En relació amb la prevenció de riscos laborals, durant aquest curs acadèmic s’ha continuat impulsant una cultura preventiva que afavoreixi els entorns de treball segurs i saludables, a partir de la seguretat i la salut en el treball integrada en el sistema general de gestió de la UPF.

Igualment, s’han assumit algunes actuacions en l’àrea de la promoció de la salut, entre les quals destaca la celebració del Dia de les Universitats Saludables, en el marc de la Red Española de Universidades Saludables (REUS); la coordinació i presidència de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (us.cat), i la proposta del model estratègic d'universitat saludable “UPF Saludable”, que el Consell de Govern de la Universitat va aprovar el 9 de novembre del 2019. 

El 14 de febrer del 2020, el rector va resoldre assignar a l’Àrea de Recursos Humans i Organització la direcció, la coordinació, l’impuls i l’avaluació d’aquest pla estratègic; i a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la  Salut, la funció de gestionar els plans i programes d’actuació associats, per complir els objectius fixats per la Universitat en la seva política de promoció de la salut.

Malauradament, la crisi sanitària vigent provocada per la covid-19 no ha permès elaborar el pla d’acció, que havia d’identificar les línies d’acció prioritàries i de més impacte per ser impulsades durant aquest curs acadèmic. Els recursos humans que hi estaven assignats, però, s’han destinat a gestionar l’esmentada crisi.

Amb vista a les accions preventives que ha de dur a terme la Universitat davant la covid-19, des del punt de vista laboral cal distingir entre les corresponents a les activitats en les quals, per la seva pròpia naturalesa, l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 pot constituir un risc professional, pel fet d’estar-hi en contacte deliberadament; i aquelles altres en què la presència en el centre de treball constitueix una situació excepcional (risc comunitari). 

La primera situació s’emmarca dins les competències de la prevenció de riscos laborals i la segona, dins les de la salut pública. Per això, per fer fornt a la pandèmia s’han establert tres línies de treball: 

 1. Disseny i planificació de línies d’actuació davant la situació d’alerta sanitària.
 2. Recursos de suport a la plantilla en relació amb el treball a distància i la situació de confinament i, posteriorment, per a la represa de l’activitat presencial.
 3. Prevenció dels riscos laborals en la recerca sobre covid-19.
 

En la primera línia, associada a l’escenari de risc comunitari, que no difereix del risc que té la resta de la població en general, des del març s’ha dissenyat el conjunt de mesures recollides a diferents documents i versions d'aquests, en funció de l’evolució de la pandèmia. En destaquen els procediments operatius següents:

 • Gestionar l’alerta sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2, de 12 de març i referència: PO-S3/PSE-COVID-19/01/2020, i la seva instrucció per a la notificació interna de casos.
 • Prevenir el contagi de malalties infectocontagioses, de 16 de març i referència: PO-S3/PSE-CMI/02/2020.
 • Gestionar la reincorporació a la feina després de l’estat d’alarma pel coronavirus SARS-CoV-2, de 14 d'abril del 2020 i referència: PO-S3/Desconfinament/01/2020; i les seves 6 instruccions de desenvolupament.
 • Gestionar la reincorporació a la feina durant l’etapa de represa, de 8 de juliol i referència: PO-S3/REPRESA/02/2020; i les seves 6 instruccions de desenvolupament.

Aquests documents són assimilables a un pla de contingència en salut pública i tenen com a finalitat establir les línies d’actuació en consonància amb les recomanacions i les instruccions emeses, en cada moment, per les autoritats competents en el control i el seguiment de la covid-19.

En la segona línia, associada als dos escenaris de risc, s’han desenvolupat diferents recursos d’informació i una acció formativa. Els primers, mitjançant nous continguts a la intranet de l’Oficina que van prendre forma en dos apartats diferenciats: Recursos d'interès durant el confinament i el treball a distància per covid-19 i Mesures preventives per al treball amb la covid-19 (recerca al laboratori experimental).

Al primer, es presenten eines i recursos per fer front al treball a distància, així com recomanacions per acarar el confinament amb motiu de la covid-19 i, posteriorment, la represa. En concret, recursos per treballar a distància de manera segura i saludable físicament relacionades amb l’equip de treball i l’entorn, així com materials per enfortir la resiliència davant les diferents situacions amb què s’ha anat passant per aquest període complex per a tothom. Igualment, recursos per a la gestió emocional, recursos per crear un espai segur i confortable i recursos per  promocionar la salut, amb una selecció de recursos en la matèria editats per diferents institucions i organismes de reconegut prestigi i que ofereixen pautes, consells i plataformes o eines informàtiques gratuïtes.

Al segon, es presenten eines i recursos per saber manipular agents biològics infecciosos que puguin donar lloc a la producció d’aerosols, o equips, paquets o material contaminat o sospitós d'estar-ne, en les activitats professionals en què deliberadament es treballa amb SARS-CoV-2 (alguns laboratoris de recerca) o covid-19 (algun servei científico-tècnic). 

Igualment, s’han tramès a tota la plantilla diferents butlletins electrònics en què s’han inclòs continguts específics relatius al treball a distància, el confinament o la represa. Es publica periòdicament i conté una selecció de recomanacions, articles, vídeos i propostes de conferències en entorn web, relacionades amb la prevenció dels riscos laborals, la promoció de la salut, la gestió emocional i l'organització del treball. 

També s’han elaborat i difòs instruccions amb les accions per prevenir el contagi i minimitzar la propagació de la malaltia, tant per als caps sobre les accions que requereixen la seva implicació activa, com per a la resta de la plantilla i col·lectius específics sobre les pautes generals i específiques establertes i sobre informació ampliada per a col·lectius amb tasques concretes, disponibles a la intranet de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, a l'apartat "Recursos d'interès per reincorporar-se al treball".

Així mateix, a través de l’Oficina, amb la col·laboració de la Secció de Desenvolupament (Oficina d’Organització i Desenvolupament) i de La Factoria, s’ha organitzat un curs de formació per facilitar que tota la plantilla tingui al seu abast els coneixements necessaris per reincorporar-se als espais de la Universitat, segons les pautes i les recomanacions emeses per les autoritats competents, i amb la finalitat d’evitar un eventual contagi al nostre entorn.

En la tercera línia, associada a l’escenari de risc professional i als espais de la UPF de l’edifici del PRBB, algunes de les línies de treball que es duen a terme podrien implicar la manipulació deliberada de nous agents biològics o de mostres potencialment infectades i, en conseqüència, exposició professional, motiu pel qual la Universitat ha de complir la normativa general en matèria de prevenció de riscos laborals i l’específica referida a riscos biològics, i adoptar mesures per evitar el contagi de persones que poden estar exposades deliberadament al coronavirus. Fins al moment, s’ha prestat assessorament quant al nivell de contenció biològica que s'ha d'utilitzar en aquests treballs, el contingut dels procediments de treball, els equips de treball necessaris o la traçabilitat de les mostres.

Abans del confinament, i dins els diferents àmbits de gestió en què s’organitza l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, destaquen les activitats següents:

En l’àmbit d’integració i d'organització preventiva: redacció, seguiment i actualització del pla anual d'actuacions que ha de desenvolupar o coordinar l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals als exercicis 2019 i 2020;  redacció i coordinació de les memòries anuals de gestió, vigilància i acció preventiva corresponents a l'exercici 2019; així com les gestions associades a l’adjudicació de l'expedient E-301800/03-08-19 al servei aliè de prevenció  de riscos laborals EGARSAT, integrat al Grup Preving.

En l’àmbit de la vigilància dels factors de risc i d’acció preventiva, respecte a l’execució dels dos projectes inclosos en el Pla d’Actuacions 2018-2010:

 • L’anàlisi de les dades obtingudes de l’avaluació periòdica dels riscos psicosocials, la priorització de les intervencions i la proposta d’un document de definició d’un pla d’actuacions per al PAS derivat de l’informe de l’avaluació de riscos psicosocials.
 • L’administració de l'enquesta "+ Salut", per avaluar els riscos ergonòmics quan es treballa amb equips informàtics.
 • Les actuacions de control del risc químic de les substàncies emprades en el conjunt de laboratoris del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut: control ambiental de substàncies durant una manipulació habitual, anàlisi dels valors acumulats de la concentració en l'aire inhalat d'una substància, i anàlisi de les característiques toxicològiques i condicions de manipulació de les substàncies que s'utilitzen en el procés de treball.

En l’àmbit de la vigilància de l’estat de salut:

 • La programació de 536 exàmens de salut en relació amb els riscos derivats del treball del PAS, del PSR i del PDI: 69 autoritzats per persones adscrites al campus de la  Ciutadella; 171, al del Poblenou; 193, al del Mar, i 103, a l’edifici Mercè. D’aquests, 70 persones han renunciat finalment a passar l’examen de salut. Finalment, el nombre d’exàmens de salut programats i practicats el 2019 és de 466.
 • La revisió dels 505 certificats d'aptitud, per verificar les conclusions en termes d'adequació al lloc de treball que hi figuren, l'arxivament dels documents associats a la programació i el vistiplau de l’examen de salut a l’expedient individual de cada persona explorada.
 • En el moment de decretar-se l’estat d’alarma, se n’havien autoritzat i programat 157 i practicat 64. La resta s’han hagut de suspendre.