El curs acadèmic 2020-2021 ha continuat marcat pel suport al tractament de dades personals per part de la Universitat, derivat de la situació de pandèmia.

S'han elaborat nous procediments perquè les persones de qui la Universitat tracta dades personals puguin exercir els seus drets. Els nous procediments es van aprovar mitjançant la Resolució del rector de 13 d'abril del 2021, per la qual es regula el procediment per a l'exercici dels drets sobre les dades personals tractades per la Universitat Pompeu Fabra.

S'ha continuat en la resolució dels 41 punts de millora identificats a l'auditoria feta l'any 2019. 15 deficiències han estat solucionades, en dos casos la millora proposada no ha estat efectiva i s'hi està buscant una alternativa. Queden 10 deficiències pendents de resoldre, la majoria de les quals tenen relació amb els tractaments en paper, i no han pogut ser tractades degut a la situació actual.

Durant el curs 2020-2021 s’ha continuat col·laborant amb la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) en la revisió dels tractaments de dades personals fets per 48 projectes de recerca de la Universitat.

S’ha mantingut el programa de formació en línia en protecció de dades personals adreçat a estudiants i PAS de la UPF. De la mà de CIREP-UPF, també s'ha obert al PDI. Al llarg del curs 2020-2021 s'han fet 4 sessions síncrones de formació adreçades al PAS per resoldre dubtes i ampliar el contingut de la formació en línia.

Durant el curs s'han elaborat un total de 4 informes a petició de diferents estaments de la Universitat i s'ha donat suport a la redacció d'una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) d'un projecte de recerca. Les AIPD s'han de dur a terme amb caràcter previ a la posada en funcionament d'un tractament quan sigui probable que, per la seva naturalesa, abast, context o finalitats, aquest tractament comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

També s'ha colaborat en l'elaboració dels expedients de 21 licitacions de serveis fetes per la Universitat i s'ha notificat una violació de seguretat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.