Pla d’Actuacions 2018-2020

El mes de novembre del 2017, es va presentar al Claustre el document “Projectes del Consell de Direcció per al mandat 2017-2020”. Aquest document, juntament amb les línies del Pla Estratègic, va servir per definir el Pla d’Actuacions 2018-2020.

El Pla d’Actuacions 2018-2020 de la UPF va ser aprovat pel Consell de Direcció l’abril del 2018. El document segueix l’estructura del Pla Estratègic de la UPF i s’organitza en els mateixos set eixos temàtics. El Pla consta de 31 projectes i de 75 actuacions.

Per tal de facilitar la gestió dels projectes, cada actuació té un responsable polític (un membre del Consell de Direcció) i un responsable de gestió (un membre de l’equip de Gerència), així com la identificació de les principals unitats que han d’estar implicades en el desenvolupament de cada actuació. Per garantir-ne el correcte seguiment, cada actuació preveu també uns indicadors de compliment i el calendari previst d’execució.

Cal destacar que aquest pla no recull totes les accions de la gestió ordinària de les unitats de la Universitat, sinó només aquelles que despleguen els projectes estratègics dels membres del Consell de Direcció. A banda, cada unitat té els seus propis plans operatius que complementen aquest pla.

Durant el mes de maig del 2019, es va desplegar una eina que permet fer un seguiment exhaustiu del grau de desplegament del Pla. Durant el curs 2019-2020 se n'han fet dos, utilitzant l'eina. El seguiment del mes de desembre del 2019, el va introduir a l'eina de manera centralitzada la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat. l el seguiment del juny del 2020, l'han fet els responsables de cada actuació i cada indicador, entrant les dades directament a l'eina, per completar així el desplegament de l'aplicació.

Amb aquesta informació recollida durant el període, i amb el seguiment i l'anàlisi que se'n farà el gener del 2021, es donarà per finalitzat el Pla d'Actuacions 2018-2020.