Acreditació

Durant el curs 2019-2020, han tingut lloc 6 visites externes per acreditar 5 graus i 12 màsters. Les visites han estat als centres integrats de Dret, Traducció i Ciències del Llenguatge, i Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; i als centres adscrits de l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), TecnoCampus-Escola Superior Politècnica, i TecnoCampus-Escola Superior de Ciències de la Salut.

Pel que fa als resultats, aquest curs s’han rebut els informes definitius d’acreditació de 16 titulacions, de les quals un 50% han rebut la qualificació d’excel·lent.
 

Seguiment

També durant aquest curs, s’ha fet el seguiment, mitjançant 10 informes, de 36 titulacions de grau i de màster, tant de centres integrats (Humanitats, Ciències Polítiques i Socials, Ciències de la Salut i de la Vida, Dret, Comunicació, i Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), com de centres adscrits (ESIM, ELISAVA, ESCI i BSM).

Així mateix, la Comissió de Qualitat de la UPF ha aprovat l’Informe de seguiment de la Universitat (ISU), amb caràcter biennal, que analitza les dades de dos cursos consecutius: 2016-2017 i 2017-2018.
 

Certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

Durant el curs 2019-2020, la Barcelona School of Management (BSM) ha obtingut la certificació del SGIQ per part d’AQU i s’han iniciat els processos de certificació següents: BGSE, UPF Transversals, TecnoCampus Transversals i Ciències Polítiques i Socials.

El nou centre adscrit BIST-Dolors Aleu ha aprovat el manual del SGIQ del seu centre.
 

Revisió del Sistema Interna de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

Durant el curs 2019-20, s’han fet 12 informes de revisió del SGIQ. En concret, els centres que han fet, a través de l’aplicació per avaluar les titulacions, han estat: Ciències Polítiques i Socials, Dret, Comunicació, Humanitats, Traducció i Ciències del Llenguatge, BGSE, IBEI, els tres centres de TecnoCampus, ESIM, ELISAVA i ESCI.

A finals de curs, la Comissió de Qualitat de la UPF ha aprovat un nou model d’informe de revisió del SGIQ, en què s’incorpora l’anàlisi dels objectius i dels processos de cada un dels centres.
 

Eines de suport a la qualitat

L’aplicació per avaluar les titulacions, que es va dissenyar durant el curs 2016-2017 des de l’Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ) i el Servei d’Informàtica, és l’eina per elaborar i revisar els informes de seguiment i d'acreditació dels centres propis i adscrits. Des de la seva creació, en aquesta aplicació s’han elaborat 88 informes, en què s’analitzava el funcionament de les titulacions i dels centres, i en els quals han participat uns 250 usuaris (entre PDI i PAS).

Aplicació per a la gestió del Pla de Millora: permet gestionar els plans de millora dels centres, els informes i l'SGIQ. Es troba disponible des del mes de juny del 2018. Durant el curs 2019-2020 s’ha finalitzat la incorporació dels plans de millora dels 8 centres integrats i dels 9 centres adscrits en aquesta aplicació.   
 

Avaluació de la docència

La UPF ha desenvolupat un model propi d’avaluació de la docència per part dels estudiants, capdavanter en el nostre entorn i que dóna més eines i millor informació a estudiants, professorat avaluat i responsables acadèmics. Aquest sistema s'integra en les polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Cada trimestre, els estudiants avaluen electrònicament la docència rebuda pel que fa a assignatura-grup. Aquestes enquestes aporten una valuosa informació que és necessària en els processos d’acreditació i d'avaluació del professorat vinculat a l’atorgament de complements econòmics.

L’AVALDO és la manera més immediata que té la Universitat de conèixer la satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda. Cada trimestre, tant els professors que han impartit docència com els responsables acadèmics de les titulacions tenen accés a les valoracions fetes pels estudiants respecte a l’assignatura en el seu conjunt i al professor en concret. Els estudiants i la comunitat universitària també tenen accés a la valoració de les assignatures.

Aquesta avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com les activitats que desenvolupa el CLIK, que facilita al professorat un suport per a la millora docent, tant pel que fa a cursos com a assessorament individualitzat.

D'aquesta manera, la UPF s'assegura de proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent. És a dir, facilita a la institució el retiment de comptes, tant individual com col·lectiu (departament, centre, universitat), i proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda. 

Si bé el primer trimestre d'aquest curs ha estat presencial, durant part del segon trimestre i en la totalitat del tercer, degut a la situació creada per l'epidèmia de la covid-19, la UPF s'ha hagut d'adaptar a la docència no presencial i així poder continuar l'activitat docent i l'aprenentatge. I per tal de conèixer la valoració dels estudiants sobre la reorienació necessària de la docènca a distància, també s'ha adaptat l'AVALDO del tercer trimestre.  

El que es desprèn de la valoració que els estudiants fan de l’adaptació de la Universitat a la docència a distància a causa de la covid-19 és que es valora molt positivament la implicació del PDI, tant a l’hora d’adaptar-se a la docència a distància com en la seva disponibilitat envers els estudiants; també, en relació amb la ràpida adaptació a la docència a distància, es valoren molt positivament la plataforma Collaborate, les classes en línia i la possibilitat de deixar les classes gravades. Tanmateix, si la docència a distància s’integra de manera habitual al funcionament de la Universitat, caldrà fer un esforç per homogeneïtzar els criteris docents, adaptar els plans docents i la manera d’avaluar, així com les metodologies docents. També, minimitzar en la mesura del possible la fractura tecnològica, tant dels estudiants com dels docents; així com millorar la comunicació amb els estudiants.