En data 28 d’abril, el Consell de Govern va aprovar la Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic. Aquesta normativa identifica els col·lectius d’estudiants que tenen necessitats especials en sentit ampli. Respecte a l’àmbit de la inclusió, la normativa recull concretament les necessitats d’estudiants amb dèficits visuals, auditius, discapacitats físiques de tipus motora i orgànica, psicosocial i trastorn del neurodesenvolupament. En dates posteriors, 18 i 26 de maig, des del Vicerectorat en funcions per a projectes per a la docència es van establir per resolució els serveis d’adaptació docent i la documentació requerida per acreditar les situacions d’un tractament específic als efectes de l’adaptació docent. Aquesta reglamentació ha desenvolupat les mesures adequades en la docència a cadascun d’aquests col·lectius per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en el seu pas per la Universitat.

A més d’aquesta nova normativa, l’àmbit també compta amb el Pla d’Inclusió de la UPF, que vetlla per garantir la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, facilitar-los la plena mobilitat i autonomia per les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en la vida universitària. D’una altra banda, preveu les accions per garantir la igualtat d’oportunitats per raons econòmiques entre els estudiants o aspirants a estudiants a la UPF.

Inclusió per a persones amb necessitats especials

En el marc del Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, i amb l'objectiu de continuar la revisió i la millora dels procediments que regeixen l'atenció als estudiants amb necessitats especials, s'ha continuat treballant en l’atenció i el suport d’aquest col·lectiu específic tenint en compte els principals recursos de què disposa, a través del servei d’atenció als estudiants amb necessitats especials, i de manera conjunta i coordinada amb els tutors de necessitats especials, responsables de les unitats de gestió i administració docents i el Servei d'Assessorament Psicològic (SAP) de la UPF. 

Durant aquest curs acadèmic, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha atès 187 estudiants (95 homes i 92 dones), dels quals 102 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. Aquest curs 2020-2021, a causa del context generat per la covid-19, cap estudiant estranger ha sol·licitat ser atès pel servei. Des del programa també s’han atès 15 estudiants que han sol·licitat acollir-se al pla d’atenció en línia de les assignatures del curs 2020-2021, aprovat pel Vicerectorat per a projectes per a la docència, el 24 de juliol del 2020. El pla es va aprovar amb la finalitat de marcar unes directrius i unes recomanacions, entre les quals es troben les que s'han d'oferir als estudiants que pertanyin al grup de risc o vulnerabilitat i que no poden ser presents a la Universitat. Les entrevistes d’atenció i de seguiment als estudiants s’han fet aquest curs majoritàriament per videotrucada, amb un total de 130.

Amb el canvi en la modalitat docent generat per la covid-19 i que ha forçat fer la docència en format híbrid o en línia, des del servei ha estat necessari reorientar el focus d’atenció i reforçar-ne alguns aspectes, principalment els relacionats amb l’accessibilitat i els recursos digitals de la Universitat. En destaquem la millora de la plataforma docent a través d’una eina que ofereix diversos formats alternatius. També s’ha posat una especial atenció en els estudiants afectats per la covid-19 amb complicacions durant la malaltia i en els estudiants pertanyents al grup de risc i vulnerables.

Respecte als estudiants amb dificultat auditives, aquest curs 2020-2021 s’han ofert mascaretes transparents de manera gratuïta per a les classes presencials i també el servei de subtitulació en directe per a les classes en línia a tots aquells estudiants que ho han sol·licitat. En total, s’han distribuït gairebé 300 mascaretes i s'han subtitulat 530 hores de docència, 405 en anglès i 120 en català/castellà. 

Des del programa es fomenta l'impuls de pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat. En aquest sentit, el programa ofereix assessorament a les empreses per coordinar les adaptacions necessàries per a la realització de les pràctiques dels estudiants.

Pel que fa al personal docent, el servei ha atès les consultes del professorat relatives a les adaptacions dels estudiants amb necessitats educatives especials. Amb la docència no presencial, generada per la pandèmia de la covid-19, aquest curs s’ha incrementat l’atenció als estudiants amb discapacitats sensorials auditives i visuals, amb trastorns en el desenvolupament i salut mental. Des de l’àmbit d’inclusió s’han continuat desenvolupat accions i recomanacions adreçades al professorat per tal de millorar el seguiment acadèmic d’aquests estudiants. 

Com sempre, hem continuat oferint atenció al personal docent del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors de necessitats educatives especials designats per cada facultat i a tot el professorat en general que hagin adreçat les seves consultes al servei en matèria d’adaptacions per als estudiants.

Respecte del Grup UPF, s’han continuat fent noves sessions de formació relatives al Pla d’Inclusió; enguany, una acció adreçada al PAS de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI). També s’han atès dues consultes de professors del centre Tecnocampus.

Atenent les accions del Pla d’Inclusió, des del servei s’han continuat oferint accions formatives adreçades al PDI. Per tercer any consecutiu, en el marc del programa Inclusió a les Aules, s’ha organitzat una taller adreçat al PDI sobre trastorns d’aprenentatge TDAH i dislèxia i TEA. La formació va anar a càrrec de la Fundació Adana i es va coordinar íntegrament des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU). 

Respecte al PAS, aquest curs s’han ofert tres sessions de presentació del Pla d’Inclusió. 

En relació amb els estudiants, i davant la situació d’aïllament generada per la pandèmia, es van programar, en col·laboració amb la Fundació Vidal i Barraquer, diverses sessions de teràpia grupal. Les sessions es van fer segons dos blocs: el primer es va adreçar íntegrament als estudiants de nou accés; el segon, a tots els estudiants de grau. Les sessions, que es van oferir als estudiants de manera gratuïta, van tenir una durada de 2 hores cadascuna i van ser dirigides per un professional terapeuta especialitzat en teràpies grupals. Es van fer un total de 7 sessions. 

Pel que fa a les intervencions en matèria d'adaptacions, la participació a la convocatòria d’ajuts UNIDISCAT, a càrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha comportat un finançament de més de 18.000 euros que, sumat al pressupost de la mateixa universitat dedicat a aquestes iniciatives, ha permès, entre d'altres, oferir serveis de subtitulació en directe, adquisició de mascaretes transparents, comptar amb una nova eina adaptativa per a la plataforma docent i l’adquisició d’un programa de detecció i millora en la correcció de l’accessibilitat web.

Respecte a les relacions amb entitats d'aquest àmbit, s'ha continuat mantenint la participació de la UPF en les xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat: en l’àmbit estatal, a través de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), depenent de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Diversidad y Discapacidad CRUE-Asuntos Estudiantiles, i en l’autonòmic, a través de la Comissió Tècnica UNIDISCAT dependent del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Així mateix, tant en matèria de recursos tècnics com relatives a la inserció laboral, està en contacte amb diverses fundacions i entitats com ara la Fundació Prevent, la Fundació Universia i la Fundació ONCE. Cada any, la borsa de contactes s’amplia amb la clara voluntat d’incrementar les oportunitats i poder arribar a un major nombre d’estudiants.

 

Inclusió per a estudiants amb necessitats econòmiques especials

La convocatòria 2020-2021 del programa d’ajuts a l’estudi es va resoldre el 15 de juny, amb l'aprovació de 19 de les 40 sol·licituds presentades, que van rebre un total de 24.036,53 euros. Aquests ajuts van adreçats als estudiants de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màsters que es troben davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula.

Pel que fa al programa de beques salari per al curs 2021-2022, que s’adreça a nous estudiants de grau, es preveuen 5 beques, 3 en modalitat general i 2 en modalitat Prometeus. A aquesta modalitat poden optar els estudiants provinents dels centres de secundària següents: 

• Institut Milà i Fontanals

• Institut Miquel Tarradell 

• Institut Barri Besòs

• Institut Bernat Metge 

• Institut Pablo Ruiz Picasso 

 

Pel que fa a les beques salari, s'han rebut 69 sol·licituds per a les dues modalitats i s'ha publicat la resolució provisional en data 29 de juny. La resolució definitiva, tal com preveuen les bases, es farà pública a principis d'octubre.