Visualització del contingut web

Entre les actuacions en l’àrea de la promoció de la salut, en destaca la celebració del Dia de les Universitats Saludables (octubre), i en el marc de la Red Española de Universidades Saludables (REUS), l’assumpció de la coordinació i la presidència de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (us.cat) i l’establiment del model d’universitat saludable que vol adoptar la UPF, guiada pels valors i els principis associats al moviment global de promoció de la salut, que contribueixi a impulsar una cultura de salut i benestar, a millorar els hàbits de vida de la comunitat universitària i a fomentar un entorn universitari més saludable per a tot el Grup UPF.

El 9 de novembre del 2019, el Consell de Govern de la Universitat va adoptar l'acord d'aprovar el model estratègic d'universitat saludable "UPF Saludable", un pla estratègic, a quatre anys, fet a mida amb línies estratègiques que s’ajusten als principals indicadors de salut de la comunitat universitària de la UPF.

El 14 de febrer del 2020, el rector va resoldre assignar a l’Àrea de Recursos Humans i Organització la direcció, la coordinació, l’impuls i l’avaluació d’aquest pla estratègic, i a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la  Salut, la funció de gestionar els plans i els programes d’actuació associats, per complir els objectius fixats per la Universitat en la seva política de promoció de la salut.

Malauradament, la crisi sanitària vigent provocada per la covid-19 no ha permès elaborar el pla d’acció, que havia d’identificar les línies d’acció prioritàries i de més impacte per ser impulsades durant aquest curs acadèmic. Això ha estat així, atès que els recursos humans assignats s’han destinat a gestionar l’esmentada crisi i a les activitats documentals, informatives i formatives descrites a l’apartat de salut laboral d’aquesta memòria (3.1.2.1. Principals actuacions).