Visualització del contingut web

Transparència i bon govern

En relació amb el primer pilar de la transparència, la publicitat activa, durant el curs 2019-2020, la UPF ha continuat treballant per ampliar i actualitzar permanentment els continguts del Portal de la Transparència.

Cal destacar, a més, l’acció de formació sobre transparència i bon govern per als membres del personal d’administració i serveis de la UPF. Per primera vegada, ha estat impartida de manera telemàtica i ha assolit satisfactòriament els objectius de conèixer les obligacions de transparència aplicables a la UPF, així com les pràctiques per incrementar la transparència a la Universitat.

Així mateix, el Consell Assessor de la Transparència de la UPF (CAT), màxim òrgan de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i creat durant el curs acadèmic 2018-2019 per tal d’enfortir la política de transparència de la UPF, va presentar la primera memòria del CAT, corresponent a l’any 2019, al Consell de Govern celebrat l'11 de desembre del 2019. S'hi destaca que l’inici de les seves activitats no representen un punt de partida per a la transparència a la Universitat, sinó més aviat el seu reforçament i una nova empenta a la voluntat de retre comptes a la comunitat universitària i a la societat en general, exercida ja des dels seus inicis a través de les memòries dels cursos acadèmics i mitjançant la web de la Universitat, molt especialment a partir de l’arribada de les lleis de transparència, amb la posada en marxa del Portal de la Transparència.

D’altra banda, en relació amb el segon pilar de la transparència -el dret d’accés a la informació pública-, es visualitza l’increment anual de la demanda d’informació per part de la ciutadania, i des de la comunitat universitària, per la via de les sol·licituds d’accés a la informació pública. Des de setembre del 2019 fins a agost del 2020, la UPF ha atès 29 sol·licituds de dret d’accés a la informació pública.

Igualment, al mateix Portal de la Transparència es publiquen les corresponents resolucions, tot anonimitzant les dades de caràcter personal, així com un document Excel en què es poden consultar totes les sol·licituds de dret d’accés rebudes i resoltes per la UPF des de l’any 2015, per fer un pas més en favor de la transparència i el fàcil accés a la informació pública.

Addicionalment, i amb la voluntat de col·laborar amb altres universitats catalanes per treballar i reunir esforços en benefici de la transparència, cal esmentar la creació, a finals de juny del 2019, del grup TRAGÍ (Projecte per a la Transparència en la Recerca, l’Aprenentatge, la Gestió i la Innovació), grup format pels diferents tècnics en transparència i dret d’accés de dotze universitats catalanes, tant públiques com privades:

•          Universitat Abat Oliba CEU

•          Universitat Autònoma de Barcelona

•          Universitat de Barcelona

•          Universitat de Girona

•          Universitat de Lleida

•          Universitat Internacional de Catalunya

•          Universitat Oberta de Catalunya

•          Universitat Politècnica de Catalunya

•          Universitat Pompeu Fabra

•          Universitat Ramon Llull

•          Universitat Rovira i Virgili

•          Universitat de Vic-Universitat  Central de Catalunya

L'objectiu del projecte TRAGÍ consisteix a obrir un espai informal de reflexió i debat en el qual poder plantejar i avaluar propostes relatives a la transparència i el bon govern de les universitats catalanes, així com també compartir criteris i bones pràctiques en l’àmbit de la publicitat activa i en el del dret d’accés a la informació pública.

El 27 de juny del 2019, es va celebrar a la Universitat Pompeu Fabra la primera reunió d’aquest projecte, on la UPF i les restants onze universitats catalanes van compartir molt satisfactòriament la manera d’organitzar-se de cada universitat en relació amb la publicitat activa i el dret d'accés, així com els punts forts i febles que es podien detectar envers aquesta qüestió a cada universitat. Igualment, un dels primers punts tractats va ser l’avaluació externa dels portals de la transparència, i la interpretació dels diversos indicadors que marquen les diferents institucions avaluadores.

Totes les accions dutes a terme respecte als dos pilars fonamentals de la transparència s’han fet sempre amb l’objectiu d’assolir els màxims nivells de transparència a la Universitat, un fet que es reflecteix molt positivament en els bons resultats obtinguts en les auditories externes a les quals és sotmesa cada any, tant en l’exercici de la publicitat activa com en la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública que li són presentades.


Nou Codi Ètic

Després d'un procés participatiu adreçat a tota la comunitat universitària (març-maig del 2020), la Comissió per a la Revisió i l'Aprofundiment del Codi Ètic (CRAC) va formular una proposta de nou codi ètic, que va ser aprovada pel Consell de Govern el 8 de juliol del 2020.

Si bé els objectius establerts pel Codi Ètic de l’any 2012 continuaven sent plenament vigents i necessaris, des de la seva aprovació, havia aparegut abundant legislació que incorporava noves exigències en àmbits afins als tractats al Codi Ètic, en matèria d’igualtat; de transparència i bon govern; de contractació pública, etc. 

Igualment, es va considerar necessari fer una revisió per tal de simplificar-lo, fer-lo més comprensible i integrar-lo en el dia a dia de les activitats pròpies de la Universitat. En particular, calia reforçar els principis i els valors recollits al Codi Ètic i assegurar-ne l’efectivitat plena per mitjà de mecanismes de seguiment i de revisió periòdics en el marc d’una política d’integritat institucional que comprengui tota l’activitat de la Universitat.

Per aquest motiu, el nou codi ètic preveu la creació d’una nova Comissió d’Integritat d’abast institucional, així com també d'una línia o bústia ètica on, qui vulgui, pugui adreçar alertes d’incompliment dels valors d’integritat de la UPF de manera confidencial o anònima.