La iniciativa Benestar Planetari ha tingut aquest any la consolidació de la seva presència amb la consecució de dues fites. Per una banda, la publicació a la revista Sustainability del concepte Benestar Planetari promogut per la Universitat, que, basat en el projecte Salut Planetària, impulsat per la Fundació Rockefeller i The Lancet, vol anar més enllà i assolir un benestar holístic amb totes les parts que componen aquest cosmos del planeta. La publicació d’aquest article suposa una presentació d’abast mundial de la iniciativa Benestar Planetari promoguda per la Universitat. I per una altra, la posada en marxa del projecte de la Ciutadella del Coneixement a la zona de l’antic mercat del Peix, en el que vol esdevenir un veritable pol de coneixement en matèria de salut pública.

Així, aquest any, s’ha signat el conveni de col·laboració entre la UPF i l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el BIST i el CSIC, al qual també s’ha convidat a participar el Ministeri de Sanitat i de Ciència i Innovació. Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la seva comissió de govern, ha aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana, que ha de permetre el desenvolupament del projecte, que s’emmarca dins de l’Agenda 2030 i els compromisos adquirits per part de la Universitat per tal d’assolir-los.

Dins d’aquest mateix àmbit, s’han tornat a convocar les ajudes anuals per a projectes sobre Benestar Planetari per a professorat i doctorands de la Universitat, convocatòria que ha tingut una molt bona acollida, que ha millorat les seves prestacions i que ha vingut acompanyada de la celebració de diverses conferències i trobades internacionals així com l'organització d’un MOOC (Massive Online Open Course), un màster (en col·laboració amb la UOC i l’ISGlobal) i d’un mínor. La iniciativa també va tenir el seu reflex en els Diàlegs Humanístics, que organitza regularment la Universitat, amb la realització de diversos debats sobre la temàtica i també amb la convocatòria dels premis en Benestar Planetari per a treballs de fi de grau i de màster.

L’any 2019, la Universitat Pompeu Fabra va signar la seva Declaració d’Emergència Climàtica i, a resultes d’aquesta declaració, es va constituir la Taula d’Emergència Climàtica, en què es varen definir unes primeres accions per emprendre immediatament per tal de fer front en aquest repte que tenim al davant. Una de les accions que varen sorgir d’aquesta taula va ser la necessitat de dotar la Universitat d’un Pla de Sostenibilitat Ambiental que organitzés i dotés d’estructura tota l’acció que en aquest sentit ha d’emprendre la Universitat i que ha d’empènyer a la transformació exponencial que ha d’experimentar la societat en general. Aquest pla, després de diverses taules de debat organitzades entre la comunitat universitària i els nostres stakeholders i d’un procés obert de participació, es troba en una fase avançada de desenvolupament i es preveu aprovar-lo abans de finalitzar el curs.

El curs passat, la Universitat va calcular la seva petjada de carboni relativa a l’any 2018 i va agafar el ferm compromís de reduir-la en un 25% per al 2025, en un 55% per al 2030 i esdevenir neutres en carboni el 2040. Per tal de poder avaluar la consecució d’aquests objectius, es fa necessari tenir el recompte de la petjada d’un any base, que en el cas de la Universitat s’ha situat al 1996, i se n’ha encarregat el càlcul i la recerca de les dades necessàries que ens portaran a la seva consecució. Es preveu tenir-lo abans de finalitzar l’any i tornarem a comptar amb la col·laboració de la càtedra UNESCO de Canvi Climàtic i Cicle de Vida.

Aquest any, molt marcat per la situació excepcional de pandèmia, s’han continuat tot el seguit d’iniciatives endegades altres anys, amb especial èmfasi en la reducció de residus i la reintroducció d'aquests dins de l’anomenada economia circular. La cafeteria, punt important de reducció, aquest any ha estat pràcticament parada donada la pandèmia. Tot i així, s’han continuat treballant els diferents aspectes que engloba la reducció de residus endegada per la Universitat. S’ha continuat comprant electricitat verda mitjançant el CSUC, que ha patit una notable davallada també degut a la pandèmia i al confinament, cas semblant a l’experimentat per l’aigua i el gas.

La coberta verda experimental de Mercè Rodoreda 23 ha conclòs aquest any el conveni de col·laboració signat amb l’empresa social Eixverd, que ha donat uns resultats molt bons. Així, aquesta coberta ha patit una modificació en la seva fundació i s’ha ofert ara als diferents investigadors per desenvolupar-hi la seva recerca: el grup CaSES del Departament d’Humanitats ja s'ha interessat en la instal·lació.

Aquest any 2020, ha finalitzat la vigència del Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la UPF i, coincidint amb la redacció d’un nou pla en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, impulsat pel Vicerectorat de Compromís Social i Igualtat i encarregat a l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, s’ha desenvolupat el nou pla de mobilitat dins d’aquest pla com un dels eixos que en formen part. La situació de pandèmia no ha permès fer l’enquesta de mobilitat i aquesta queda pendent per a dates més adients.

El projecte de plaques fotovoltaiques a la coberta de Roger de Llúria ja va obtenir el seu vistiplau com a projecte viable, i es troba actualment en procés de redacció de les bases per trobar una empresa de serveis energètics que la financi i l’executi.

La façana vegetal de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer ja forma part del paisatge de la UPF i ens facilita ecoserveis a la plaça tals com disminuir l’efecte d’illa de calor, purificador de l’aire o servir d’hàbitat per a la biodiversitat. En aquest sentit, el projecte ha tingut bona acollida i s’està estudiant de fer una segona façana vegetal a la plaça Gutenberg, del campus del Poblenou.

També aquest any s’ha continuat el treball en xarxa i la participació en diferents grups de treball d'interès:

  • S’ha continuat participant amb Barcelona + Sostenible en els seus diferents projectes, tals com la taula de reducció de plàstics.

  • També s’han continuat les reunions amb la Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, en què ostentem la representació de les universitats de Barcelona, i des de la qual s’ha impulsat la Declaració de l’Emergència Climàtica de Barcelona o el posicionament davant la sortida de la crisi de la covid-19.

  • S'han continuat les reunions dels tècnics de medi ambient de les universitats catalanes dins de l’ACUP.

  • S'han continuat les reunions amb el grup de treball de mobilitat de la CRUE Sostenibilitat, i la incorporació al nou grup de treball d’Urbanisme Sostenible.

  • S'ha fet el seguiment a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya dels nous concursos per comprar energia de fonts renovables.

  • Així mateix, aquest any ens hem incorporat al grup de treball de mobilitat del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU).

​En l’apartat de sensibilització i comunicació, coneixedors de la importància de conscienciar i de comunicar sobre medi ambient i sostenibilitat, UPF Sostenible ha continuat parant especial atenció a la seva vessant comunicativa. Per això, s'han fet diferents tipus d’accions que han permès incrementar la presència a les xarxes del nostre perfil.

Com a accions més destacades en aquest àmbit cal esmentar:

  • Durant el mes de novembre es va desenvolupar, com en anys anteriors, el Festival Internacional de Medi Ambient (FICMA) i la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

  • El mes de juny, i coincidint amb el Dia del Medi Ambient (5 de juny), es va organitzar la Setmana del Medi Ambient de la UPF.

  • També com en d’altres anys, es van recordar, mitjançant la campanya del clima tant a l’estiu com a l’hivern, dels consells i motius per racionalitzar l’ús de la climatització.

També és rellevant mencionar la continuació de la difusió de les guies de bones pràctiques en sostenibilitat per a professors i per als càterings, les quals s’han difós activament a Twitter.