Introducció

Al llarg d'aquest curs acadèmic 2019-2020, Idiomes UPF ha registrat un total de 6.906 usuaris. D’una banda, un total de 3.947 persones s’han format en idiomes amb nosaltres i, de l’altra, un total de 2.959 persones han confiat en Idiomes UPF per fer una prova lingüística. La xifra d’usuaris d’enguany suposa una disminució d’un 8% respecte a la del curs passat, degut a les conseqüències que ha tingut la covid-19 al tercer trimestre i als cursos d’estiu.

Així doncs, gairebé 4.000 persones han escollit Idiomes UPF al llarg d'aquest curs acadèmic per formar-se en idiomes amb qualitat universitària i han fet un curs de qualsevol de les modalitats i llengües diferents que conformen la nostra oferta acadèmica (alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès). Aquest volum d'estudiants situa Idiomes UPF com un dels serveis universitaris d'idiomes més important.

Des d'una perspectiva interuniversitària, cal mencionar també el fet que altres escoles d’idiomes d’universitats catalanes han patit una davallada important en la demanda també aquest curs acadèmic. A Idiomes UPF, la demanda ha estat igual a la de l’any anterior; però la xifra s’ha descompensat al tercer trimestre i a l’estiu, ja que no s’han pogut obrir els cursos de català per a estrangers del tercer trimestre, ni els d’espanyol que habitualment s’ofereixen a l’estiu. Ni tan sols el Campus Plurilingüe d’estiu que, en anys anteriors, registrava més de 200 participants. En aquests fet, s'hi suma també la davallada en el nombre de proves lingüístiques fetes ja que, degut a la pandèmia, tant a Idiomes UPF com a la resta d’escoles d’idiomes universitàries, s’han hagut de cancel·lar totes les convocatòries previstes per als mesos de març, abril, maig i juny del 2020.

De cara al pròxim curs acadèmic, s’ha dissenyat una nova oferta molt flexible i completa que integra, entre d’altres, cursos anuals, intensius, monogràfics i per a usos específics, en la gran majoria en modalitat virtual, per tal de permetre una gran flexibilitat als usuaris i fer possible que puguin compaginar la formació en idiomes amb els seus estudis a la UPF o d’altres responsabilitats. Així mateix, es preveu una recuperació en la demanada dels cursos d’espanyol i de català per part d’estudiants internacionals a partir del mes de gener del 2021.

 

1. Formació lingüística dels estudiants de grau i de postgrau de la UPF

1.1. Programa de català

Aquests cursos constitueixen, juntament amb el castellà, el nucli d'activitats del programa per als alumnes no locals. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes:

Programa institucional UPF

Cursos trimestrals de llengua catalana de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell avançat, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi, estudiants de la resta d'Espanya i estudiants estrangers de grau. Aquest any, per primera vegada, la UPF ha volgut obrir la porta d’aquesta formació de català de qualitat universitària al públic extern, una iniciativa que es preveu anar consolidant al llarg del curs acadèmic.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han obert un total d’13 grups de tres nivells diferents (des del nivell inicial A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell intermedi B1 del MECR), amb una durada de 45 hores, distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre d'estudiants total ha estat de 238 alumnes. Degut a la covid-19, malauradament, no es van poder obrir els cursos del tercer trimestre.
 • CATALAN LANDING PROGRAMME: aquesta oferta, que ha continuat tenint molt bona acollida, amb 214 inscrits, ofereix dins del pack d’acollida exprés un taller de cultura molt sintètic de 6 hores (Catalan Culture Survival Kit) i un altre de llengua de 15 hores (Catalan Language Survival Kit), amb la finalitat d’oferir una acollida cultural i lingüística que, en només dues setmanes, prepari els estudiants no catalanoparlants de màster i de doctorat per tal de començar els seus estudis a la UPF en condicions òptimes. D’altra banda, el pack d’acollida inclou dos cursos complementaris de 15 hores cadascun per tal d’adquirir uns coneixements més aprofundits sobre cultura (A Quick Glance at Catalonia i What Else Should I Know About Catalan Culture?) i un altre curs de 45 hores de nivell inicial de llengua (Starting Catalan).
 • Continua l'oferta de cursos no presencials a través de Parla.cat: s'han fet tres cursos de diferents nivells (des del nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell C1.1 del MECR), amb una participació total de 34 persones, en el si d'un itinerari dissenyat específicament per poder assolir el nivell C1 de català.
 • Curs específic de preparació del diploma oficial de nivell de suficiència (C1 del MECR): s'ha fet novament un curs de 30 hores de preparació del Certificat Interuniversitari de nivell de suficiència de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), adreçat a tota la comunitat universitària de la UPF (estudiants de grau i de postgrau, PDI i PAS). Aquest curs ha tingut una participació de 26 persones i s'ha fet en modalitat virtual amb molt bona rebuda per part dels participants.
   

Programa de perfeccionament

S'han fet dues edicions del curs de preparació del nivell superior (C2 del MECR) de català, amb un total de 42 participants. Aquest curs, adreçat a la comunitat UPF i també al públic extern, permet presentar-se amb garanties d'èxit a l'examen oficial de nivell superior de la CIFALC, homologat per la Generalitat de Catalunya. Per primera vegada, s'ha obert l'edició d'estiu en modalitat virtual, i l'acollida ha sigut tan bona que l'any que ve s'oferiran més edicions que fins ara. 
 

Programa a mida

Un any més, s'han desenvolupat els cursos de català dissenyats a mida per als alumnes de postgrau de la UPF Barcelona School of Management. S'han fet 3 cursos de català de nivells inicials (A1 i A2 MECR), amb un total de 47 participants.

En conclusió, d’aquest curs acadèmic s’hauria de destacar la consolidació del Catalan Landing Program, així com l'excel·lent acollida dels cursos de nivells C1 i C2 de català en modalitat virtual al tercer trimestre i a l'estiu.

 

1.2. Programa d'espanyol

Aquests cursos constitueixen una activitat molt important per a Idiomes UPF, ja que l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera suposa gairebé un terç de la seva activitat docent, i l'espanyol és la segona llengua més sol·licitada després de l'anglès dins de la seva oferta. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes:
 

Programa institucional UPF

Cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell intermedi, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi i a estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han ofert un total de 8 grups trimestrals de tres nivells diferents (inicial A1, bàsic A2 i intermedi B1 del MECR), distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre total d'estudiants ha estat de 276.
   

Oferta específica UPF

Paral·lelament, es continuen fent els cursos d'espanyol semestrals per a alumnes universitaris procedents d'agències nord-americanes. Durant aquest curs acadèmic, 285 estudiants han participat en aquest programa, dins el marc de l'oferta Hispanic and European Studies Program (HESP). Aquesta xifra és inferior a la d’anys anteriors, degut a l'impacte negatiu que ha tingut la pandèmia en la mobilitat dels estudiants internacionals durant el tercer trimestre i l’estiu.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han ofert un total de 23 grups trimestrals de 90 hores, amb 285 alumnes. 
   

Spanish Program

Aquesta línia de cursos d'espanyol adreçats a col·lectius externs a la Universitat, així com a alumnes internacionals de postgrau de la UPF, ha registrat 473 estudiants, la qual cosa revela també l'impacte negatiu de la covid-19 en els cursos d'espanyol.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han fet un total de 31 cursos de llengua, des del nivell A1 fins al nivell superior C1 del MECR, amb una durada de 30 hores cadascun, distribuïts durant tot el curs acadèmic (Landing, Fall, Winter, Spring) excepte al juliol (Summer), que no s'han pogut obrir.
   

Programes a mida

Així mateix, Idiomes UPF respon a les necessitats específiques de diversos col·lectius d'estudiants internacionals, dissenyant cursos d'espanyol a mida, com ara els següents:

 • Barcelona Architecture Center: s'han fet 3 cursos d'espanyol de nivell bàsic A1-A2 del MECR i 2 cursos d'espanyol de nivell intermedi B1-B2 del MECR per als alumnes d'aquesta escola, amb una participació total de 44 estudiants.

En conclusió, l’impacte de la pandèmia ha sigut molt negatiu per als programes d’espanyol del tercer trimestre i d’estiu. Esperem una recuperació de cara al pròxim curs acadèmic i que la nova oferta de cursos d’espanyol de l'Spanish Program, que incorpora per primera vegada cursos d’espanyol per a usos específics i cursos de preparació del DELE i el CCSE, tingui una bona acollida.

 

1.3. Programa de terceres llengües

El nucli d’activitats del programa acadèmic per a l’alumnat de grau i de postgrau de la UPF integra cursos generals i cursos específics de preparació per a diplomes, inclosos a l’oferta general d’Idiomes UPF, així com cursos dissenyats a mida per a determinats col·lectius d’estudiants.

Durant aquest curs acadèmic, 1.855 estudiants han participat en programes acadèmics de llengües estrangeres, segons les dades que es recullen a l’apartat següent.

Oferta general de llengües estrangeres d'Idiomes UPF

Aquesta oferta, adreçada fonamentalment als estudiants de la UPF, acull també persones externes a la Universitat des de fa uns anys, de manera que s'aconsegueix oferir una formació de qualitat universitària també al públic en general. Dins d'aquesta oferta, destaquen enguany els aspectes següents:

 • Cursos anuals de llengua: s'han obert un total de 21 grups, de 90 hores, que segueixen un itinerari de formació des del nivell inicial (A1 del MECR) fins al nivell superior (C1.2 del MECR), amb 323 estudiants en total, distribuïts en les cinc llengües estrangeres següents: alemany, anglès, francès, italià i xinès.
 • Cursos específics de preparació de diplomes d'anglès: a més de fer-se un curs de preparació per al First Certificate in English de 40 hores, amb un total de 13 participants i un altre de preparació per al Certificate in Advanced English (CAE), també de 40 hores i amb un total de 20 participants, els cursos modulars de preparació per al Certificate of Proficiency in English (CPE), de 60 hores, han comptat amb un total de 35 participants.
 • Cursos intensius semipresencials d'anglès: s'han obert 9 cursos semipresencials de nivells que van des del 4 (B2.1 del MECR) fins al 7 (C1.2 del MECR). Han estat cursos de 55 hores presencials i 35 hores de treball autònom, amb un total de 133 participants.
 • Cursos intensius d’estiu d’anglès: en aquesta ocasió, s’han obert 4 grups d’anglès en modalitat virtual, amb un total de 69 participants.
   

Assignatures d'idiomes als graus

Des de fa anys, Idiomes UPF imparteix assignatures d'idiomes (anglès, alemany, francès, italià, xinès i rus) dins els plans d'estudis de grau de diferents centres adscrits a la UPF i, enguany, aquest tipus de formació s'ha adreçat a un total de 1.262 estudiants.

 • TecnoCampus Mataró Maresme (TCM): s'han impartit 38 assignatures d'anglès del pla docent de diferents graus d'aquest centre adscrit a la UPF, amb una participació de 828 estudiants. Així mateix, també s'han impartit 3 assignatures de grau d'alemany, 4 de francès i 2 assignatures d’italià, amb una participació total de 104 estudiants. Així doncs, s'ha impartit docència en 47 assignatures d'idiomes, amb un total de 932 estudiants.
 • Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI): s'han impartit 7 assignatures de francès, 8 assignatures d'alemany i 3 assignatures de xinès dins del pla docent de grau dels estudiants d'ESCI, amb una participació de 238 alumnes.
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM): s'han impartit 3 cursos d'anglès per a usos acadèmics per als estudiants d'aquest centre, amb una participació de 92 alumnes.

 

Campus Plurilingüe UPF (setembre del 2019)

 • Cursos d’introducció a diferents llengües i cultures (francès, italià, alemany, àrab, xinès i rus)

Malauradament, a causa de la covid-19 no es va poder fer el Campus de manera presencial al juliol i es va traslladar al mes de setembre, amb una oferta més reduïda. Finalment, es va decidir cancel·lar i deixar la realització d’aquesta iniciativa UPF, que habitualment registrava més de 200 participants, per al pròxim estiu.

2. Formació lingüística per a professionals

2.1. Formació lingüística per al personal d'administració i serveis (PAS) de la UPF

El nucli d’activitats del programa acadèmic per al personal d’administració i serveis (PAS) integra cursos generals i cursos específics de diferents modalitats en dues llengües: anglès i català.  
 

Formació en anglès

 • Dins el programa Pla d’Anglès Avançat, s’han fet 3 cursos dels nivells B1, B2.1 i C2.1, amb un total de 43 participants.
 • Cursos específics a mida: s’han fet un total de 4 cursos dissenyats per tal de respondre a les necessitats específiques de diferents col·lectius del PAS, amb una participació de 118 persones:
  • English for University Administrators
 • English Maintenance (30 participants)
 • EFUA: les diferents UGA del Poblenou (26 participants)
 • Curs de manteniment (30 participants)
 • Frontline English (32 participants)
   

Formació en català

 • S’han fet 2 edicions, una de les quals en modalitat virtual, del Taller de Redacció d'Informes, amb un total de 18 participants.  
 • S'han fet 2 grups en modalitat virtual de Millorem la Nostra Ortografia en Català!, amb un total de 30 participants. 
 • S'han fet 2 grups en modalitat virtual de Pautes Inicials per a una Bona Redacció, amb un total de 29 participants. 

​      Taula 4.15. Formació del PAS UPF: anglès i català. 2019-2020

 

 2.2. Formació lingüística per al personal docent i investigador (PDI) de la UPF

La UPF ha implementat novament una oferta formativa en llengües i metodologia adreçada al personal docent i investigador (PDI), que integra actuacions en anglès, català i francès.
 

Formació en anglès

 • STEP Programme (Skills for Teaching in English): novament s’han impartit els diferents cursos que integren aquest programa, que té per finalitat garantir una docència òptima de diferents disciplines impartides en llengua anglesa per diferents professors de la Universitat. Aquest programa integra, entre d’altres aspectes, la formació en metodologia en anglès, l’assessorament en la preparació de materials didàctics en aquesta llengua i les observacions de classe fetes per tal de perfeccionar la comunicació de coneixements en anglès. Aquest programa, amb un total de 15 hores de formació, ha tingut una participació de 5 persones.
 • Cursos de manteniment i fluïdesa en anglès: s’ha impartit una edició del curs Conversational English, de 15 hores, amb un total de 10 participants.
 • Cursos d’escriptura i presentacions acadèmiques en anglès: s’ha fet un curs de 15 hores titulat Writing Academic Articles, amb 17 participants, i un curs de 12 hores, English for Academic Presentations, amb 26 participants.
 • Així mateix, s’ha fet un curs semestral de llengua instrumental de 60 hores de nivell C2.1 del MECR, amb una participació de 12 persones.

També cal destacar que, novament, s’ha impartit una edició de 10 hores del curs d Writing Academic Articles per a un grup de 10 estudiants de màster de la Facultat de Traducció i Interpretació.

A més a més, cal mencionar la formació de 4 hores impartida per Idiomes UPF a 4 investigadors durant el Max Weber Practice Teaching Week, el maig d’aquest any.


Formació en català

El PDI té accés prioritari al Programa Institucional UPF de català, que ofereix cursos trimestrals des del nivell inicial (A1 MECR) fins al nivell de suficiència (C1 MECR). Com a complement d’aquesta oferta i per tal de respondre a les necessitats específiques en llengua catalana del PDI, també s’han fet els cursos següents:

 • Una edició del curs Basic Catalan for Teachers, de 12 hores de durada, amb una participació total de 12 persones.
 • Una edició del curs en línia titulat Tens Dubtes Gramaticals quan Escrius en Català?, de 6 hores, amb una participació total de 13 persones.
   
 • Taula 4.17. Formació del PDI UPF: català. 2019-2020.
   

Formació en francès

S’ha ofert un curs d’iniciació en francès de 20 hores, titulat Parlez-vous Français? (A1.1), que ha tingut molt bona acollida (16 inscrits).

 

2.3. Formació lingüística per a professionals d'entitats del Grup UPF i externes

Universitat Politècnica de Catalunya: taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès. S’ha impartit una edició d’aquest curs al desembre, que ha comptat amb la participació de 15 persones.

Universitat TecnoCampus Mataró-Maresme: taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès. S’ha impartit una edició d’aquest curs al setembre, que ha comptat amb la participació d’11 persones.

Com que la convocatòria de juliol d’aquest certificat CLUC-EMI es va haver de cancel·lar, no es van fer els diferents tallers previstos al juny (a la UPC, al TCM i a la UPF).

 

Programa de formació de professorat d'idiomes

Curs de formació de professorat d’Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE)

S’ha fet una edició d’aquest curs teòric i pràctic al mes de febrer, que ha comptat amb una participació total de 14 persones.

3. Servei d'avaluació i certificació lingüística

3.1. Disseny i organització de proves de competència lingüística per a la UPF

En aquesta línia, Idiomes UPF ha dissenyat, elaborat i organitzat diverses proves lingüístiques, en diferents llengües i per a fins específics. Com a xifra provisional, es pot parlar d’un total de 2.959 proves al llarg del curs acadèmic 2019-2020. Malauradament, la covid-19 ha tingut un efecte molt negatiu durant el tercer trimestre, ja que ha obligat a cancel·lar les convocatòries previstes per als mesos de març, abril, maig i juny (i, en alguns casos, també de juliol).

 

3.2. Proves de certificació de competència lingüística (PCCL)

 • Per a alumnes de grau, del Grup UPF i públic extern: durant el curs acadèmic 2019-2020 s’han ofert 10 convocatòries de la Prova de Certificació de Competència Lingüística (PCCL) multinivell d’anglès, de les quals 2 s’han cancel·lat a causa de la covid-19. Un total de 330 inscrits han certificat el seu nivell d’anglès (B1 llindar, B2 avançat o C1 de domini funcional MECR) en funció del seu resultat. Així mateix, s’han programat 6 convocatòries d’altres llengües: de francès, amb un total 18 participants; d’italià, amb un total de 8; d’alemany, amb un total de 6; de català, amb un total de 4, i d’espanyol, amb un total de 4.

 

3.3. UPFluent

 • La Foreign Language University English Test (UPFluent) de la UPF, dissenyada i administrada pel programa d’Idiomes, és una nova prova binivell que acredita els següents nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): B2 (avançat) o C1 (domini operatiu eficaç). 

  El certificat de la UPFluent disposa dels segells de qualitat CertAcles i CLUC i està reconegut per la institució EALTA, la qual atorga reconeixement internacional en aquest certificat.

  Es va fer una convocatòria al mes de novembre, que va comptar amb un total de 21 inscrits. Hi havia una altra convocatòria programada al juny; però, a causa de la situació sanitària, es va haver de cancel·lar.

 

3.4. Proves diagnòstiques de coneixements lingüístics

 • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) per a alumnes de grau: s'han organitzat un total de 528 proves de diagnòstic lingüístic d’anglès i 28 de francès per als estudiants de primer curs de grau de centres adscrits a la UPF. Aquesta prova els proporciona informació sobre el seu nivell d’anglès respecte al nivell requerit per tal de graduar-se (B2, nivell avançat del MECR).

 • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) Idiomes UPF per accedir a cursos d’Idiomes UPF: s’han organitzat proves de diferents idiomes per a un total de 851 participants interessats a accedir als cursos de l’oferta formativa. Les proves s’han repartit entre: 223 proves d’anglès, 556 proves d’espanyol, 44 proves de català, 21 proves de francès i 7 proves d’alemany. El nombre d’inscrits és provisional, ja que encara no està tancat el nombre d’estudiants de postgrau 2020-2021 que faran una prova d’accés de nivell B2 d’anglès.

 

Seu oficial de diplomes

Diplomes d'entitats oficials

 • Llengua espanyola (DELE): s’han programat 7 convocatòries DELE, de les quals se n’han cancel·lat 3 (que tenien 178 persones inscrites). A les 4 convocatòries fetes s’han presentat un total de 276 participants.

 • Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE): s’han programat 13 convocatòries CCSE, de les quals se n’han cancel·lat 7 (que tenien 141 persones inscrites). A les 6 convocatòries fetes s’han presentat un total provisional de 801 participants, ja que el 10 de setembre finalitzava l’última convocatòria.

 • D’altra banda, durant aquest curs acadèmic, 11 alumnes han tramitat la seva matrícula per als certificats oficials d'anglès de Cambridge a través d’Idiomes UPF.

   

Diplomes interuniversitaris

 • Llengua catalana (CIFALC): Idiomes UPF, com a seu oficial del Certificat Interuniversitari de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), ha organitzat 5 convocatòries anuals, de les quals se n’han cancel·lat 2. A les tres fetes, hi ha hagut un total provisional de 45 candidats (encara la de juliol no ha tancat el termini d’inscripció).
 • Certificat de capacitació del PDI per a la docència en anglès: la UPF, que ha participat juntament amb tres altres universitats catalanes (UAB, UdG i UIC) en l’elaboració d’aquest nou certificat interuniversitari adreçat al personal interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari, ha programat dues convocatòries (però una ha estat cancel·lada) d’aquesta prova, que ha comptat amb un total de 39 candidats.