En el conjunt de convocatòries competitives, la UPF ha obtingut 148 projectes, dels quals 45 estan liderats per dones, xifra que representa un 30% dels projectes aconseguits a la UPF l’any 2019. Si es té en compte l’origen del finançament, el percentatge de lideratge femení en projectes europeus se situa per sobre del 32%, en projectes estatals al voltant del 37%, i en els ajuts de l’administració autonòmica en un 13%.

 

Projectes R+D estatals

Els resultats de la convocatòria del 2018 dels projectes R+D (generació del coneixement i reptes de la societat) del Pla Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (2017-2020) es van publicar el 2019. Es van aprovar 51 projectes dels 88 presentats, per un import de 5,2 milions d'euros, la qual cosa equival a un percentatge d'èxit del 58% en relació amb el nombre total de sol·licituds presentades. Si es té en compte el finançament obtingut, s’ha atorgat un 63,5% del finançament sol·licitat, fet que constitueix un augment del finançament mitjà per projecte fins als 102.450 euros.

Els resultats definitius de la convocatòria del 2019 es van conèixer el setembre del 2020. Es van aprovar 40 projectes de 74 presentats (percentatge d'èxit del 54%), per un import total de 4,1 milions d’euros.

Les taules 5.1 i 5.2 il·lustren aquests resultats:

També s'han de destacar els resultats de la UPF a les convocatòries del Pla Estatal següents:

 • Proyectos de Investigación sobre Adicciones. S’ha atorgat 1 projecte al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (Elena Martín).
 • Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Aquesta convocatòria finança projectes de divulgació i comunicació sobre qualsevol temàtica científica i tecnològica, adreçada a un públic no especialitzat. El 2009 s’ha obtingut 1 projecte al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (Carolina Llorente) per atendre les activitats de la Unitat de Cultura Científica de la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2019-2020.
 • Programación Conjunta Internacional (PCI). Aquesta convocatòria finança actuacions per tal de promoure la participació d'equips espanyols en projectes de recerca col·laborativa de dimensió europea, en el context de les actuacions de l'Espai Europeu d'investigació, o actuacions internacionals. S’han obtingut 3 projectes, liderats per Ricard Zapata (Departament de Ciències Polítiques i Socials), Gustavo Deco (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i Marco Madella (Departament d’Humanitats).
 • Acciones de dinamización Europa excelencia i Europa investigación. Aquestes convocatòries tenen com a objectiu preparar propostes de projectes I+D+I del programa Horitzó 2020 (2014-2020) i del programa Horitzó Europa (2021-2027). S’han obtingut 4 projectes, liderats per Oriol Gallego (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut), Mariano Torcal i Ricard Zapata (Departament de Ciències Polítiques i Socials) i Antoni Ivorra (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions).

Projectes europeus

El 2019, la UPF va aconseguir 29 projectes (dels quals 8 estan liderats per dones) dins Horizon 2020, per un import global de gairebé 12,2 milions d'euros; en aquest import s’han d’afegir els fons procedents de convocatòries fora del programa marc, fins a assolir els 12,5 milions d’euros provinents de l’administració europea.

Ajuts del pilar 1. Foment de l'excel·lència

Ajuts del programa ERC-European Research Council

Durant el 2019, s’han obtingut 3 ajuts (1 dona, 2 homes):

 • 1 ERC consolidator grant: Tomàs Marquès Bonet (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut).
 • 2 ERC starting grants: Melanie A. Revilla i John R. B. Palmer (Departament de Ciències Polítiques i Socials).
Des de la creació el 2007 del programa ERC fins al 31 de desembre del 2019, la UPF ha obtingut 39 ajuts, resultats que evidencien l’aposta per la qualitat i l’excel·lència en recerca de la Universitat.

Ajuts Marie Sklodowska Curie  

El 2019, la UPF ha obtingut 10 ajuts (5 dones, 5 homes), que es distribueixen de la manera següent:

 • 7 Individual fellowships (IF): representen un 5,5% del total atorgat a tot l'estat espanyol dintre d'aquest instrument (font: Oficina Europea de la FECYT): 1 del Departament de Dret (Kieran Oberman), 4 del Departament d'Humanitats (Esther M. Villegas de la Torre, Gemma Cirac Claveras, Jonas Gregorio de Souza i Konrad A. Antczak), i 2 del Departament de Ciències Polítiques i Socials (Victòria Alsina Burguès i Emmanuel Letouzé).
 • 3 Research networks (ITN): 1 ajut del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Vanesa Daza Fernández), coordinat per la UPF, i 2 ajuts del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (Purificación Muñoz Cánoves i Tomàs Marquès Bonet), en què la UPF participa com a soci.

Ajuts per a projectes d'infraestructures de recerca i de tecnologies futures i emergents (FET)

El 2019, en el programa d'infraestructures, s'han obtingut 4 ajuts (tots liderats per homes), en què la UPF participa com a entitat sòcia o thirdparty: 3 del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Miguel A. González Ballester, Carlos A. Castillo Ocaranza i Óscar Cámara Rey) i 1 del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (Gianni De Fabritiis).

En el programa de Tecnologies Futures i Emergents, s'han obtingut 2 ajuts del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en què la UPF participa com a socic: Luc Steels i David Andreu Martínez.

Ajuts en col·laboració del pilar 3. Reptes socials i altres programes

El 2019, dins del pilar 3, s'han aprovat els projectes següents:

 • Dins del repte social 1 (Health, demographic change and wellbeing), s’han obtingut 4 projectes: 2 del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (Rafael Maldonado López), 1 del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Miguel A. González Ballester) i 1 del Departament d’Economia i Empresa (Miquel Serra Burriel).
 • Dins del repte social 6 (Europe in a changing world), s’han obtingut 2 projectes: 1 del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Leo Wanner) i 1 del Departament de Dret (Josep Lluís Martí Màrmol).
 • Dins del repte social 7 (Secure societies), s’ha obtingut 1 projecte, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Mireia Farrús Cabeceran).

Taula 5.3. Finançament i nombre de projectes europeus. Evolució 2015-2019

 

Agrupacions emergents i comunitats de la RIS3CAT

La Generalitat de Catalunya va endegar un programa en el marc de l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que compta amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per impulsar la valorització i la transferència de resultats en àmbits tecnològics transformadors mitjançant la cooperació entre els agents de la xarxa catalana de R+D+I. El programa de tecnologies emergents finançarà amb 17 milions d’euros la cooperació dels agents de la xarxa catalana de R+D+I en nou agrupacions, una per cada àmbit tecnològic. La UPF coordina dues de les nou agrupacions creades (Clúster Emergent del Cervell Humà i Dades Massives en Ciències de la Vida - VEIS) i és sòcia de dues més (Fem-IOT i LoomingFactory).

Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d'empreses i d'agents del sistema de recerca i innovació català que impulsen projectes d'R+D+i en els àmbits sectorials líders de la RIS3CAT. El pressupost total per impulsar les 13 comunitats RIS3CAT és de 53 milions d'euros, uns ajuts gestionats per ACCIÓ i que part dels quals provenen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La UPF coordina tres projectes de la comunitat RIS3CAT MEDIA (Engagement, EDvidence i NanoMOOC) i participa com a sòcia en un altre (MIRONINS).

 

Projectes d'altres entitats

El 2019 es van obtenir 21 projectes de convocatòries d’altres entitats públiques o privades, per un import global d’1,9 milions d’euros.

Entitats estrangeres

Es consolida la participació de la UPF en projectes d’entitats estrangeres, que mostren la internacionalització de la recerca i el nivell assolit pel PDI de la UPF en la captació de fons internacionals. El 2019 s’han obtingut 12 projectes (4 dones i 8 homes), amb un finançament conjunt d’1,3 milions d’euros. Destaquen els projectes següents:

 • Wallenberg AI. Autonomous Systems and Software Program (WASP): l’objectiu principal de la investigació dins del WASP és la intel·ligència artificial i els sistemes autònoms que actuen en col·laboració amb els humans, adaptant-se i aprenent del seu entorn mitjançant sensors, informació i coneixement, formant sistemes de sistemes intel·ligents. El programari és el principal facilitador d'aquests sistemes i és un tema de recerca integrada del programa. Héctor Geffner (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) ha estat guardonat per la Fundació Wallenberg.
 • Worldwide Cancer Research Program: l’objectiu d’aquest programa és donar suport a investigacions que busquen respondre a les preguntes de la biologia del càncer, tot buscant idees innovadores que puguin revolucionar la comprensió del càncer i com combatre’l. Aquests ajuts pretenen donar suport a la investigació fonamental o translacional sobre la prevenció, el diagnòstic o el tractament del càncer sense prioritzar cap camp d’investigació en aquest sentit, ja siguin investigacions basades en dades epidemiològiques, conductuals i clíniques per proporcionar un punt de partida per a una nova via de recerca, tot fomentant els projectes multidisciplinaris o de disciplina que ajuden a estimular la innovació. Cristina López (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut) ha obtingut un ajut en el marc d’aquest programa.

Entitats nacionals

S’han obtingut 9 ajuts (tots liderats per homes) d’entitats de l’Estat, per un import total de 586.361 euros. Entre aquests cal esmentar:

 • Caixa Salut: aquesta convocatòria de la Fundació Bancària “la Caixa” per a projectes de recerca en biomedicina i salut té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o translacional. La UPF ha aconseguit 1 ajut liderat per John Palmer (Departament de Ciències Polítiques i Socials).
 • Ramón Areces: aquests projectes tenen per objectiu estimular nous projectes beneficiosos per a la societat i adreçats a investigadors joves. S'han obtingut 2 projectes al Departament d’Economia i Empresa (Gianmarco Leon i Daniel Navarro) i 1 al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (Marc Güell).

Convocatòries covid-19

Arran de l’epidèmia provocada per la covid-19 diferents entitats han convocat ajuts per promoure el coneixement sobre el CoV-2 i lluitar-hi. El juliol del 2020, s’han obtingut els primers projectes d’aquestes convocatòries

 • “Una terapia innovadora contra el Covid-19 basada en ARN circulares", projecte liderat per Juana Díez (Instituto de Salud Carlos III).
 • “Preclinical development of innovative mRNA/MVA vaccines against SARS-CoV2 (COVARNA)”, projecte coordinat per IDIBAPS, amb la participació de la UB, l’IRB i la UPF (Andreas Meyerhans). Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • “Una terapia innovadora contra el SARS-CoV-2 basada en ARN circulares (CIRCO-3)”, projecte coordinat per Juana Díez, on participen l’INIA i la UAB. Fondo SUPERA (Santander Universidades i CRUE).
 • “CRISPR Screen to Identify Drug-Repurposing Host Targets for SARS-CoV-2 Infection (CRISPRCOV2)”, coordinat per Marc Güell, amb la participació de l’IGTP. Fondo SUPERA (Santander Universidades i CRUE).