El Consell Social de la UPF

Naturalesa, composició i eixos bàsics d'actuació

El Consell Social és l’òrgan de govern de la Universitat que, per llei, representa la societat catalana. Té una naturalesa col·legiada i treballa en ple i comissions.

Els seus membres exerceixen la representació del govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, de les organitzacions sindicals i empresarials majoritàries i, també, dels antics alumnes de la UPF. La Universitat hi està representada pel rector, el secretari general, el gerent i els representants dels diferents col·lectius de la institució.

En aquest curs acadèmic, d’acord amb les funcions que li atorga la legislació vigent, les principals línies de treball han estat les següents:

  • el plantejament i l’acord sobre el pressupost de la Universitat, el seguiment de l’execució pressupostària i de la situació econòmica institucional, així com l’aprovació dels comptes anuals auditats;
  • la promoció de polítiques d’optimització dels recursos i d’avaluació de l’eficiència;
  • el seguiment de la igualtat d’oportunitats en l’accés als estudis i la permanència, el rendiment acadèmic i les pràctiques dels estudiants;
  • la col·laboració amb l’adaptació de l’oferta docent a les necessitats socials, la inserció laboral dels titulats i el programa d’antics alumnes;
  • l’impuls a la innovació i la internacionalització de la docència, la recerca i la gestió, i
  • l’articulació d’estratègies i mecanismes per a una millor contribució de la formació i de la producció científica al desenvolupament i el benestar socials.

Enguany, però, amb un seguiment més continu i de màxima col·laboració, a partir de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia, per contribuir al bon funcionament de la Universitat en les circumstàncies d’excepció sobrevingudes.

Aquest treball s’ha complementat amb el Pla Anual d’Actuacions, definit per projectes i activitats que s’han alineat amb els principals objectius i projectes institucionals i amb la promoció i el suport a iniciatives innovadores dels membres de la comunitat per a la millora de la qualitat, el servei i la relació amb la societat.

Aquest pla es va redissenyar i adaptar a partir del segon trimestre acadèmic per causa de la covid-19, per contribuir a una millor gestió de l’excepció i col·laborar en la resposta a les noves necessitats de l’organització, dels seus membres i de la societat.
 

La contribució al govern i a la gestió de les universitats

Quant al sistema universitari català, el Consell Social de la UPF participa de la Junta i la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, de l’Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i del Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Enguany, ha participat en l’elaboració i l’aprovació del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, promogut i liderat per la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Quant al sistema universitari estatal, el Consell Social de la UPF participa de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, de la qual són membres la majoria dels consells socials de les universitats públiques i privades espanyoles.

En l’àmbit de la UPF, participa del Consell de Govern, d’algunes comissions institucionals i dels patronats de la Fundació UPF i la Fundació Institut d’Educació Contínua.

Al llarg de tot el curs acadèmic, d’acord amb les seves competències, ha informat i autoritzat diversos assumptes en matèria d’economia, patrimoni, programació i organització de la Universitat, que es relacionen en l’apartat dels acords adoptats.
 

La col·laboració institucional i el Pla d'Actuacions

El Consell Social ha col·laborat en el desplegament de l’estratègia i dels principals projectes institucionals, com la Ciutadella del Coneixement, el Benestar Planetari, Eutopia o eDvolució, entre d’altres.

Ha incorporat aquests projectes al seu Pla d’Actuacions, que ha estructurat en els àmbits de la responsabilitat i el compromís socials, la igualtat i la sostenibilitat, la promoció de la innovació i l’emprenedoria, la transferència de coneixement i la internacionalització, la trajectòria dels estudiants i la relació amb els antics alumnes.

En aquest marc, ha mantingut les col·laboracions amb l’acte de graduació, UPFeina (la fira d’ocupació de la Universitat), o els Diàlegs Humanístics, així com les convocatòries del Premi a la Iniciativa i la Capacitat Empresarial per a estudiants i joves titulats i dels ajuts a projectes d’activitats solidàries i de cooperació sostenibles dels membres de la comunitat universitària.

Però, també, ha incorporat noves actuacions, com els estudis sobre la petjada de carboni de la UPF, la progressió dels estudiants, el mapa de titulacions o l’impacte dels mínors i els ajuts a projectes d’activitats d’impacte social de la recerca i a joves recercadors amb fills menors de sis anys al seu càrrec, actualitzant, en paral·lel, les convocatòries dels premis a la Qualitat en la Docència i a la Transferència de Coneixement.

Quant a les iniciatives dels membres de la comunitat universitària, cal destacar les col·laboracions amb el projecte iGem, per a la participació dels estudiants en un concurs internacional de recerca en Biologia Sintètica, i els premis Enginy contra la Covid-19, també adreçats a estudiants i destinats al desenvolupament d’eines i protocols que ajudin en la lluita contra la pandèmia.  

 

Principals acords

Economia i patrimoni

Acord de 26 de novembre del 2020 pel qual s’aprova el compte general i els comptes anuals auditats de l’exercici 2018.

Acord de 26 de novembre del 2019 pel qual s'aprova la proposta del concert entre el Departament competent en matèria de Salut i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la UPF per a la col·laboració docent i de recerca.

Acord de 17 de desembre del 2019 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2020-2022), per a la contractació del servei d’auditoria de qualitat per al projecte europeu de recerca i innovació PRESENT (H2020 / ICT 2018 / 3), per a la UPF.

Acord de 17 de desembre del 2019 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal per al període de l’1 de gener del 2020 al 31 de desembre del 2021, per a la contractació de la realització de dues pel·lícules documentals i continguts audiovisuals basades en la investigació del projecte TRANSGANG (ERC Advanced Grant).

Acord de 19 de desembre del 2019 pel qual s'aprova el pressupost de la UPF per a l’exercici 2020 -que inclou el pressupost del Consell Social- i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, condicionant la seva execució a l’evolució dels ingressos i de les despeses.

Acords de 19 de desembre del 2019 i de 5 de març i de 2 de juny del 2020 pels quals s’aproven desafectacions de material informàtic.

Acord de 19 de desembre del 2019 pel qual s'aprova la constitució de l’empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat, Medbioinformatic Solutions, S.L., que tindrà per objecte social el desenvolupament de productes i serveis basats en tecnologia de la información orientats a la implantació de la medicina personalitzada.

Acord de 25 de febrer del 2020 pel qual s’autoritza la modificació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de gestió dels processos de contractació del personal amb càrrec a fons d’ajuts de recerca i de tenure track (2019-2022), aprovada per la Comissió Econòmica de 12 de juliol del 2018.

Acord de 5 de març del 2020 pel qual s’aprova la modificació de l’acord del Ple del Consell Social de 18 de juliol del 2019, relatiu a l'spin off LUCID TECHNOLOGIES, SL, exclusivament pel que fa al repartiment de participacions amb els percentatges de titularitat establert al punt 4 dels antecedents de l’acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020.

Acord de 5 de març del 2020 pel qual s’aprova la participació de la UPF en la constitució de l’empresa de base tecnològica Uni Large, S.L., que tindrà per objecte social el desenvolupament, la producció i la comercialització d’eines gèniques amb aplicació a la pràctica clínica.

Acord de 5 de març del 2020 pel qual s’aprova contribuir al funcionament de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2020.

Acord de 5 de març del 2020 pel qual s’aprova la sol·licitud de l’admissió de la UPF, en qualitat de soci fundador amb el pagament de les quotes que corresponguin, en l’Associació Barcelona Legaltech Hub.

Acord de 30 d’abril del 2020 pel qual s’aprova una desafectació de fons bibliogràfic.

Acord de 30 d’abril del 2020 pel qual s'aprova la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 5.000.000 euros.

Acord de 16 de juliol del 2020 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal període 1 de gener de 20121 al 31 de desembre de 2023, per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions principals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, per al període del 2021 al 2023, amb expedient núm. E-300100/07-04-20.

Acord de 16 de juliol del 2020 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal període 1 de gener del 20121 al 31 de desembre del 2023, per a la contractació del servei de suport auxiliar de manteniment i petits treballs de trasllat de mobiliari, a preus unitaris, als edificis de la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021-2023, dividit en tres lots.
 

Preus i tarifes

Acord de 25 de febrer del 2020 pel qual s’aproven les tarifes dels cursos del Campus Júnior per a l’any 2020.

Acord de 25 de febrer del 2020 pel qual s’aproven les tarifes de serveis cientificotècnics conjunts UPF-CRG per a l’any 2020.

Acord de 25 de febrer i de 16 de juliol del 2020 pel qual s’aproven augments i bonificacions dels preu del crèdit als estudiants de màster de la UPF.

Acord de 25 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2020.

Acord de 25 de febrer del 2020 pel qual s’aproven les quanties màximes a percebre en concepte d’ajut per despeses de primera instal·lació al professorat contractat en el marc del programa tenure track.

Acord de 25 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la quantia màxima per a la indemnització en concepte de despeses per a la participació dels estudiants de la UPF en reunions, jornades o altres activitats del projecte EUTOPIA.

Acord de 28 d’abril del 2020 pel qual s’aprova el preu dels serveis de suport a la docència que la UPF presti als seus centres adscrits mitjançant el seu mitjà propi SIGMA A.I.E.

Acords de 25 de maig del 2020 pels quals s’aproven els criteris econòmics relatius a les taxes, descomptes i bonificacions en les tarifes vigents per a estudiants que matriculin assignatures ofertes en modalitat online, d’estudiants internacionals de la UPF.

Acord de 28 de maig del 2020 pel qual s’aproven els preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2020-2021 per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l'estat espanyol.

Acord de 16 de juliol del 2020 pel qual s’aproven les tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes de la Fundació UPF - Programa Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF), per al curs 2020-2021.

Acord de 16 de juliol del 2020 pel qual s’aproven les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF, per al curs 2020-2021.

Acord de 16 de juliol del 2020 pel qual s’aproven la quantia dels ajuts a l’estudi dels estudiants en pràctiques a la UPF, per al curs 2020-2021.
 

Programació i gestió

Acord de 5 de març del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la denominació de l’institut universitari de recerca adscrit a la UPF Barcelona Graduate School of Economics per Barcelona School of Economics.

Acords de 5 de març i de 30 d’abril del 2020 pels quals s’aprova la programació o modificació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per a diferents cursos acadèmics.
 

Comunitat universitària

Acords de 15 d’octubre i de 17 de desembre del 2019 i de 25 de febrer del 2020 pels quals s’aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió del professorat de la Universitat.

Acords de 25 de febrer i de 28 d’abril del 2020, pels quals s’aproven modificacions de la RLT i les despeses que comporten.

Acord de 5 de març del 2020 pel qual s’aprova la convocatòria 2020 dels Premis del Consell Social.

Acord de 30 d’abril del 2020 pel qual s’aprova elevar al secretari d’Universitats i Recerca la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Acord de 26 de maig del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la normativa del règim de progressió en els estudis i de permanència en els estudis de grau.
 

Altres acords

Acord de 19 de desembre del 2019 pel qual s’informa favorablement la ratificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional i l’adscripció d’aquest consorci a la UPF.

Acord de 19 de desembre del 2019 pel qual s’informa favorablement la ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.
 

Composició

Ple

Montserrat Vendrell Rius, presidenta

Jaume Casals Pons, rector

Jaume Badia Pujol

Judit Carrera Escude

Ignasi Costas Ruiz del Portal

Lydia Garcia Escobosa

Salvador Garcia Ruiz

Xesús B. González López

Jordi Marín Puigpelat

César Molins Bartra

Carmen Mur Gómez

Maria M. Payeras Sitjar

Milagros Pérez Oliva

Miquel Rubirola Torrent

Pere Torra Pla

Pelegrí Viader Canals

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2019-2020, el Ple s'ha reunit 6 vegades
 

Comissió Acadèmica

Miquel Rubirola Torrent, president

Judit Carrera Escude

Salvador Garcia Ruiz

Cristina Gelpí Arroyo

Josep Lluís Martí Màrmol

Cèsar Molins Bartra

Teresa Monllau Jaques

Carmen Mur Gómez

Maria M. Payeras Sitjar

Milagros Pérez Oliva

Coro Pozuelo Batista

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Comissió Acadèmica s'ha reunit 5 vegades
 

Comissió Econòmica

Jordi Marín Puigpelat, president

Jaume Badia Pujol

Carles Castells Oliveres

Lydia García Escobosa

Xesús B. González López

Jordi Ollé Palou

Enric Vallduví Botet

Pelegrí Viader Canals

Daniel Vidal Canellas

Ramon Villanova Fortuny

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Comissió Econòmica s'ha reunit 6 vegades
 

Comissió de Promoció

Salvador Ruiz Garcia, president 

Jaume Badia Pujol 

Mònica Figueras Maz

Domingo Jaumandreu Ros

Josep Jofre Santamaria

Teresa Monllau Jaques

Josep M. Piqueras Folch

Ferran Sanz Carreras

Daniel Serra de la Figuera

Anaís Tarragó Guarro 

Maria Isabel Valverde Zaragoza

Daniel Vidal Canellas

Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Comissió de Promoció no s'ha reunit