Servei de Carreres Professionals

El Servei de Carreres Professionals (SCP) de la Universitat Pompeu Fabra acompanya els estudiants i els recent graduats, mitjançant eines d’orientació professional i un ampli ventall d’ofertes de pràctiques i de treball, en el seu pas entre l’etapa de formació acadèmica i l’inici de la seva etapa professional, tot creant sinergies amb la societat i contribuint així al seu benestar i a la creació de valor.

Així doncs, l’SCP dissenya, desenvolupa i gestiona un seguit d’activitats i serveis que facilita aquesta transició, i ho fa mitjançant cinc instruments:

 1. La gestió centralitzada de totes les pràctiques acadèmiques externes que fan els estudiants de grau, de màster i de postgrau, tant en empreses i institucions com a la mateixa universitat.
 2. La Borsa de Treball, oberta a estudiants d’últim curs i a graduats.
 3. El Servei d’Orientació Professional personalitzat.
 4. El programa d’activitats d’orientació professional i desenvolupament de competències, les sessions sobre sortides professionals, les activitats ad hoc i les fires d’ocupació i activitats on-campus que fomenten el networking entre estudiants i graduats i empreses i institucions.

Durant els set últims cursos acadèmics, la UPF s’ha beneficiat d'una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement. Aquesta entrada de fons econòmics ha estat possible gràcies a l'adhesió de la Universitat al conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i les universitats catalanes per impulsar la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. Així doncs, part d’aquests serveis i activitats que l’SCP ofereix als seus estudiants i graduats són possibles gràcies en aquesta entrada de fons.

 

Pràctiques acadèmiques i Borsa de Treball

Pràctiques en empreses i institucions

Per pràctiques acadèmiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants en empreses i institucions i supervisada per la Universitat, amb l'objectiu d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, així com per apropar-los a la realitat de l'àmbit en el qual els agradaria desenvolupar la seva carrera professional. Per a les empreses i institucions, s'ha convertit en una de les principals vies per captar talent, així com en una oportunitat de retorn a la societat a través de la contribució en la formació pràctica dels estudiants.

Les pràctiques poden ser curriculars, les quals figuren en els plans d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits, amb independència del seu caire obligatori o optatiu, o bé extracurriculars, que són aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis. Tot i aquesta diferència, la UPF dóna el mateix tractament i importància a ambdues tipologies.

A data 1 de juliol del 2020, 1.975 estudiants de la UPF (grau, màster i doctorat) han fet 2.428 estades de pràctiques en 969 empreses i institucions. Un 64% de les estades de pràctiques les han fet dones i un 36%, homes.

La proporció de pràctiques curriculars (58%) és 16 punts superior a les extracurriculars (42%). La durada mitjana dels convenis és de 424 hores. L’àmbit d’estudi que presenta una major durada és el de ciències de la salut i de la vida, amb 592 hores de mitjana per conveni, seguit pels àmbits de dret, economia i empresa i enginyeries, amb més de 400 hores.

Els àmbits d’estudi en què es concentra el major volum d’estudiants en pràctiques són el d’economia i empresa (21,06%) i el de dret (17,77%), seguit pel de comunicació (15%). Cal destacar que ni en el d'economia i empresa ni en el de dret tenen pràctiques obligatòries en els seus plans d'estudis.

Pel que fa a la remuneració de les pràctiques, s’han remunerat 1.583 convenis, el 65% del total. S’han remunerat el 86% dels convenis extracurriculars i el 50% dels convenis curriculars.

Mensualment, s’envia un formulari de les pràctiques als tutors de les empreses perquè en facin una avaluació, així com de les competències professionals adquirides pels estudiants.
 

Impacte de la crisi generada per la covid-19 sobre les pràctiques acadèmiques externes

El 16 de març del 2020, després que es decretés l’estat d’alarma i davant la impossibilitat temporal de continuar fent les estades de pràctiques presencialment, l’SCP va preparar un comunicat sobre mesures extraordinàries per a tots els estudiants de la UPF que en aquell moment estaven fent pràctiques en empreses i institucions, així com a la mateixa universitat, o bé que tenien el conveni en tràmit i estaven a punt d’iniciar-les.

Aquesta xifra afectava 1.426 convenis de pràctiques acadèmiques externes, dels quals 892 eren pràctiques curriculars.

En el comunicat, se’ls va demanar que habilitessin la possibilitat que les pràctiques externes es poguessin desenvolupar en modalitat no presencial. En el cas que això no fos possible, que les ajornessin fins més endavant, quan l’episodi de covid-19 estigués en fase de control i es permetés el desplaçament d’estudiants per fer activitats formatives, donat que el RD 463/2020 sobre l’estat d’alarma no ho permetia.

Mentrestant, es van habilitar mesures extraordinàries, com per exemple allargar el curs acadèmic fins al 18 de desembre exclusivament per als estudiants que s’han de graduar aquest curs 2019-2020; però no se’ls ha pogut trobar alternativa per fer les hores de pràctiques curriculars pendents i necessàries per obtenir tots els crèdits i, per tant, poder-se graduar.

A partir del 19 de juny, arran de la publicació del Decret 63/2020 de 18 de juny , de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la covid-19, que deixa sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma, es permet la mobilitat d’estudiants per fer activitats  formatives i, per tant, es poden reprendre totes les pràctiques en modalitat presencial. L’SCP així ho ha comunicat a totes les empreses, institucions i estudiants afectats.

A data 1 de juliol del 2020, el resultat del seguiment dels 1.426 convenis de pràctiques afectats per la crisi de la pandèmia, resulta en les dades següents:

 • Estades en pràctiques que han passat a modalitat no presencial: 906 convenis.
 • Estades en pràctiques que s’han ajornat fins a poder tornar a la modalitat presencial: 197 convenis (cal tenir en compte que aquesta xifra, a inicis de la crisi, era més elevada; però s’ha anat reconvertint en modalitat no presencial, en rescissió o bé en retorn a la presencialitat). 
 • Estades en pràctiques que s’han rescindit davant la impossibilitat de trobar-hi una solució no presencial: 144 convenis.
 • Estades en pràctiques que han tornat a la presencialitat a data 1 de juliol: 34 convenis.
 • Hi ha 145 de les 1.426 estades en pràctiques que estaven en marxa en el moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma que encara estan pendents de gestionar i de recollir-ne la informació; però que, previsiblement, han passat a format no presencial o ja han finalitzat.

D’altra banda, la crisi de la covid-19 ha tingut un impacte sobre les estades en pràctiques dels estudiants de la UPF. Durant els mesos de març, abril, maig, juny i juliol s’han gestionat 419 convenis de pràctiques, un 54% menys dels que es van gestionar en el mateix període de l’any 2019.
 

Pràctiques acadèmiques a la UPF

A banda dels convenis de pràctiques dels estudiants de la UPF en empreses externes, l'SCP també s'encarrega de gestionar i de centralitzar els convenis dels estudiants que fan pràctiques a la Universitat Pompeu Fabra, bé estiguin matriculats a la UPF bé en altres universitats.

A data 1 de juliol del 2020, s’han gestionat 120 convenis de pràctiques a la UPF. El 57,5% corresponen a convenis d’estudiants de la UPF, i el 42,5%, a convenis d’estudiants (43) d'altres universitats o institucions educatives que fan pràctiques en serveis i en unitats de la UPF.
 

Pràctiques d'àmbit internacional

El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) ha convocat durant aquest curs acadèmic quatre convocatòries de pràctiques en ambaixades i consolats per a estudiants de grau. Enguany, la UPF ha participat en aquest programa per vuitena vegada consecutiva.

Per a aquest curs acadèmic, el volum d'inscrits en aquestes convocatòries, que ha assolit la xifra de 58 estudiants, ha estat més baix que en anys anteriors. Això és degut al fet que la convocatòria d’estiu per a representacions a l’exterior i que solia tenir molt d’èxit, ja que les pràctiques es feien en període no lectiu, s’ha cancel·lat a causa de l’episodi de la covid-19. Tot i així, el percentatge d’inscrits envers els seleccionats ha passat de l’11% al 28%. Així doncs, 16 estudiants han estat seleccionats per fer l’estada de pràctiques, 15 dels quals en places internacionals.

El total de convenis internacionals, a data 1 de juliol del 2020, és de 29.
 

Borsa de Treball

La UPF compta amb una aplicació pròpia, el Campus Treball, per gestionar tant les ofertes i els convenis de pràctiques com les ofertes de la Borsa de Treball. En aquesta plataforma, hi tenen accés estudiants, graduats i empreses i institucions col·laboradores. Aquesta plataforma ofereix l’oportunitat, a empreses i institucions, de captar el millor talent, i als recent graduats, de trobar la seva primera feina.

Hi tenen accés els estudiants que han superat el 70% dels crèdits de la seva titulació i tots els graduats que estan donats d’alta al programa UPF Alumni. 

A data 1 de juliol del 2020, s'han publicat 961 ofertes de treball, aproximadament 1.000 ofertes menys que en el mateix període del curs anterior. Aquest descens és degut a l'impacte econòmic patit per les empreses i institucions i la situació d’incertesa creada per la pandèmia.
 

Orientació professional

L'orientació professional és un servei que ofereix la possibilitat, tant per als l’estudiants com per als graduats, de rebre suport individualitzat i acompanyament en relació amb els següents aspectes del seu projecte professional:

 • Conèixer els interessos i les motivacions, i definició d'objectius professionals.
 • Identificar els punts forts i els aspectes que s'han de millorar en relació amb l'objectiu professional.
 • Prendre consciència de les diferents opcions que ofereix el mercat laboral, les sortides professionals i les ocupacions.
 • Elaborar un pla d'acció per millorar i aconseguir els objectius establerts.
 • Millorar les eines i el coneixement dels diferents canals per fer una recerca de feina més eficient.

En data 1 de juliol del 2020, un total de 239 usuaris (161 dones i 78 homes) han utilitzat el servei d’orientació individualitzat. El nombre total de sessions fetes ha estat de 381. Un 38% d'usuaris han utilitzat el servei només en una ocasió. Un 34% n'ha fet dues sessions. Un 13% ha necessitat 3 sessions i només un 6%  n’han fet 4. El nombre màxim de sessions està establert en 4. De totes maneres, un 8% ha participat entre 5 i 8 sessions d’orientació. 

Seguint la tendència de cursos anteriors, l’afluència més gran d’usuaris ha vingut dels estudis d’Economia i Empresa (24%). Els estudiants i els graduats de l'àmbit de dret han passat de ser un 33% a ser un 15%. Pel que fa als estudis de comunicació, representen un percentatge del 14%, només una mica per sobre del curs anterior. Els usuaris procedents dels àmbits d’humanitats i de ciències polítiques i de l’administració s’han mantingut en un percentatge similar al del curs anterior, amb un 12% de participació sobre el total de persones ateses. Per contra, els estudis de ciències de la salut i de la vida han duplicat la seva representació, fins a un 11%, probablement gràcies als esforços del Servei per coordinar-se amb la Facultat per tal de potenciar el coneixement de les nostres activitats i sessions d’orientació professional. El percentatge ha baixat fins al 8% en el cas de traducció i ciències del llenguatge; mentre que l’àmbit de les enginyeries representa, seguint la línia de cursos anteriors, només un 4% de participants en les sessions. 

Del total de persones ateses, un 85% provenen dels estudis de grau; un 12%, de màster, i un 3%, de doctorat. El percentatge d’estudiants respecte a alumni es manté en xifres similars a les del curs anterior, amb un 80% d’estudiants atesos i un 20% de graduats/es. Dels estudiants de grau atesos, un 52% són de quart curs i un 28%, de tercer

Pel que fa a les necessitats que han portat els estudiants i els alumni al Servei d’Orientació Professional, les més freqüents han estat: revisar el currículum, en un 30% de les demandes inicials; trobar unes pràctiques, en un 24% dels casos; trobar una feina qualificada, en un 19% de les consultes, i decidir els objectius professionals, en un 17% de les ocasions. Altres consultes com rebre orientació en relació amb la tria d’estudis de postgrau, mobilitat acadèmica o professional, reorientació professional o preparació d’entrevistes, han aparegut en casos molt puntuals. Aquest altre tipus de consultes representen un 9% del total. Sempre que s’ha considerat que podria ser interessant per a la persona usuària, se l’ha derivada a altres activitats ofertes des del mateix Servei de Carreres Professionals. 

Pel que fa al nivell de satisfacció, la valoració general obtinguda és d’un 9,6 sobre 10.  
 

Impacte de la crisi generada per la covid-19 sobre el Servei d’Orientació Professional

El Servei d’Orientació Professional no ha deixat d’oferir les seves sessions; però ho ha fet telemàticament, gràcies a les plataformes Skype, Google Meet i similars. La primera sessió d’orientació, amb el 60% de les persones participants, ha estat presencial; mentre que el 40%, i de manera excepcional, a causa de la contingència per la covid-19, s’ha fet mitjançant videotrucada

En el moment d’inici del confinament, vam deixar de rebre sol·licituds al nostre Servei d’Orientació. Gràcies al pla establert per tal d’animar els estudiants i graduats a reactivar-se pel que fa a la gestió de la seva carrera professional, el Servei finalment ha aconseguit augmentar les demandes respecte del mateix període del curs anterior. El curs passat, entre març i juliol, es van atendre un total de 74 usuaris, mentre que aquest curs acadèmic se n’han atès un total de 92, en data 1 de juliol, quan falten encara unes setmanes per finalitzar el curs acadèmic.

A causa de l’emergència sanitària es va cancel·lar el Saló de l’Ensenyament. Arran d’aquesta circumstància, les universitats catalanes van impulsar, com a alternativa, la fira virtual UNIfira. El Servei d’Orientació hi havia de participar per tercer any consecutiu amb la seva eina informàtica Quin grau t’escau?, que pretén ajudar els estudiants de secundària interessats a venir a la UPF a triar estudis de grau d’entre tota l'oferta que els proposa. Davant la impossibilitat de fer-la servir presencialment, amb el suport del Servei d’Orientació, es va prendre la decisió de penjar-la a la web d'UNIfira i a la web dels recursos per a estudiants de secundària de la web de la UPF, així com al butlletí L'Hora del Patí, adreçat també a estudiants de secundària. D’aquesta manera, es va passar d’un total de 224 accessos al Saló de l'Ensenyament del 2019, a poder sumar en aquesta xifra un total de 799 nous accessos, gràcies a les accions esmentades.
 

Activitats d'orientació i desenvolupament de competències professionals

En relació amb les activitats de millora de competències clau i d’accés a l’ocupació, el Servei de Carreres Professionals, a data 1 de juliol del 2020, ha organitzat o coorganitzat, en col·laboració amb les UGA, un total de 30 activitats per als estudiants i els alumni de la Universitat. Concretament, se n’han dut a terme 12 durant el primer trimestre, 10 al llarg del segon trimestre i 8 al tercer trimestre. 

La xifra total d’assistents ha estat de 1.327 participants, amb una mitjana per activitat de 44 persones, 15 punts més que el curs anterior (29). De tots els participants, aproximadament un 66% han estat dones i la resta, un 34%, homes. D’aquests, seguint la tendència dels cursos anteriors, un 80% han estat estudiants i la resta, graduats i graduades de la Universitat.

Enguany, ha disminuït notablement el nombre total d’activitats; això és degut, en primer lloc, a l’aposta per part del Servei de Carreres Professionals d’oferir menys activitats, però que siguin d’interès general i de qualitat. Una segona causa relativa al descens del nombre d’activitats és la situació sobrevinguda generada per la covid-19, que va obligar a simplificar el programa d’activitats inicialment previst per al tercer trimestre.

La major part de les activitats ofertes (26) són transversals; és a dir, per a tots els estudis, i la resta (4) han anat dirigides a àmbits, estudis o públics específics. 

Els alumni han estat presents en algunes de les activitats que s’han organitzat (4), ja sigui com a formadors o participant com a graduat o graduada, per explicar el seu pas per la UPF i compartir les seves experiències amb els estudiants. Així, un total de 7 alumni han tornat als campus de la UPF.

En el marc del conveni de col·laboració establert amb Barcelona Activa, recurs de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de polítiques d’ocupació, s’han pogut oferir cursos de la mà dels seus professionals en matèria d’estratègies i eines de recerca de feina tant per als estudiants com per als graduats de la Universitat. Per als altres cursos i tallers, s’ha comptat amb la col·laboració de professionals externs i, en alguns casos, amb PDI involucrat en aquest tipus d’activitats.

 

Activitats transversals

Aquestes activitats tenen un format de taller o xerrada i han estat impartides per professionals externs, professionals interns, empreses col·laboradores i alumni de la Universitat.

Són sessions adreçades a tots els estudis, és a dir, activitats de caràcter transversal. Es distribueixen al voltant de quatre grans temàtiques, responent a les necessitats i a l’oferta del mercat de treball, així com a les noves estratègies de cerca de feina actuals:

 1. Coaching laboral: autoconeixement i definició d’objectius professionals.
 2. Cerca de feina: eines i estratègies per a una recerca d’oportunitats professionals més efectiva.
 3. Competències clau: formació en habilitats, coneixements i actituds transversals que poden afavorir un millor encaix en qualsevol lloc de feina.
 4. Oportunitats professionals: coneixement del mercat laboral i de les ocupacions.
   

Activitats ad hoc

Projecte “Be Global at UPF” per a Global Studies

Aquest curs acadèmic s’ha donat continuïtat al projecte "Be Global at UPF", iniciat ja fa tres cursos acadèmics com una prova pilot, gràcies a una subvenció del CLIK per a la innovació docent. El projecte pretén afavorir el desenvolupament de competències que facilitin als estudiants del grau en Global Studies el desenvolupament d’una carrera internacional. Aquest curs acadèmic, se n’ha dut a terme una activitat al primer trimestre i dues al segon, amb un total de 160 estudiants participants. Malgrat que n’hi havia més de planificades, aquestes no s’han pogut fer a causa de la contingència per la covid-19.

 

Impacte de la crisi generada per la covid-19 sobre les activitats d’orientació i desenvolupament de competències

Les activitats del tercer trimestre ofertes per l'SCP, arran de la crisi generada per la covid-19, han passat a ser virtuals. A més, les temàtiques s’han hagut de repensar, i oferir continguts d’interès general per a tots els estudiants de grau, màster i doctorat, i per als alumni, i que alhora tinguessin sentit en un entorn virtual. 

La majoria de les activitats ad hoc, a petició de les mateixes UCA, s’han hagut d’ajornar per al curs vinent. Algunes són: el IV Fòrum d’Enginyeria Biomèdica, els dinars amb alumni dels graus en Comunicació, les activitats del projecte “Be global at UPF”, i d’altres sobre sortides professionals, com per exemple la Setmana de les Professions Jurídiques.

La plataforma que s’ha utilitzat per dur a terme les activitats en línia ha estat Google Meet, recomanada pel Servei d'Informàtica de la UPF i la qual permet, mitjançant una extensió de l’eina, extreure llistes de les persones connectades en aquell moment.

Així, s’han ofert un total de 8 activitats en línia entre els mesos de maig i juny, que han suposat un augment significatiu pel que fa al nombre d’assistents (662) respecte al tercer trimestre del curs 2018-2019, que va ser presencial i on es van oferir fins a 20 activitats, que van comptar amb 421 assistents. Podem afirmar, per tant, que el format en línia emprat aquest trimestre ha afavorit la participació dels estudiants i els alumni, que han pogut participar en les activitats des de casa. 

Els ponents que han impartit aquestes sessions són professionals externs especialistes en les matèries i també professionals interns, ja que per primera vegada l’equip d’orientació de l'SCP ha ofert sessions virtuals sobre com elaborar un CV, les quals han tingut molt èxit.

Amb tot, podem fer un balanç positiu de les activitats en format virtual, desenvolupades en unes circumstàncies completament noves per a tothom. Després de l’èxit obtingut, no es descarta mantenir una oferta d’activitats en aquest format juntament amb el format presencial, de cara al pròxim curs.

 

Fira d'ocupació 

UPFeina

UPFeina, la fira d’ocupació de la Universitat Pompeu Fabra, ha celebrat la seva 15a. edició al campus de la Ciutadella el dia 13 de novembre del 2019, entre les 10.00 i les 18.00 hores.

Un any més, s’ha complert l’objectiu de connectar els joves amb el món laboral i posar a l’abast de les empreses i les entitats el talent i la preparació dels estudiants i alumni de la UPF. 

En aquesta edició, hi han participat professionals de recursos humans de 68 empreses i institucions de diferents sectors, una xifra que supera el rècord aconseguit en l’edició anterior. 

La fira s’ha distribuït en quatre espais diferenciats i identificats cadascun amb un color: l’espai més ampli ha estat el d’"Empreses”, situat al pati de l’edifici Roger de Llúria i identificat amb el color blau; ha comptat amb la presència de 49 empreses del sector privat, entre aquestes dotze que hi han assistit per primera vegada. Alguns exemples són Abante Asesores (serveis financers), AMGEN (indústria farmacèutica), Andersen Tax & Legal (serveis jurídics), Bluecap (consultoria), Luxottica (luxe), PUIG (luxe) i TRADEBE (medi ambient).

L’"àmbit cultural i del tercer sector”, situat al vestíbul de l’auditori i identificat amb el color verd, continua consolidant-se i ha acollit 9 participants. Algunes ja han repetit i altres han estat novetat, com ara el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el MECAL (cinema) i Aureo (app).

Quant a l’espai dedicat a les administracions públiques, identificat amb el color taronja, ha comptat amb 4 entitats. Dins aquest grup, les novetats han estat l'Agencia de Administración Tributaria i la Diputació de Barcelona, que hi ha presentat el cercador d'ocupació pública, el CIDO. Igual que en anteriors edicions, hi han estat presents la Xarxa Universitària per a l'Ocupació i Barcelona Activa, dues entitats que col·laboren amb la UPF per millorar l'ocupabilitat dels seus estudiants i graduats.

I finalment, l’espai dedicat al Grup UPF, identificat amb el color vermell, ha estat format per ESCI, BSM-UPF, IBEI, Barcelona GSE, Idiomes UPF i la Unitat d’Innovació-UPF Business Shuttle.

Per altra banda, una de les principals novetats han estat les sessions de speed job dating (entrevistes curtes), amb un format que substitueix l’anterior speed-networking i en el qual la persona entrevistada només pot disposar de 5 minuts per empresa, per permetre així una major agilitat. S’han organitzat un total de 7 sessions de speed job dating, agrupant les empreses segons els següents sectors professionals: comerç i gran consum; comunicació i indústria cultural; consultoria; indústria i tecnologia; salut i farmàcia; serveis financers i serveis jurídics. En total, s’han dut a terme 117 entrevistes, amb la participació de 34 empreses i 102 persones, entre estudiants i alumni de la UPF.

Cal destacar l’estand del Servei de Carreres Professionals, on s’ha continuat oferint informació i assessorament per part de l’equip d’orientació professional. En acabar la jornada, un total de 70 persones han rebut assessorament per dissenyar i elaborar el contingut del seu currículum. A més, com a novetat d’aquest any dins aquest estand, els estudiants i els graduats que hi han volgut prendre part s’han endut, de manera gratuïta i de la mà d’un professional, una fotografia per al seu CV o perfil de LinkedIn. Un total de 144 participants han actualitzat la seva fotografia professional en aquesta fira. 

Aquest any, la fira ha mantingut el propòsit de ser "molt més que un dia", organitzant un programa d'activitats prèvies durant el primer trimestre, que permetien als estudiants anar més ben preparats. Algunes d’aquestes activitats han estat “Diferencia’t amb Linkedin”, per millorar el perfil personal en aquesta xarxa; “Arriba a la final: carta i CV”, una sessió d’ajuda per preparar la carta i el curriculum vitae, i arribar lluny en els processos de selecció; “Dissenya el teu propi Elevator pitch”, un discurs on posar-se en valor i resumir el CV i l’objectiu professional en dos minuts. També s’han dut a terme sessions de revisió de CV per part de l’equip d’orientació als campus del Poblenou i de la Ciutadella. 

Una vegada finalitzada la fira, s’ha ofert a tots els estudiants i alumni una sessió específica per practicar els processos de selecció.