El curs 2019-2020 va començar com és habitual a la UPF, però ha tingut un final sorprenent, amb els campus tancats durant quatre mesos. Tot i l’entrebanc que això ha suposat, s’ha pogut continuar treballant en la majoria de projectes previstos.

La dimensió de la comunitat UPF es manté estable en un curs en què, més enllà de la contenció de la despesa, s’ha fet un esforç per consolidar i estabilitzar la plantilla, convocant processos selectius de PDI i de PAS. Pel que fa al personal docent i investigador, s’han resolt cinc promocions a catedràtic i set estabilitzacions de professor agregat. Com a resposta a la crisi sanitària, la Universitat ha prorrogat contractes predoctorals i postdoctorals que finalitzaven entre l’abril del 2020 i l’abril del 2021. Quant a la política de PAS, aquest curs s’ha focalitzat en tres línies concretes: assolir una plantilla estable, coherent i tecnificada; consolidar un model de gestió de persones per competències, i promoure un nou model de gestió basat en l’adequació de les estructures organitzatives i dels processos de gestió. Tot i l’ajornament de concursos i oposicions per causa de la pandèmia, s’han convocat 128 places de PAS, de les quals el 97% han permès accedir a la condició de funcionari. En relació amb els estudiants, es continua treballant per garantir l’accés i la igualtat d’oportunitats, tant a través de programes de beques propis –als quals es destina una part important del pressupost, que es complementa gràcies a aportacions de tota la comunitat– com de programes d’altres entitats. I, d’altra banda, aquest curs s’ha aprovat el nou Codi Ètic de la Universitat, a través d’un procés participatiu que ha recollit aportacions d’estudiants, de PAS i de PDI.

Pel que fa a la docència, aquest curs s’ha traslladat la proposta de model educatiu EDvolució a les UCA perquè l’adaptin a les seves necessitats i transformin els seus models en consonància amb el nou marc. L’aparició de la covid-19 ha fet aflorar oportunitats vinculades al projecte, tals com l’adaptació de la docència a format no presencial. Els mínors es consoliden: aquest curs se n’han lliurat els primers diplomes i se n’ha ampliat l’oferta amb tres cursos nous. Pel que fa al procés d’acreditacions, la UPF ha estat la universitat catalana amb major percentatge de titulacions acreditades amb excel·lència.

Quant a la recerca, destaca aquest curs que el finançament obtingut ha superat els 42,6 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 5% respecte a l’any anterior. Europa continua sent la principal font d’ingressos i, malgrat la seva mida modesta, la Universitat manté excel·lents resultats en la captació de fons competitius en comparació amb altres universitats catalanes i espanyoles.

En l’àmbit de la transferència, s’han signat 160 nous contractes i s’han creat tres noves spin-offs. La Universitat continua treballant per acostar el món de l’acadèmia i el de les empreses.

La voluntat de relacionar-nos amb el nostre entorn s’ha concretat en el renaixement, en ple confinament, del Diari de Barcelona. També s’han obert les portes de la Universitat a través de la convocatòria “En residència a l’Àrea Tallers”, un espai neuràlgic i transversal dedicat a la gestió del coneixement i a la producció cultural. Finalment, la covid-19 no ha pogut vèncer les ganes de celebrar el final d’etapa dels estudiants que s’han graduat aquest curs. La Universitat ha reconvertit l’acte de graduació en una festa virtual, a l’espera de poder-lo celebrar presencialment al campus quan les condicions ho permetin.

La cultura és un element central per a aquest equip de govern. En aquesta línia, a l’octubre, l’auditori es va omplir de literatura durant la investidura com a doctor honoris causa de l’editor Gonzalo Pontón. I UPF Art Track s’ha ampliat amb dues obres de Miró.

El projecte EUTOPIA es consolida, i ja ha començat a posar les bases del que serà una de les futures universitats europees de referència. S’han impulsat iniciatives com la International Conference for Undergraduate Research o la futura conferència global d’estudiants BeEUTOPIAn. El projecte científic de l’antic mercat del Peix, emmarcat en la iniciativa Ciutadella del Coneixement, ha fet passos decisius per a la seva execució. Les institucions sòcies han signat acords i han emprès accions rellevants per desenvolupar el projecte.

La Universitat continua compromesa a promoure la responsabilitat social de manera transversal. Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides són cada cop més presents en la docència, la recerca i la gestió, i els resultats en el rànquing d’aquests objectius elaborat per Times Higher Education avalen la tasca duta a terme.

El curs 2019-2020 serà recordat per l’aparició de la covid-19, sens dubte. Tota la comunitat universitària ha hagut de superar les adversitats i adaptar-se a la nova realitat. Estudiants, PAS i PDI han fet un gran esforç perquè la UPF continuï bategant amb la mateixa energia de sempre, malgrat les dificultats de la docència no presencial i el treball a distància. El coronavirus ha provocat canvis sobtats i inesperats. Ara, el repte que tenim és aprofitar-los per al bon progrés de la Universitat.