Eleccions

Degans i directors

Al llarg del curs 2019-2020 han tingut lloc les eleccions als càrrecs de degana de la Facultat de Dret (Ana Maria Caballé Martorell) i degà de la Facultat d’Humanitats (Josep Maria Castella Lidon). Pel que fa als directors de departament s’han fet eleccions per escollir el director del Departament d’Humanitats (Jose Delgado Ribas).

Juntes de centre

Durant el primer trimestre s'han fet les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de la Junta de Centre de la Facultat de Dret.

Eleccions al Claustre 

El 24 de febrer del 2019 el rector va convocar les eleccions per a la renovació del Claustre universitari. Amb la situació ocasionada per la Covid-19 i la suspensió dels actes administratius, en un primer moment, es van suspendre les eleccions al Claustre per resolució del rector de 16 de març del 2020. Com sigui que, un cop acabat la suspensió dels terminis administratius, es feia inviable iniciar el procés electoral, entre altres motius perquè no es preveia la docència presencial, el rector, va deixar sense efecte, per resolució de 5 de juny del 2020, la convocatòria d’eleccions al Claustre per tal de garantir la seguretat jurídica que ha de regir qualsevol procés electoral i reiniciar-lo tan aviat com les circumstàncies ho permetessin en l’àmbit de la protecció de la salut de la comunitat universitària.

Normativa

S’ha modificat el Reglament Electoral de la UPF en determinats aspectes operatius que faciliten i aclareixen les actuacions en el marc d’unes eleccions.

 

Òrgans de govern

Destacar que, arran de la crisis ocasionada per la Covid-19 i la impossibilitat de que els òrgans de govern es reunissin de manera presencial, es van establir unes “Orientacions per al desenvolupament de les reunions i l’adopció d’acords a distància dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra”, que van permetre que els òrgans de govern col·legiats de la Universitat poguéssim continuar funcionant activament, tenint la possibilitat de desenvolupar reunions i adoptar acords a distància amb plenes garanties.

Igualment, i fruit de les circumstàncies extraordinàries, el Consell de Govern va aprovar la pròrroga del mandat d’òrgans unipersonals i col·legiats electes de la UPF fins que es reprengui l’activitat acadèmica i administrativa presencial que permeti desenvolupar els processos electorals corresponents amb les garanties necessàries.

Claustre

El Claustre s’ha reunit dues vegades: el 24 d’octubre del 2019, en sessió extraordinària, amb un únic punt a l’ordre del dia “Debat sobre la resposta institucional de la Universitat com a conseqüència de la sentència del judici pels fets de l'1 d'octubre del 2017”.

La segona reunió va tenir lloc el  20 de novembre del 2019 en sessió ordinària en la què es va aprovar l’informe del rector.

Consell de Govern

El Consell de Govern s’ha reunit en cinc ocasions. Cal tenir present que tres d’aquestes reunions es van realitzar telemàticament.

Normativa

Durant aquest curs el Consell de Govern va aprovar l’acord de tramitació i documentació de propostes davant el Consell de Govern per tal que aquelles que tinguin caràcter normatiu, com ara normes, reglaments o establiment del règim jurídic d’una matèria; bases de convocatòria d’ajuts o beques; acords de constitució o participació de la UPF en una persona jurídica i aquells que comportin drets i obligacions per a la UPF, siguin informades per l’Assessoria Jurídica, incrementant la seguretat jurídica i la transparència en el funcionament de l’òrgan.

S’ha aprovat el Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra, creant l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, i adaptant-lo a les normatives vigents.

Comissions

Durant aquest curs s’ha renovat la Comissió de Reclamacions de la UPF.

 

Estructura acadèmica

Centres acadèmics adscrits

La Universitat ha acordat l’adscripció, a tots els efectes administratius, del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional, amb els efectes que es deriven de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. A partir d’ara, la presidència del Patronat del consorci ESCI, que fins ara requeia en la persona titular del departament del Govern català responsable en matèria de comerç i internacionalització de l’empresa catalana, correspon al rector de la Universitat Pompeu Fabra.

S’ha procedit a modificar els estatuts també  per renovar i actualitzar altres aspectes, tot garantint la continuïtat d’ESCI-UPF i facilitar el seu desenvolupament, gestió i orientació, mantenint i millorant la qualitat formativa de la institució.

El Consell de Govern va aprovar la modificació de la denominació de l’institut universitari de recerca adscrit a la Universitat Pompeu Fabra "Barcelona Graduate School of Economics” per la de "Barcelona School of Economics” de nom i la seva modificació en el RUTC.

El Consell de Govern també ha ratificat, a proposta de la Fundació Barcelona Institute of Science and Technology, el Reglament de règim intern del BIST Dolors Aleu Graduate Center, centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF.