El curs 2019-2020 es distingeix dels que l’han precedit per trets que cal destacar i que són de signe oposat, l’un reactiu i l’altre proactiu.

Per una banda, hi ha la manera com s’ha afrontat l’impacte que, des del febrer del 2020, amb l’expansió de la covid-19, s’està fent sentir en tots els aspectes vinculats al Vicerectorat responsable i a la gestió que se’n fa des del Servei de Relacions Internacionals.

D'altra banda, destaca la reorientació dels programes internacionals amb la posada en marxa d’un nou model sota el marc general de la internacionalització a casa, i que està destinat a ser la clau de volta del Programa d’Estudis per a Estrangers.
 

Sobre la covid-19 i el seu impacte

La pandèmia, en major o menor mesura, ha afectat tots els projectes i iniciatives gestionats des del Servei de Relacions Internacionals i ha impactat sobre tots els col·lectius, des dels estudiants fins als docents i investigadors i també al personal d’administració i serveis.

L’evolució de la covid-19 des de la Xina a Europa i més enllà ha provocat un seguit de reaccions en cadena que ens han obligat a elaborar mesures d’emergència i prendre decisions en condicions de gran volatilitat i incertesa. De totes, la més complexa a tots els nivells ha estat fer el seguiment dels estudiants UPF que gaudien d’estades per tot el món i dels estudiants internacionals que estaven entre nosaltres, amb la finalitat de confirmar la seva seguretat personal.

Durant tots aquests mesos, abans, durant i després del confinament, cal destacar la col·laboració estreta i productiva, en primer lloc, amb les facultats, sobretot a través dels seus coordinadors de mobilitat, i amb els vicerectorats implicats de manera més immediata. Alhora, és imprescindible assenyalar el treball conjunt amb agències i institucions catalanes i espanyoles, com el CIC i el SEPIE per exemple, que, entre altres coses, han assegurat en molts casos la comunicació amb les autoritats diplomàtiques en casos urgents. I, per últim, no hem d'oblidar com les universitats sòcies han mostrat flexibilitat i afany de cooperació; aquestes, com no podia ser altrament, han rebut una resposta de la UPF en els mateixos termes.

Aquesta situació sense precendents, que s'ha estès al llarg de tot el curs, ha exigit un esforç suplementari per afrontar l’estrès i la tensió. Des del Vicerectorat i el Servei de Relacions Internacionals s’ha fet un esforç d’acompanyament dels estudiants en diferents situacions personals difícils, que incloïen ajudar-los a superar la frustració en termes acadèmics i personals, i a afrontar i viure amb canvis freqüents i imprevistos.
 

Cap al nou model d'internacionalització

Malgrat la gravetat de l’impacte de la covid-19, des del Vicerectorat s’ha impulsat la reflexió i la posada en marxa d’un model d’internacionalització per la UPF que depassés l’àmbit de la mobilitat, en especial d’estudiants sota el programa Erasmus. Ens ha semblat que era aquest nou model l’adequat per al futur, no únicament perquè respon a una estratègia institucional d’internacionalització estructural basada en programes innovadors, posats al dia i acadèmicament rigorosos, sinó perquè és un model que contribuirà a fer front als reptes d’un futur ja proper, i això per a tots els agents de la comunitat universitària.

L’element nuclear en aquesta iniciativa ha estat la creació del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS), una aposta per la interdisciplinarietat i la internacionalització del currículum, dins un entorn multicultural que afavoreix el pensament crític i la curiositat com a motor del coneixement i l’aprenentatge. En això, aquest programa segueix el camí obert per la Barcelona International Summer School. Precisament, l’èxit assolit per aquesta –malgrat la situació difícil provocada per les conseqüències de la covid-19– demostra que iniciatives d’aquest tipus, amb la seva flexibilitat i el seu esperit innovador, encaixen en les noves expectatives dels estudiants i tenen cabuda en el desplegament del seu currículum.

Mobilitat

En termes generals, cal destacar l’impacte molt significatiu en la mobilitat que ha tingut la crisi global resultant de l’expansió de la covid-19 i que ens permet afirmar que el març del 2020 ha marcat una clara disrupció en la gestió de tots els aspectes que s’hi vinculen.

Analitzat de més a prop, si bé la mobilitat de personal i la mobilitat de pràctiques ha estat molt afectada, les xifres de mobilitat acadèmica d’estudiants, tant sortint com entrant, han continuat sent molt bones i remeten a una resiliència del sector de l’educació internacional, almenys en la gestió d’aquest primer embat. Les perspectives per al proper curs 2020-2021, però, són menys optimistes, amb la cancel·lació de nombrosos programes d´intercanvi per part d’universitats sòcies.

Les xifres del 2019-2020 han estat possibles gràcies al creixement constant de la mobilitat concedida i al fet que les renúncies i les mobilitats estroncades per la covid-19 han afectat només la darrera part del curs. En definitiva, les bones xifres són el resultat d’una estratègia de llarg recorregut per part de la nostra universitat per diversificar programes i promoure la mobilitat i la internacionalització també a casa com a trets distintius.
 

Mobilitat sortint d’estudiants

La mobilitat dels estudiants ha estat fortament condicionada ja des de mitjans de febrer del 2020, amb l’esclat de la covid-19, primer a la Xina i l'Àsia, el seu salt després a Itàlia i Europa i, gradualment, a la resta del món, una situació que va provocar el tancament de campus universitaris i notables restriccions de mobilitat a molts països, inclosos els tancaments de fronteres.

I, tanmateix, a finals del curs 2019-2020, 1.041 estudiants de la UPF havien pogut participar en els diversos programes d’intercanvi i de mobilitat. Podem considerar aquest nombre, comparable al del curs 2018-2019, com un èxit, tenint en compte el context global. L’impacte de la crisi de la covid-19 ha estat directe en les mobilitats dels estudiants UPF que estaven a l’estranger a finals del segon trimestre i en tots els qui havien d’iniciar la mobilitat al tercer trimestre. La conseqüència més immediata ha estat la renúncia a l'estada per part dels estudiants que, en un 15,25%, ho han fet per causa de força major lligada a la pandèmia.

A través dels programes d’intercanvi, els 1.041 estudiants de la UPF que han fet estades a l’estranger, han pogut fer-les a 48 països, segons la distribució següent:

 • Erasmus+ acadèmic (Europa) i convenis bilaterals amb Suïssa: 696
 • Erasmus+ pràctiques (Europa): 14
 • Convenis bilaterals i Erasmus+ Internacional fora d’Europa (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia i Oceania): 317
 • SICUE (Espanya): 14

La majoria dels estudiants de la UPF continuen optant per Europa i acollint-se al programa d’ajuts Erasmus+, que finança la mobilitat d’estudis i de pràctiques, amb especial atenció a les situacions desfavorables i les necessitats especials, que poden condicionar la decisió dels estudiants. Així mateix, com que la mobilitat més enllà d’Europa continua creixent, la política de beques i ajuts de la UPF s’ha adaptat per tal de donar-hi major cobertura.

Una bona gestió dels ajuts Erasmus+ atorgats a la UPF ha permès que tots els estudiants hagin marxat becats a estudiar a Europa, alguns complementats amb els ajuts Santander Erasmus. Mentre que quasi un 42% ha obtingut ajuts per a mobilitat fora d'Europa gràcies als diferents programes de beques de la UPF (107 beques UPF World, 14 beques Santander Iberoamèrica i 11 beques Erasmus+ Internacional), amb una dotació global de 213.687 euros a través de fons propis, projectes competitius i patrocinis.

Com a resultat, un 77% dels estudiants que marxen disposen d’algun tipus d’ajut durant la seva mobilitat, amb possibilitat de complementar amb la beca MOBINT de l’AGAUR. D'aquesta última beca, enguany se n’han beneficiat el 61% dels estudiants de la UPF que l’havien sol·licitada. A tots els estudiants se’ls aplica exempció de matrícula a les universitats de destinació.

Pel que fa a les mobilitats Erasmus+ pràctiques, enguany només s’han pogut executar 14 estades. La majoria s’han produït durant el primer trimestre del curs 2019-2020. Hi havia 20 mobilitats previstes per iniciar-se a partir del març del 2020, que s’han vist afectades per l’estat d’alarma i la suspensió de mobilitat i pràctiques, tot i que es preveu que algunes es puguin reprendre a partir de l’estiu o posposar per al pròxim curs acadèmic.  
 

Mobilitat entrant d’estudiants

Les xifres de la mobilitat entrant també han acusat l’efecte de la covid-19; però cal destacar que durant el curs 2019-2020, 1.876 estudiants de fora de la UPF, provinents de 44 països, han fet una estada acadèmica entre nosaltres, d’acord amb el detall següent:

 • Erasmus+ acadèmic (Europa, inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 502
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia, Oceania): 197
 • SICUE (Espanya): 39
 • Visitants: 46
 • Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional: 14
 • Programa d’Estudis per a Estrangers: 1.054
 • Escola d’Estiu Internacional: 24

Mentre la resta de programes es mantenen estables, el curs 2019-2020 acusa la davallada d’estudiants internacionals a la BISS i als cursos a mida que s’organitzen durant l’estiu en el marc del Programa d’Estudis per Estrangers i que han cancel·lat a causa de la covid-19.

El treball de base de coordinació amb agents locals, com el grup del Node de Mobilitat per facilitar els tràmits d’estrangeria, i el Barcelona Centre Universitari per millorar l’oferta d’allotjament del col·lectiu internacional, ha permès continuar treballant per millorar els serveis als estudiants que vénen a Barcelona. Trimestralment, s’han organitzat sessions d’acollida per garantir la seva integració a la UPF i a la ciutat, la del tercer trimestre ja en format virtual.

És important destacar aquí, i alhora agrair, la contribució de l’Erasmus Student Network (ESN), especialment en els moments més durs del confinament, a partir del març del 2020. L'ESN va adaptar l’organització de programes de mentors i d’activitats socials i culturals a la nova situació per mantenir la xarxa de suport dels estudiants estrangers a Barcelona, a més de demostrar una gran capacitat d’iniciativa i empatia amb els estudiants internacionals afectats.

Mobilitat del personal 

Durant el curs acadèmic 2019-2020, gràcies a una política d’internacionalització que s’adreça a tots els col·lectius i que aprofita les oportunitats del programa Erasmus+, s’ha pogut incrementar el nombre d’ajuts a 30, per tal que tant el personal docent com el personal administratiu puguin fer breus estades a Europa. Tanmateix, la crisi sanitària de la covid-19 no ha permès que les mobilitats atorgades (6 de PDI i 5 de PAS) es duguessin a terme segons el previst, ni s’han adjudicat tots els ajuts convocats a causa de la suspensió de terminis administratius.

Més enllà d’Europa, es consolida també la dimensió internacional del programa Erasmus+, tant en nombre d’ajuts com en diversitat de destinacions. Entre projectes propis UPF i projectes compartits amb l’A4U, el 2019 es van oferir 24 ajuts i el 2020, 16, per a mobilitat de personal d’entrada i sortida, eminentment docent, amb els països següents: Índia, Indonèsia, Iran, Israel, Kenya, Líban, Rússia, Somàlia, Sud-àfrica i Vietnam. Igualment, la pandèmia només ha permès que se n’hagin dut a terme 9 de les atorgades el 2019.

A partir de setembre i amb projectes prorrogats, es preveu reprendre tant l’adjudicació com l’execució, amb el benentès que els beneficiaris podran fer la mobilitat durant tot el curs 2020-2021.

L’impacte d’aquestes mobilitats reverteix de manera immediata en l’àmbit acadèmic, tant en noves col·laboracions globals com en la internacionalització del currículum i de les aules; però també ho ha fet en el de la gestió, amb l’impuls de noves pràctiques i iniciatives que han trobat el seu altaveu en els Erasmus+ talks.

Partint precisament de les experiències compartides de PAS participant en Staff Training Week en altres universitats europees, i sota el lideratge conjunt de la vicerectora per a projectes per a la internacionalització i el vicerector per a projectes per a la comunitat universitària, s’ha programat una trobada internacional per a personal de gestió: els International Staff Training Days (ISTD) a la UPF, previstos per al gener del 2021. Les jornades, que debatran sobre dos àmbits essencials de la internacionalització a casa i la recerca i transferència, s’havien previst per al gener del 2021; però la seva celebració ha estat posposada a la tardor del 2021.
 

Programes internacionals

Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS)

Durant aquest curs 2019-2020 i en la línia de la renovació que s’imposava en l’oferta de programes internacionals de l'Education Abroad Program, s’ha impulsat un nou programa que, a partir de gener del 2021, pren el relleu al Programa d’Estudis Hispànics i Europeus, que comptava ja amb més de dues dècades d’èxit i expansió. 

Es tracta del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS), que neix amb la clara vocació d’actualitzar-ne els continguts i de diversificar-ne els públics, en un doble exercici d’innovació docent i d’internacionalització, per convertir-se en la pedra angular de l’estratègia de la UPF per la internacionalització a casa. En efecte, en un marc institucional que aposta decididament per aquest nou paradigma, el BaPIS trenca la dependència del públic tradicionalment nord-americà, i amb això dóna cabuda tant a estudiants d’altres llocs del món com als mateixos estudiants de la UPF, per esdevenir un veritable espai d´intercanvi internacionalitzat i multicultural. Alhora, el programa integra el conjunt de les facultats de la nostra universitat, ampliant-se més enllà de les de ciències socials, traducció, humanitats i comunicació que participaven en el Programa d’Estudis Hispànics i Europeus. La Barcelona International Summer School, que va arrencar el 2018 amb la mateixa ambició, és el model de referència al qual el BaPIS es remet com a programa plural i innovador.

La concepció, l’organització i la posada en marxa del BaPIS, que serà el programa nuclear dels estudis per a estrangers, han coincidit pràcticament amb els mesos del confinament. A una crida per l’expressió d’interès adreçada a tota la comunitat universitària, difosa a finals de gener, van presentar-se més d’un centenar de propostes, de les quals la Comissió del Programa d’Estudis per a Estrangers va escollir-ne 70, en una resolució publicada a mitjans de maig. Està previst que aquest catàleg d’assignatures es desplegui en els pròxims cinc anys.

El BaPIS es proposa com un programa que ofereix assignatures interdisciplinàries amb un enfocament transversal, que superen les barreres entre diferents àrees de coneixement. Totes giren al voltant d’un lema general identificador del programa, el de la creativitat com a factor humà, tot configurant una oferta innovadora, actual i diversa. El BaPIS promou un model docent que emfatitza la participació activa de l’estudiant amb la potenciació de la seva capacitat d’iniciativa i de pensament crític, crucials per enfrontar-se als desafiaments contemporanis.
 

Barcelona International Summer School (BISS)

La tercera edició de la Barcelona International Summer School s’ha vist molt afectada per la crisi de la covid-19. Aquesta circumstància ha obligat al fet que s’impartís en format virtual, com la resta de la docència del tercer trimestre del curs, i que s'hagi beneficiat de l’aposta institucional de la UPF per continuar present en el panorama europeu d’escoles d’estiu. El format en línia ha resultat ser un bon terreny de proves per al que pot ser l’intercanvi i la mobilitat virtuals, oberts tant als estudiants UPF com als estrangers, i que previsiblement tindrà una implantació important en l’escenari postpandèmia.

La reconversió de la BISS 2020 en un programa en línia es va fer a mitjans d’abril, amb una reducció a 12 assignatures, la qual cosa significa els dos terços de les previstes inicialment, amb l’adaptació dels calendaris i la durada dels cursos. Enguany, amb un 78% de l’ocupació de places, hi van participar un total de 117 estudiants, entre ells 24 internacionals procedents d’11 països diferents, i 93 estudiants de la UPF, el nombre més alt des de la creació de la BISS. Aquesta bona acollida consolida el model de la BISS i confirma el seu encaix en el currículum dels estudiants UPF.

Donades les circumstancies difícils, els resultats de la BISS es poden considerar molt satisfactoris i un èxit, com també queda palès en els feedbacks rebuts dels estudiants sobre la docència rebuda.

El 2020, el BISS ha estat escollit com a programa pilot per al desenvolupament del CRM a la UPF, cosa que ha permès treballar la captació, la comunicació i la fidelització dels estudiants amb aquesta eina dins del projecte GURU, tant en la modalitat inicial presencial, com en la posterior adaptació a programa virtual.
 

Programa d'Estudis per a Estrangers (Education Abroad)

Al llarg del curs 2019-2020, 1.054 estudiants han participat en el Programa d'Estudis per a Estrangers (PEE), 926 en cursos de la UPF i 128 en programes a mida. L’arribada d’estudiants internacionals en aquest programa, molt en especial al Programa d’Estudis Hispànics i Europeus (PEHE), continuava en tendència a l’augment sostingut, i havia assolit enguany una nova xifra màxima de matriculats al segon trimestre del curs 2019-2020. La crisi desfermada per la irrupció de la covid-19 ha impactat de manera particularment significativa en aquest programa, que es nodria principalment d’estudiants procedents d’universitats nord-americanes i que suposa una important font d’ingressos per a la UPF. La primera conseqüència d’aquesta afectació ha estat la cancel·lació del trimestre de tardor del 2020, l’organització i la gestió del qual es fa a la primavera. Tot i així, s’ha continuat treballant per fidelitzar nous socis, alhora que diversificar-los, en preparació de l’escenari postpandèmia. Així, per exemple, aquest curs s’ha promogut i s'ha signat un nou conveni amb l'International Student Exchange Programs (ISEP).

Continua també la col·laboració amb els centres del Grup UPF, amb especial èxit dels itineraris de negocis internacionals (en col·laboració amb ESCI) i relacions internacionals (en col·laboració amb l’IBEI), mentre que en l’àmbit de TIC i salut es treballa per projectes més a mida amb universitats.

A través del PEE es dóna resposta a les necessitats de cursos a mida que arriben de prestigioses universitats nord-americanes i d’altres parts del món, interessades a oferir programes curts amb docència de professorat UPF. Així, durant el curs 2019-2020 s’han organitzat cursos a mida per a la Universitat de Chicago, la Universitat de Califòrnia, el Queens College i el John Jays College de CUNY (City University of New York), així com per a Sciences Po i l’escola d’audiovisual ISCPA a Tolosa. Enguany, s’han organitzat també activitats acadèmiques per a la Universitat de Colorado a Boulder (ISA) i Spanish Studies Abroad. L’estiu del 2020 s’havien preparat programes a mida per als grups de Georgetown, Northwestern, UCLA, Universitat de Texas a Austin i Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Aquests cursos a mida, però, s’han hagut de cancel·lar degut a la crisi de la covid-19.
 

Cooperació acadèmica internacional

A més d’actives i extenses relacions bilaterals internacionals, la UPF aposta per la participació selectiva en xarxes d’universitats europees i per la presència articulada i constant en conferències i projectes europeus. Així, la nostra universitat manté la seva projecció internacional i esdevé referent.
 

Participació en xarxes i conferències 

En el posicionament estratègic a Europa, la UPF ha iniciat el seu camí com a universitat europea amb els socis d’EUTOPIA i ha aprofitat les oportunitats d’intercanvi d’experiències i de mobilitat d’investigadors amb l’Europaeum i YERUN, xarxes on ha participat en els darrers anys.

En la seva dimensió global, EUTOPIA ha definit les bases per incrementar la mobilitat entre els seus socis, però també afavorir altres fórmules d’intercanvi virtual. Precisament, una de les primeres iniciatives que veurà la llum i que ha atret 26 estudiants de la UPF a participar-hi és la International Conference for Undergraduate Research (ICUR), prevista per a finals de setembre del 2020. En clau més estratègica, la UPF és responsable de dirigir un estudi sobre internacionalització del currículum i internacionalització a casa. Enguany, s’ha seleccionat l’equip que hi treballarà i que identificarà bones pràctiques i experiències dins d’EUTOPIA per traslladar-les també a la UPF.

Juntament amb el llançament d’EUTOPIA, la UPF ha continuat la seva acció internacional a través de l’A4U i les xarxes YERUN (Young European Research Universities Network) i Europaeum.

Com a membre de l’A4U, la UPF continua la fructífera col·laboració amb la UAB, la UAM i la UC3M –amb el suport de l’ICEX– també en l’àmbit internacional, establint noves relacions en països africans i consolidant les relacions iniciades en països emergents. Aquesta cooperació s’ha traduït en diverses línies d’activitat:

 • Missió institucional l’octubre del 2019 a Namíbia, on es van visitar les universitats de Namíbia (UNAM) i la de Ciència i Tecnologia de Namíbia (NUST), i a Botswana, on es van visitar les universitats de Botswana (BU), la d’Agricultura i Recursos Naturals (BUAN), la Internacional de Ciències i Tecnologia (BIUST) i el Col·legi de Comptabilitat (BAC).
 • Setmana internacional el novembre del 2019, en què la UPF va acollir representants de les universitats tailandeses de Mahidol i Thammasat, dues de les principals del país, que havien estat visitades per l'A4U en una missió directa el curs anterior.
 • L’execució dels projectes Erasmus+ amb Rússia, Sud-àfrica, Índia, Indonèsia, Iran, Malàisia i Vietnam s’ha vist afectada per la covid-19, i durant aquest curs s’han dut a terme 41 mobilitats (a més de 10 que han estat cancel·lades) i se n’han concedit un total de 65. En clau UPF, s’han pogut fer 16 mobilitats i se n’han concedit 17 més amb les principals universitats d’aquests països, que han de servir per consolidar col·laboracions .

En el marc d'Europaeum (la xarxa que reuneix les universitats d’Oxford, Leiden, Bolonya, Bonn, París I, Ginebra, Karlova de Praga, Hèlsinki i Jagiellonian de Cracòvia), de la qual la vicerectora per a projectes per a la internacionalització n'és membre del Comitè Executiu, els estudiants de postgrau de la UPF continuen aprofitant les oportunitats que s’obren, participant en els seminaris i els tallers que es promouen. Sobretot, cal destacar la seva presència en la segona edició del Europaeum Scholars Program, un programa d’excel·lència per a la formació de joves investigadors en ciències socials. En aquesta edició, 3 estudiants de doctorat de la UPF han estat seleccionats i durant els 2 pròxims anys participaran en els diversos mòduls organitzats per les universitats de la xarxa. Alhora, la professora Mireia Artigot està associada al programa en qualitat de Teaching Fellow.   

Per la seva banda, YERUN s’ha constituït enguany com una plataforma privilegiada per a l’intercanvi de pràctiques per fer front a la crisi de la covid-19. En aquest sentit, la UPF ha participat i ha compartit experiència en les taules rodones organitzades, i des de la Secretaria General s’ha elaborat un document de posicionament sobre l’impacte de la covid-19 a les universitats.

Així mateix, durant el curs 2019-2020 la UPF ha participat en les principals conferències de l’àmbit d’educació internacional, amb particular dedicació a la European Association for International Education (EAIE), on la directora de Relacions Internacionals n'és membre del Consell de Direcció, i al Forum on Education Abroad, on la directora del Programa d’Estudis per a Estrangers forma part del Comitè de Revisió dels estàndards de bones pràctiques.

Malgrat que també l’activitat congressual s’ha vist reduïda enguany, amb la cancel·lació de conferències internacionals en què la UPF preveia participar, com l’Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) o NAFSA, s’ha pogut estat present a:

 • Conferència anual de la European Association for International Education (EAIE), celebrada a Hèlsinki el setembre del 2019.
 • Trobada anual d’universitats espanyoles i nord-americanes d’APUNE a Bilbao, el febrer, amb presentació de la ponència “El cambio social como oportunidad para la innovación curricular”.
 • Conferència europea del Forum on Education Abroad, celebrada en format virtual l’abril, amb la presentació de la ponència sobre innovació als programes study abroad per fomentar la internacionalització, també a casa.
 • Diverses iniciatives d’intercanvi i fòrums virtuals que han llançat els principals actors del sector per fer un diagnòstic, debatre i compartir solucions i perspectives en un escenari postcovid.
   

Participació en projectes europeus i internacionals

Durant el curs 2019-2020, el Servei de Relacions Internacionals ha continuat promovent de manera proactiva entre tots els departaments la presentació de propostes a convocatòries de programes de mobilitat i cooperació educativa en el marc de programes europeus i internacionals. Enguany, s’han implantat nous protocols de treball amb les UCA per donar una millor difusió i resposta a les convocatòries internacionals, i per garantir el suport i el seguiment dels sol·licitants en tot el procés de redacció i de presentació dels documents. 

Durant el curs 2018-2019, es van presentar 24 propostes i se’n van concedir 15, incloent-hi el projecte d’universitats europees EUTOPIA. El curs 2019-2020 s’ha acompanyat la presentació de 22 propostes, amb 12 projectes de convocatòries 2020 ja concedits per valor d’1,3 milions d’euros i amb 1 projecte encara pendent de resolució. La posada en marxa dels protocols UPF per a la convocatòria del programa Erasmus+ per a mobilitat fora d’Europa va triplicar el nombre d’ajuts concedits i pràcticament quadruplicar el finançament.

Nous projectes concedits durant el curs 2019-2020:

Eramus+ Acció clau 1. Mobilitat internacional

 • 2020 Erasmus+, KA107. Mobilitat internacional (Etiòpia, Kenya, Palestina, Líban, Israel, Xina, Tunísia, Austràlia i Filipines). Coordinador: Servei de Relacions Internacionals, 271.540 €.
 • 2020 Erasmus+, KA107. Mobilitat internacional (Rússia, Sud-àfrica, Indonèsia, Malàisia, Índia, Iran, Vietnam, Tailàndia, Botswana, Namíbia). Coordinador: Aliança 4 Universitats, 374.560 €.

Erasmus+ Acció clau 2. Cooperació educativa

 • 2019 “D-TIPS: Design Thinking in Primary School”. Coordinador: UPF. Responsables acadèmics: Davínia Hernández-Leo i Patricia Santos (DTIC), 225.655 €.
 • 2019 “Schools for Inclusion”. Coordinador: UPF. Responsable acadèmica: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 243.086 €.
 • 2019 “BLENDI: Blended Learning for Inclusion”. Coordinador: Diaconia University of Applied Sciences (Finlàndia). Responsable acadèmica: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 62.820 €.
 • 2019 “TESEO: Arianna’s strands in the digital age”. Coordinador: Universitat de Salern (Itàlia). Responsable acadèmic: Ivan Pintor (Comunicació), 34.490 €.
 • 2019 “PROMISE: Personalized Medicine Inquiry-based Education”. Coordinador: Mediterranean Institute for Life Sciences (Croàcia). Responsable acadèmic: Mar Carrió (DCEXS), 50.878 €.
 • 2019 “PhD4TEL: Doctoral Education for technology enhanced learning”. Coordinador: Norwegian University of Science and Technology (Noruega). Responsable acadèmica: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 35.236 €.
 • 2020 “SEVERE: Social Enterprise through Virtual Environments and Remote Entrepreneurship”. Coordinador: Glasgow Caledonian University (Regne Unit). Responsable acadèmica: Teresa Monllau (Economia), 50.674 €.
 • 2020 “ComPra: Blended Short-cycle Training Courses on ‘Commoning Practices’”. Coordinador: Universitat de Tessalònica (Grècia). Responsable acadèmica: Mònica Figueras (Comunicació), 39.227 €.
 • 2020 “LLUM Illumine: A community for exploring and sharing uses of evidence-based teaching strategies”. Coordinador: UPF. Responsables acadèmics: Davínia Hernández-Leo i Marc Beardsley (DTIC), 267.297 €.
 • 2020 “ITSHEC: Integration of transversal skills into healthcare and social care higher education curricula”. Coordinador UPF-ESI MAR. Responsable acadèmic: Mar Carrió (DCEXS), 389.880 €.
 • 2020 “TEPSILs: Teaching Environmental Awareness with Smart IoT Planters in Learning Spaces”. Coordinador: Universitat Politécnica de Madrid. Responsable acadèmica: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 47.061 €.
 • 2020 Aliança pel Coneixement “TERRATECH: masTERs course on smArt Agriculture TECHnologies”. Coordinador: Universitat de Porto (Portugal). Responsable acadèmic: Albert Bel (DTIC), 68.560 €.

Erasmus+ Acció clau 3. Suport a les reformes polítiques

 • 2020 “Augmented Assessment". Coordinador: Universitat Aristotèlica de Tessalònica (Grècia). Responsable acadèmica: Davínia Hernández (DTIC), 65.098 €.

Accions Jean Monnet:

 • 2019 “BACES: Barcelona Centre of European Studies”. Centre d’Excel·lència Jean Monnet. Coordinador: Javier Arregui (Ciències Polítiques), 99.980 €.
 • 2019 “EUMidMed: Mapping European Mediterranean Migration Studies”. Xarxa Jean Monnet. Coordinador: Ricard Zapata (Ciències Polítiques), 286.937,20 €.
 • 2019 “BourdEUrs: New European BorderLands”. Xarxa Jean Monnet. Coordinador: Central European University (Hongria). Responsable acadèmic: Ricard Zapata (Ciències Polítiques), 42.885,60 €.
 • 2020 “Knowledge and Innovation for the European Trade Challenges”. Mòdul Jean Monnet. Coordinador: Albert Carreras (ESCI), 28.907,55 €.
 • 2020 “EICA: From the EU to the Antipodes: Embedding Intercultural Cities in Australasia” Xarxa Jean Monnet. Coordinador: Swinborne University of Technology (Austràlia). Responsable acadèmic: Ricard Zapata (Ciències Polítiques), 5.000 €.

Màsters Erasmus Mundus:

 • 2020 “EMJMD in International Law of Global Security, Peace and Development”. Coordinador: Universitat de Glasgow (Regne Unit). Responsable acadèmic: Jacint Jordana (IBEI).

Esports - Associacions col·laboratives:

 • 2019 “Athlete’s Voice”. Coordinador: Play the Game (Dinamarca). Responsable acadèmic: Alberto Carrio (Dret), 16.477 €.

Encara hi ha 1 projecte presentat a la convocatòria 2020 pendent de resolució:

Acció clau 3. Suport a les reformes polítiques

 • “DIDE: Diálogo, Cámara, Acción. Jóvenes y Desigualdad de Género”. Coordinador: UPF. Responsable acadèmica: Mònica Figueras (Comunicació).

Com a balanç, cal destacar que en els darrers dos cursos la UPF ha presentat propostes en totes les accions del programa Erasmus+, fet que demostra l’interès i la finestra d’oportunitats que el programa representa per captar recursos alternatius a la recerca i per impulsar projectes d’innovació educativa i col·laboració acadèmica.
 

Activitats

Al llarg del curs s’han rebut gairebé 60 visites d’institucions universitàries estrangeres de 24 països diferents i s’han signat 28 convenis de col·laboració acadèmica per a mobilitat d’estudiants i personal.
 

Missions internacionals

 • Missió institucional l’octubre del 2019 a Namíbia, on es van visitar les universitats de Namíbia (UNAM) i la de Ciència i Tecnologia de Namíbia (NUST), i a Botswana, on es van visitar les universitats de Botswana (BU), la d’Agricultura i Recursos Naturals (BUAN), la Internacional de Ciències i Tecnologia (BIUST) i el Col·legi de Comptabilitat (BAC).
 • Missió institucional el novembre del 2019 a l’ESSEC, Universitat Cergy (París).
   

Visites rebudes

Alemanya: Universitat de Greifswald

Colòmbia: Pontifícia Universidad Javeriana de Cali, Universidad de Los Andes

Estats Units: Universitat de Brown, ISA (personal de l’oficina central als Estats Units), Spanish Studies Abroad (grup d’universitats), CAPA (personal de l’oficina central als Estats Units), API (grup d’universitats), API (personal de l’oficina central als Estats Units), CEA-Universitat de New-Heaven (personal de l’oficina central als Estats Units), CIEE (equip de relacions institucionals de l’oficina central als Estats Units), Universitat Estatal de Michigan

França: Sciences Po

Japó: Aichi Prefectural University

Macedònia: Sts Cyril and Methodius University de Skopje

Mèxic: Universitat de Monterrey

Països Baixos: Universitat de Tilburg

Regne Unit: King’s College, Newcastle University, West Scotland University

Tailàndia: Universitat Mahidol, Universitat Thammasat 

Xina: Universitat de Renmin
 

Signatura de nous convenis

Durant el curs 2019-2020, la UPF amplia la seva xarxa d’universitats sòcies mitjançant la signatura de nous convenis de col·laboració, amb un criteri clar de qualitat i d'excel·lència, i aspira també a ampliar geogràficament les seves relacions internacionals en totes les disciplines.

 • Universitat de Hildesheim (Alemanya)
 • FH JOANNEUM - University of Applied Sciences (Àustria)
 • Solvay Brussels School of Economics & Management (Bèlgica)
 • Universitat de Dalhouise (Canadà)
 • Universitat Drexel (Estats Units)
 • Universitat de Maryland (Estats Units)
 • Wharton School of Business - Universitat de Pennsilvània (Estats Units)
 • ESSEC Business School (França)
 • Universitat Claude Bernard - Lió 1 (França)
 • Universitat de Nairobi (Kenya)
 • HAN University of Applied Sciences (Països Baixos)
 • Universitat de Piura (Perú)
 • Universitat de Belgrad (Sèrbia)
 • Universitat de Göteborg (Suècia)
 • Universitat Chulalongkorn (Tailàndia)
 • Universitat de Santiago de Xile (Xile)
 • Universitat de Renmin (Xina)