Visualització del contingut web

Amb una aposta clara per tramitar i gestionar els processos de l’àmbit de l’Àrea de Docència dins d’una administració electrònica, durant el curs 2019-2020 s’han iniciat projectes i n'han finalitzat d’altres que permeten a l’estudiant fer una sèrie de tràmits de manera no presencial, amb les garanties legals que li dóna la Seu Electrònica de la Universitat. Aquesta aposta per l’administració electrònica s’ha vist especialment útil durant el període d’estat d’alarma, ja que ha permès, amb el personal d’administració i serveis fent teletreball, mantenir el servei als estudiants sense que aquest hagin hagut de desplaçar-se.

Aquest curs, s’han posat en marxa els primers tràmits de docència a la Seu Electrònica: modificació de dades personals o bancàries; reconeixement d’activitats universitàries (SACU); reconeixements procedents de CFGS; renúncia a la matrícula de grau, màster i doctorat, i sol·licituds de permanència de grau i de màster.

Aquest primer grup de tràmits de docència permet una gestió totalment digital, un cop l’estudiant s’ha identificat electrònicament. Així, tots els apartats dels tràmits (sol·licitud i registre, tramitació, resolució i notificació) es fan completament de manera digital.

Aquest projecte ha estat realitzat gràcies a un grup de treball interdisciplinari coordinat per la UPEQ, i amb participació de diverses UGA, el Servei d’Informàtica, la Secretaria General i l’Àrea de Docència.

En la mateixa línia, aquest curs ha finalitzat el projecte d’emissió de certificats supletoris del títol amb codi de verificació segura. A partir de finals del curs 2019-2020 s’ha incorporat la signatura electrònica en els certificats supletoris del títol, dins el procediment de sol·licitud de títol en línia dels estudiants de grau i de màster universitari de la UPF.

El certificat supletori del títol és el document que, temporalment, substitueix el títol definitiu, amb el mateix valor a efectes legals. A partir d’ara, aquest document emès en trilingüe (català, castellà i anglès) incorpora la signatura d’òrgan de la UPF, amb el respectiu codi segur de verificació (CSV), i compleix així els requisits establerts a la normativa vigent d’administració electrònica.

L’Àrea de Docència també aposta per l’automatització i la simplificació dels processos del seu àmbit. En aquest sentit, es va voler millorar el procediment de resolució de les sol·licituds de progressió dels estudiants de grau.

A partir de l’anàlisi del nombre de sol·licituds de progressió que es resolen favorablement i de la mitjana de crèdits necessaris per progressar de curs, es va concloure que calia modificar el percentatge de crèdits superats que establia la normativa: del 66% al 50% i del 100% al 90%, segons el curs. Aquesta modificació no alterava l’esperit d’exigència en els estudis de la nostra normativa i, alhora, facilitava que l’estudiant no hagués de sol·licitar i esperar una resolució que podia tenir un impacte negatiu en l'itinerari formatiu.

El 20 de maig, el Consell de Govern va aprovar elevar al Consell Social la proposta de modificació de la normativa de progressió i permanència de la UPF. La Comissió Acadèmica del Consell Social va aprovar el 26 de maig aquesta modificació.

Complementant aquesta modificació de la normativa, que serà d’aplicació a partir del curs 2020-2021, s’ha implementat un projecte d’autoservei de les sol·licituds de progressió que ha agilitzat tota la tramitació d’aquest procés, i que permet que l’estudi de la majoria de les sol·licituds sigui, pràcticament, automàtic i que les resolucions es puguin fer de manera més ràpida.

En l’àmbit del doctorat, el Consell de Govern del 19 de febrer del 2020 va acordar una modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat. 

Les modificacions acordades van ser fruit, per una banda, de l’anàlisi de l’experiència acumulada durant aquests set cursos acadèmics i de les reflexions i debats mantinguts en diferents sessions del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. Per altra banda, alguns dels canvis van ser conseqüència de les necessàries adaptacions a les modificacions del Reial Decret 99/2011 que han tingut lloc durant aquest període.

Una altra aposta de la Universitat és el foment del coneixement interdisciplinari, que al curs 2018-2019 es va plasmar en la creació dels mínors. Des de l'inici, el programa de mínors de la UPF ha tingut una excel·lent acollida entre els estudiants de grau i de màster, i durant el curs 2019-2020 s’ha consolidat dins de l’oferta educativa de la Universitat. Actualment, s’estan oferint 15 mínors, que cobreixen la majoria de les àrees de coneixement dels estudis impartits per la nostra universitat. Així mateix, al curs 2019-2020 també s’ha obert als Alumni que vulguin millorar o ampliar la seva formació interdisciplinària.

Per últim, cal destacar l’esforç que durant els darrers mesos del curs 2019-2020 s’ha fet per tal de poder gestionar la matrícula dels estudiants de nou accés de grau de manera no presencial, atesa la situació d’incertesa que ha provocat la pandèmia de la covid-19. En cursos anteriors, cada dia, passaven pel campus de la Ciutadella al voltant de 600 estudiants, moltes vegades acompanyats per familiars. Les mesures sanitàries desaconsellaven totalment repetir aquest model de matriculació. Això va fer que el Servei de Gestió Acadèmica (SGA), amb l’ajut d’altres unitats i serveis de la Universitat, treballés en un model totalment no presencial, aprofitant les eines tecnològiques que ens ofereix l’administració electrònica (interoperabilitat) i de suport al futur estudiant (vídeos tutorials, sessions per Collaborate, suport des de la plataforma Zoom, etc.). A l’espera de l’informe final de valoració d’aquesta manera de matricular-se, podem considerar que ha estat un èxit pel poc nombre de consultes i dubtes rebuts i el nombre d’estudiants matriculats en els períodes fitxats.