Política de professorat

Durant el primer i el segon trimestre del curs 2020-2021, s’han promocionat sis professors: un catedràtic d’universitat i cinc catedràtics contractats. A més, s’han estabilitzat set professors com a professors agregats, dos d’ells en el marc del programa Serra Húnter. D’altra banda, també dins el programa Serra Húnter, s'ha captat un nou professor agregat, provinent d’un centre de recerca de Catalunya. Tot això, complint la taxa de reposició prevista per a l’any 2020, que ve determinada per les jubilacions i les baixes de l’any anterior.

Cal destacar que el Vicerectorat per a la direcció de projectes en l’àmbit de captació i retenció de talent, juntament amb el Vicerectorat per a la direcció de projectes en l’àmbit de professorat, han continuat treballant amb els directors de les unitats de coordinació acadèmica (UCA) en la previsió de contractacions definida el curs passat, per al període 2020-2024, atenent la taxa de reposició prevista.

A causa de la crisi sanitària de la covid-19, la Universitat Pompeu Fabra, en virtut de les normatives aprovades per establir mesures excepcionals, ha començat a prorrogar els contractes d’aproximadament 80 predoctorals i 25 postdoctorals que finalitzen la seva vinculació amb la Universitat entre el 2 d’abril del 2021 i l’1 d’abril del 2023.

 

Estadístiques