Pel que fa a les polítiques de recursos humans establertes, es preveu una línia de promoció d’un nou model de gestió basat en l’adequació d’estructures organitzatives, així com en l’ordenació, la simplificació, i l'automatització dels processos. 

Durant el curs acadèmic 2019-2020, amb la finalitat de dotar les unitats de l’estructura adequada per optimitzar i millorar la prestació dels serveis i, d'acord amb els objectius estratègics de la Universitat, s’han dut a terme les modificacions següents:

 • El Center for Learning, Innovation and Knowledge (CLIK) s’estructura com a servei universitari especialitzat, sota la coordinació general del vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d’innovació. La coordinació administrativa i la coordinació amb la Gerència es fa mitjançant La Factoria, adscrita a la Biblioteca. Aquest canvi respon als nous reptes de la docència que plantegen els projectes EDvolució (el nou model educatiu cap al qual està avançant la Universitat Pompeu Fabra, per tal d’adequar-se a les necessitats dels professionals, de les empreses i dels agents socials del futur) i EUTOPIA (l’aliança entre set universitats europees que vol crear una comunitat connectada i inclusiva que s’ocupi dels reptes globals i locals).
   
 • L'àmbit de Serveis Lingüístics, dintre de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals (UCPI), assumeix la funció de donar suport a les comissions i als grups de treball, així com gestionar els ajuts i les convocatòries en l’àmbit lingüístic. Aquestes atribucions responen a l’acord de modificació de la regulació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), de l’11 de desembre del 2019, en què s’estableix que aquest centre deixa de fer les funcions relacionades amb l’àmbit del multilingüisme que desenvolupava fins aleshores.
   
 • S’ha dut a terme un replantejament de l’estructura general i la denominació de diversos subprogrames que conformen el Programa de Responsabilitat Social, que passa a denominar-se Programa de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible, del qual el Gabinet del Rector té les funcions de suport a la planificació, la promoció i la coordinació del programa. Aquest canvi respon a l’objectiu de portar a terme l’estratègia conjunta de les accions que es desenvolupen entorn dels principis d’igualtat d’oportunitats, cooperació, salut integral i sostenibilitat per mitjà dels subprogrames següents: Pla d’Igualtat Isabel de Villena (UPF Igualtat), Pla d’Inclusió (UPF Inclusió), Pla de Promoció de la Salut (UPF Saludable), Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i la Solidaritat (UPF Solidària) i Programa de Sostenibilitat Ambiental (UPF Sostenible). Aquests subprogrames estan dirigits, coordinats, impulsats i avaluats per la Unitat d’Igualtat, l’Àrea de Serveis Tecnològics i Recursos d’Informació, l’Àrea de Recursos Humans i Organització, el Gabinet del Rector i l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, respectivament.
   
 • L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals canvia de nom i amplia les seves funcions, i passa a denominar-se Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut. Aquest canvi respon a l’eix estratègic d’esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible, que aposta per un model integral i transformador de la responsabilitat social que incorpori tots els àmbits estratègics de la Universitat i que aspiri a l’excel·lència. I entre aquests està el de prevenir els danys i promocionar la salut, així com consolidar una comunitat plural i connectada, que implica la creació d’espais de treball flexibles, saludables i polivalents.
   
 • Es crea l’Oficina de la Secretaria General, per donar resposta a la necessitat d’aglutinar l’activitat de l’equip de professionals que donen suport a les funcions assignades al secretari o secretària general, mitjançant una estructura que faciliti l’organització i els fluxos dels processos i els serveis que presten a la resta d’unitats administratives i acadèmiques.
   
 • Es modifica l’estructura de l’Àrea de Recursos Humans i Organització, que queda organitzada de la manera següent: Servei de PAS, Servei de PDI, Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, Oficina d’Organització i Desenvolupament i Unitat de Gestió Pressupostària i Sistemes d’Informació de Recursos Humans. Aquest canvi respon a l’objectiu de millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis que presta al personal d’administració i serveis (PAS) i al personal docent i investigador (PDI) de la UPF. 
   
 • El Gabinet del Rectorat passa a denominar-se Gabinet del Rector, atesa la necessitat d'enfortir les actuacions del Gabinet vinculades directament al suport al rector o rectora, com a màxim representant de la Universitat, així com la necessitat d'assegurar la continuïtat dels principals projectes estratègics que constitueixen el seu patrimoni intel·lectual i material. En aquesta línia, el Gabinet del Rector ha d’assistir i donar suport al rector o rectora en les activitats i les relacions institucionals i actuar com a àrea de gestió per al desenvolupament tècnic dels àmbits de Comunicació, Promoció i Relacions de la Universitat.

Pel que fa a l'àmbit dels processos, en col·laboració amb l’Oficina Tècnica de Qualitat i els responsables dels processos, una de les principals línies de treball ha estat el projecte de certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres. En concret, s’han documentat 27 processos transversals i 21 de centre (centres de Ciències Polítiques i Socials, i Economia i Empresa).

A banda d’aquests processos, aquest curs s’han documentat 98 processos més, dels quals 46 són clau i 52, de suport a la institució. Cal destacar que la diagramació de processos és fonamental per al bon funcionament de l’organització de les unitats. En conjunt, el mapa conté un total de 1.043 processos operatius actius de tercer nivell.

En l'àmbit d'organització i processos, cal destacar també l’elaboració de 3 anàlisis organitzatives i 3 projectes de millora de processos, així com les 10 descripcions de llocs de treball, considerant el lloc de treball com la unitat bàsica d’organització.