Visualització del contingut web

El Pla d'Inclusió de la UPF vetlla, d’una banda, per garantir la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, facilitar-los la plena mobilitat i autonomia per les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en la vida universitària. D’altra banda, preveu les accions per garantir la igualtat d’oportunitats per raons econòmiques entre els estudiants o aspirants a estudiants a la UPF.

 

Inclusió per a persones amb necessitats especials

En el marc del Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, i amb l'objectiu de continuar la revisió i la millora dels procediments que regeixen l'atenció als estudiants amb necessitats especials, s'ha continuat treballant en l’atenció i el suport d’aquest col·lectiu específic, tenint en compte els principals recursos de què disposa, a través del servei d’atenció als estudiants amb necessitats especials, i treballant de manera conjunta i coordinada amb els tutors de necessitats especials, responsables de les unitats de gestió i administració docents i el Servei d'Assessorament Psicològic (SAP) de la UPF. 

Durant aquest curs acadèmic, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha atès 186 estudiants (94 homes i 92 dones), dels quals 104 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya i 10 són estudiants estrangers participants en programes de mobilitat. Per altra banda, degut a la pandèmia generada per la covid-19 i a partir de l’estat d’alarma declarat el 13 de març i fins a finals de juny, des del programa UPF Inclusió s’han atès un total de 12 estudiants més. 

Pel que fa al personal docent, el servei ha atès les consultes del professorat relatives a les adaptacions dels estudiants amb necessitats educatives especials. Amb la docència no presencial, generada per la pandèmia de la covid-19, s’ha incrementat l’atenció als estudiants amb discapacitats sensorials auditives i visuals, amb trastorns en el desenvolupament i la salut mental. Des de l’àmbit d’Inclusió s’han desenvolupat accions i recomanacions adreçades al professorat per tal de millorar el seguiment acadèmic d’aquests estudiants. Pel que fa al personal docent, el servei ha atès les consultes del professorat relatives a les adaptacions dels estudiants amb necessitats educatives especials. 

Respecte al professorat del Grup UPF, s’han continuat organitzant noves trobades de coordinació i suport amb els professors i els tutors acadèmics, enguany al centre TecnoCampus.

Entre les accions fetes destaquen la revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat dels diferents campus de la UPF; l'atenció i el seguiment personalitzat d'aquests estudiants; el préstec de materials tècnics de suport;  personal de suport per transcriure jornades docents; l'adaptació de materials bibliogràfics; accions formatives adreçades a la millora organitzativa dels estudiants, així com l'atenció al personal docent del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors en matèria de discapacitat designats per cada facultat i a tot el professorat en general que hagin adreçat les seves consultes al servei en matèria d’adaptacions per als estudiants.

Des del programa es fomenta l'impuls de pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat. En aquest sentit, el programa ofereix assessorament a les empreses per coordinar les adaptacions necessàries per a la realització de les pràctiques dels estudiants.

Des del segon trimestre, l’àmbit compta amb un nou recurs digital: es tracta de l’agenda electrònica a través de la qual els estudiants poden sol·licitar en línia hora d’entrevista amb el personal tècnic. Els recurs facilita i agilitza la gestió per als usuaris, principalment en un moment en què s'ha fet especial atenció a la posada en marxa i actualització de les eines digitals.

Atenent les accions del Pla d’Inclusió, des de l’àmbit d’Inclusió s’han treballat diverses accions formatives; tot i que el programa formatiu previst inicialment per a aquest curs no s’ha pogut executar de manera completa degut al confinament decretat per l’estat d’alarma. Igualment, i com cada any, s'ha ofert al PAS una sessió de presentació del Pla d’Inclusió. Per altra banda, i per segon any, dintre del mateix marc i amb el nom genèric d’Inclusió a les Aules, s’ha organitzat un taller adreçat al PDI sobre trastorns d’aprenentatge TDAH i dislèxia i TEA. I com a novetat, adreçat al col·lectiu d’estudiants amb necessitats especials, enguany s’ha ofert un taller de tècniques d'estudi. Tant la formació adreçada al professorat com a estudiants van anar a càrrec de la Fundació Adana i es va coordinar íntegrament des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària. 

Pel que fa a les intervencions en matèria d'adaptacions, la participació a la convocatòria UNIDISCAT, a càrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha comportat un finançament de gairebé 25.000 euros que, sumats al pressupost de la mateixa universitat dedicat en aquestes iniciatives, ha permès, entre d'altres, oferir serveis de transcripció i d’acompanyament, adquirir programes adaptatius, així com fer accions destinades a les adaptacions i als condicionaments dels espais de la Universitat.

Respecte a les relacions amb entitats d'aquest àmbit, s'ha continuat mantenint la participació de la UPF en les xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat: en l’àmbit estatal, a través de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), depenent de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Diversidad y Discapacidad CRUE-Asuntos Estudiantiles, i en l’autonòmic, a través de la Comissió Tècnica UNIDISCAT depenent del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Així mateix, tant en matèria de recursos tècnics com relatives a la inserció laboral, està en contacte amb diverses fundacions i entitats com ara la Fundació Prevent, la Fundació Universia i la Fundació ONCE. Cada any, la borsa de contactes s’amplia amb la clara voluntat d’incrementar les oportunitats i poder arribar a un major nombre d’estudiants.

 

Inclusió per a estudiants amb necessitats econòmiques especials

La convocatòria 2019-2020 del programa d’ajuts a l’estudi es va resoldre el 16 de juliol, amb l’aprovació de 23 de les 39 sol·licituds presentades, que van rebre un total de 32.332,36 euros. Aquests ajuts van adreçats als estudiants de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster que es troben davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula.

Pel que fa al programa de beques salari per al curs 2020-2021, que s’adreça a nous estudiants de grau, es preveuen 5 beques, 3 en modalitat general i 2 en modalitat Prometeus. A aquesta modalitat, hi poden optar els estudiants provinents dels centres de secundària següents: 

• Institut Milà i Fontanals
• Institut Miquel Tarradell
• Institut Barri Besòs
• Institut Bernat Metge
• Institut Pablo Ruiz Picasso 

Es preveu que les beques salari convocades el mes de maig es resolguin l’octubre del 2020.