Comissió de Professorat

(Juliol del 2020)

Composició

President (fins al 29 d'octubre del 2019):
Jaume Casals Pons, rector

Presidenta per delegació (a partir el 29 d'octubre del 2019):
Cristina Pujadas Corbi, vicerectora per a la direcció de política de captació i retenció del talent

Vocals:
Antonio Monegal Brancos, Jesús Maria Silva Sánchez, Maria Teresa Garcia-Mila Lloveras, Fernando Giraldez Ordaz, Jaume Guillamet Lloveras, Ignacio Lago Peñas i Francesc Xavier Serra Casals

Assisteixen com a convidats:
Pablo Pareja Alcaraz, vicerector per a la direcció de projectes en l'àmbit del professorat
Anabel Rivera, cap del Servei de PDI

Secretari:
Pere Torra Pla, secretari general
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Comissió de Professorat s'ha reunit 3 vegades.

 

Comissió d'Ensenyament

(Juliol del 2020)

Composició

President per delegació:
Josep Lluis Marti Marmol, vicerector per a la direcció de projectes d'innovació

Vocals:
Joaquin Gea Guiral, Walter Alfredo Garcia-Fontes Badanian, Miquel Salvador Serna, Jordi Ballo Fantova, Ana Maria Caballé Martorell, Josep M. Castella Lidon, Sergi Torner Castells, i Enric Peig Olive, director de l'Escola d'Enginyeria

Professors designats pel Consell de Govern:
Salvador Alsius Clavera, Ester Oliveras Sobrevias i un altre pendent de designació

Estudiants:
6 places pendents de designació

Secretari:
Jordi Campos Diez
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Comissió no s'ha reunit cap vegada.

 

Comissió de Postgrau i Doctorat

(Juliol del 2020)

Composició

Presidenta per delegació:
Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència

Vocals:
Núria Sebastian Galles, Cristina López Rodríguez, Juan José Ganuza Fernández, Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, Maria José González López, Stephen Howard Jacobson Finberg, Emilia Gómez Gutiérrez i Núria Bou Sala, Dídac Pujol Morill

Secretària:
Marta Aragay Suñol, cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Comissió de Postgrau i Doctorat s'ha reunit 2 vegades.

 

Comissió de Reclamacions

(Juliol del 2020)

Composició fins al 20 de maig del 2020

President:
Jaume Casals Pons, rector

Membres titulars:
Josep M. Anto Boque, Montserrat Cots Vicente, Julia Lopez Lopez, Guillem Lopez Casasnovas, Francesc Pallares Porta i Josep M. Micó Juan

Membres suplents:
Nuria Bouza Vidal, Enric Gallen Miret, Teresa Garcia-Mila Lloveras, Fernando Giraldez Orgaz, Dolors Oller Rovira, Ferran Sanz Carreras i Mariano Torcal Loriente

Secretaria:
Exerceix la secretaria el membre amb menor antiguitat d'entre els designats

 

Composició a partir del 20 de maig del 2020

President:
Jaume Casals Pons, rector

Membres titulars: 
Joan Benach de Rovira, Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras, Louise Elizabeth McNally Seifert, Oriol Mir Puigpelat,  Eulàlia de Nadal Clanchet, Miquel Rodrigo Alsina i José Maria Micó Juan

Membres suplents:
Carmen Perez Vidal, Caterina García Segura i Carles Feixa Pampols
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Comissió de Reclamacions s'ha reunit 2 vegades.

 

Comissió de Recerca

(Juliol del 2020)

Composició

President:
Enric Vallduvi Botet, vicerector per a la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca

Vocals:
Veronica Benet Martinez, Carles Feixa Pampols, Jose Garcia Montalvo, Maria Libertad Gonzalez Luna, Xavier Binefa Valls, Purificación Muñoz Canoves, Josep Quer Villanueva, Joan Pau Rubies Mirabet, Alejandro Saiz Arnaiz i Maria Serena Olsaretti

Secretària:
Eva Martin Garcia, cap del Servei de Recerca
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Comissió de Recerca no s'ha reunit cap vegada.

 

Comissió d'Estudiants

(Juliol del 2020)

Composició

President per delegació:
Ramon Villanova Fortuny, vicerector per a la direcció de projectes per a la comunitat universitària

Vocals:
Mònica Figueras Maz, Joaquin Gea Guiral, Walter Alfredo García-Fontes Badanian, Miquel Salvador Serna, Jordi Balló Fantova, Anna Maria Caballé Martorell, Josep M. Castellà Lidon, Sergi Torner Castells i Enric Peig Olivé 

Representant del CEUPF: 
1, pendent de designació

Estudiants:
8 estudiants (un per cada centre), pendents de designació 

Estudiants de doctorat:
2 estudiants, pendents de designació

Secretària:
Gemma Garcia Gimenez, cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Comissió d'Estudiants no s'ha reunit cap vegada.

 

Junta Electoral

(Juliol del 2020)

Composició

President:
Pere Torra Pla, secretari general

Vocals:
En representació dels professors dels cossos docents:
Antonio Ladron de Guevara Martinez i Jordi Morell Núñez

En representació dels estudiants:
1 estudiant, pendent de designació 

En representació del personal d'administració i serveis:
Jordi Morell Nuñez

Secretària:
Pilar de Diego Ruiz, tècnica de coordinació de Secretaria General
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Junta Electoral s'ha reunit 3 vegades.