Durant el primer trimestre del curs acadèmic 2019-2020 s'ha fet una auditoria externa sobre l'estat dels tractaments de dades de caràcter personal a la UPF.

La realització d'auditories s'integra en els processos de governança de qualsevol organització. Durant un procés d'auditoria es revisen els registres i les evidències produït pels controls sobre els processos de tractament de dades de la Universitat, a més de revisar-se possibles modificacions del marc legal existent. L'auditoria forma part dels cicles de millora contínua (Planificació > Desplegament > Actuació > Control -auditoria-) dels processos de la Universitat.

El resultat de l'auditoria ha permès tenir un mapa de situació i identificar un total de 41 punts de millora, 9 dels quals ja han estat corregits o estan en vies de solució. S'ha definit un pla de treball sobre la resta de punts de millora.

Durant l’any 2019, s’ha col·laborat amb la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) en la revisió dels tractaments de dades personals fets per 24 projectes de recerca de la Universitat.

S’ha desplegat un programa de formació en línia en protecció de dades personals adreçat als estudiants de la UPF. Coincidint amb el confinament també s'ha traslladat a l'entorn virtual la formació en protecció de dades adreçada al personal d'administració i serveis (PAS).

Durant el curs acadèmic 2019-2020, s'han elaborat un total d'11 informes, a petició de diferents estaments de la Universitat, dos dels quals en relació amb dubtes sobre el tractament de dades personals en la situació de confinament deguda a la pandèmia.

També s'han elaborat un total de 6 avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades (AIPD). Les AIPD s'han de dur a terme amb caràcter previ a la posada en funcionament d'un tractament quan sigui probable que, per la seva naturalesa, abast, context o finalitats, aquest tractament comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

El delegat de protecció de dades de la UPF ha col·laborat amb altres delegats de protecció de dades d'universitats espanyoles, coordinats per la CRUE, en l'elaboració de la Guía sobre la protección de datos personales en el ámbito universitario en tiempos del COVID-19​.