Composició

(Juliol del 2020)

President

Jaume Casals Pons, rector.

 

Vocals

Jaume Badia i Pujol, gerent.

 

Membres del Consell Social

Montserrat Vendrell Rius, Milagros Pérez Oliva i Miquel Rubirola Torrent.

 

Vicerectors

Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència; José Luis Martí Mármol, vicerector per a la direcció de projectes d’innovació; Cristina Pujadas Corbi, vicerectora per a la direcció de projectes en l’àmbit del professorat fins al 29 d'octubre del 2019, Pablo Pareja Alcaraz, vicerector per a la direcció de projectes en l’àmbit del professorat a partir del 29 d'octubre del 2019; Enric Vallduví Botet, vicerector per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca; Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització; Pelegrí Viader Canals, vicerector adjunt al rector; Mònica Figueras Maz, vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat, i Ramon Villanova Fortuny, vicerector per a la direcció de projectes per a la comunitat universitària.

 

Membres elegits per i entre els degans i directors de centre, departament i institut universitari

Degans i directors de centre

Jordi Balló Fantova, degà de la Facultat de Comunicació; Anna Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret; Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat d’Humanitats; Walter García-Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Enric Peig Olivé, director de l’Escola Superior Politècnica; Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, i Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació.
 

Directors de departament 

David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Sergio Jordà Puig, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; José Delgado Ribas, director del Departament d’Humanitats; Anna Maria Espunya Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació; Daniel Serra de la Figuera, director del Departament d’Economia i Empresa; Joan Pico Junoy, director del Departament de Dret, i David Sancho Royo, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

 

Membres elegits pel Claustre

Professors doctors amb vinculació permanent

Joaquim Albareda Salvadó, Josep Blat Gimeno, Consuelo Chacartegui Jávega, Tomàs de Montagut i Estragués, Albert Nodar Domínguez, Josep Lluís Codina Bonilla, Aida Torres Pérez i Olga Valverde Granados.
 

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Lorena Ramírez Ludeña.
 

Estudiants de grau

Marta Amigó López, Antonio Company Valverde, Roger Frances Duran i Maria Margalida Payeras Sitjar.
 

Personal d'administració i serveis

Lydia Garcia Escobosa i Maria Queralt Molera Busoms.

 

Hi assisteixen com a convidats

Lluís de Yzaguirre Maura, representant de la JPDI; Alexandre de le Court, representant del Comitè d’Empresa del PDI; Àlex Garcia Domínguez, representant del Comitè del PAS, i Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d’Administració i Serveis.

 

Secretari

Pere Torra Pla, secretari general.

 

Reunions

S'han fet sis reunions, els dies 17 d'octubre i 14 de desembre del 2018; 20 de febrer, 10 d'abril, 29 de maig i 3 de juliol del 2019.

 

Principals acords 

Comissions

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova la modificació dels membres de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics.

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova la designació dels representants de la UPF a la Comissió Antiga de la Fundació Barcelona Media, comissió de la Fundació Eurecat.

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova la designació del representant de la UPF a la Comissió Antiga Fundació Privada Barcelona Digital Centre tecnològic, comissió de la Fundació Eurecat.

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova la modificació d’un membre de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la designació d’un membre com a representant del personal d’administració i serveis en la Junta Electoral de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova la pròrroga del mandat d’òrgans unipersonals i col·legiats.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova  la modificació dels membres de la Comissió de Reclamacions.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova la designació d’un membre com a representant de la UPF en l’Assamblea General Associació d’Empreses i Institucions 22@Barcelona.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova la designació d’un membre com a suplent de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya.

 

Compromís Social

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aproven les Bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament social.

 

Distincions

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova la concessió del títol de doctora honoris causa per la UPF a la Sra. Angela Y. Davis.

 

Docència

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova el calendari acadèmic per al curs 2020-2021.

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova el Manual d'avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aproven les Bases de la convocatòria "En residència a l'àrea Tallers del campus del Poblenou. Curs 2019-2020".

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova la ratificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional.

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova adscriure el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional a la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la derogació de l’acord de creació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i de les unitats de suport a la innovació i la qualitat docents (USQUID) i la modificació del CLICK.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova la modificació de les bases del pla d’ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l’aprenentatge i el coneixement, PlaCLIK, dels cursos 2018-2019 i 2019-2020.

Acord del Consell de Govern d’1 d’abril del 2020 pel qual s’aprova l’habilitació de la vicerectora responsable de projectes per a la docència i ordenació acadèmica perquè pugui adaptar el calendari acadèmic a la situació extraordinària del país.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aproven les places d’ensenyament de grau, màster universitari i de doctorat, curs 2020-2021.

Acord de 8 de juliol del 2020 pel qual s’aprova el Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2020-2021.

Acord de 8 de juliol del 2020 pel qual s’aprova el programa Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (Programa BaPIS) i la seva normativa.

 

Economia i finances

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova la proposta d’indemnització per las membres de la comunitat universitària que participin al projecte EUTOPIA

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici 2020.

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aproven expedients de contractació pluriennals (projectes PRESENT i TRANSGANG).

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al fons d’igualtat de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la regulació de despesa de caràcter pluriennal.

Acord del Consell de Govern d’1 d’abril del 2020 pel qual s’aprova la modificació de les bases d’execució del pressupost 2020 per incorporar l’autorització de pagaments mitjançant sistemes telemàtics.

 

Ensenyaments

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova el Pla de Foment als Màsters Universitaris 2020.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la programació universitària del curs 2020-2021.

Acord del Consell de Govern d’1 d’abril del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la programació universitària dels cursos 2019-2020 i 2021-2022.

Acord del Consell de Govern d’1 d’abril del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis de la Universitat Pompeu Fabra (art. 1.1, 3.1 i 3.3).

 

Estudiants

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la proposta de bases de la convocatòria d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF. Curs 2019-2020.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aproven les bases del programa Beques Santander Progrés-UPF per al curs 2019-2020.

Acord del Consell de Govern d’1 d’abril del 2020 pel qual s’aproven les bases del programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2020-2021.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d’ensenyaments universitaris oficials (art. 6.2).

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau (art. 2.1, 3.1.1 i 4.5.3).

 

Normativa

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova el model estratègic d’universitat saludable “UPF Saludable”

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova el procediment general del sistema de prevenció de riscos laborals per coordinar les activitats empresarials

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova la modificació del Manual de gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova modificar la Normativa per la qual es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d'accés a la informació pública a la UPF (s’afegeix l’article 7bis, es modifiquen els art. 12.2 i 17).

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau i de màster universitari.

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova la modificació de l’acord de creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK).

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova el nou Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF i la derogació de l’antic.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la Regulació de l’Escola de Doctorat i la modificació de les competències de la Comissió de Postgrau i Doctorat.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la modificació del Reglament Electoral de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova l’acord de tramitació i documentació de propostes davant el Consell de Govern.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la regulació de la Unitat d’Igualtat (art. 3.1, 3.2, 4, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.3 i 8).

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aproven les bases del Premi a la Millor Tesi Doctoral en Benestar Planetari.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova el procediment per prevenir el contagi de malalties infeccioses de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova la regulació de la preservació de la informació generada en el marc de la pandèmia de la covid-19.

 

Personal docent i investigador

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat de la convocatòria ordinària del 2019.

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova la modificació del Reglament de llicències d'estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra (art. 5 i article 12).

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió al professorat funcionari i contractat.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova les despeses de primera instal·lació als professors tenure-track.

Acord del 8 de juliol del 2020 pel  qual s’aproven mesures extraordinàries per a la contractació i pròrroga de professors associats per al curs acadèmics 2020-2021 a causa de la situació provocada per la crisi de la covid-19.

Acord del 8 de juliol del 2020 pel  qual s’aproven les bases per a la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores i joves investigadors amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2020-2021.

 

Participació i adhesions en altres entitats

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova el canvi de denominació de l’institut universitari de recerca, Barcelona Graduate Schools of Economics pel de Barcelona School of Economics.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova el Reglament de règim intern del BIST Dolors Aleu Graduate Center.

 

Recerca

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019 pel qual s’aprova el reconeixement del grup de recerca en l’Assaig Humanístic i la Prosa d’Idees, el grup de recerca en Geohumanitats i el grup de recerca en Societat Civil i Dret Internacional i Europeu; i es donen de baixa els grups de recerca en Lingüística Computacional (GLICOM) i en Arqueologia i Història Social i del Gènere.

Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019 pel qual s’aprova la creació de l’spin-off Medbioinformatics Solutions, S.L.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la creació de l’spin-off Uni-Large, S.L.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la constitució de l’Asociación Barcelona LegalTech Hub.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova la rectificació de l’spin-off LUCID TECHNOLOGIES, SL.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova el reconeixement del grup de recerca en Arqueologia Social (RAS) i es donen de baixa els grups de recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS), el Centre for Autonomous Systems and Neuro-Robotics (CER) i el grup de recerca Wireless & Secure Communications (WiSeCom).

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aproven les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2020.

Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 pel qual s’aproven  les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a activitats d’impacte social de la recerca.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aproven les bases de la convocatòria per a projectes de recerca sobre violència masclista.

Acord del Consell de Govern de 20 de maig del 2020 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts de recerca de la Universitat Pompeu Fabra en Benestar Planetari 2020.

 

Registre

Acord de 8 de juliol del 2020 pel qual s’aprova el Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra.