Oferta general d'idiomes UPF Alemany Anglès  Àrab Francès Italià Japonès Rus  Xinès Total
Cursos generals (90 hores anuals) 12 101 - 61 18 - - - 192
Cursos de preparació de diplomes (45 hores) - 37 - - - - - - 37
Cursos específic de preparació de diploma (60 + 40 hores)

-

24 - - - - - - 24
Cursos semipresencials (55+35 hores) 

-

96 - - - - - - 96
Cursos específics (NOU) - 54 - 2 1 - - - 57
Total oferta general 12 312 0 63 19 0 0 0 406
Cursos d'estiu d'anglès Idiomes UPF
Cursos d'estiu d'anglès d'Idiomes UPF Cursos intensius (60+40h) - 55 - - - - - - 55
Cursos d'estiu de francès d'idiomes UPF Cursos intensius (60+40 h) - - - - - - - - 0
Campus plurilingüe (20 hores) 10 - 0 0 31 - 15 0 56
Total cursos d'estiu 10 55 0 0 31 0 15 0 111
Cursos a mida per a estudiants de grau i posgrau
Assignatures d'idiomes als graus
Escola de Comerç Internacional (ESCI) 148 - 12 122 - - - 26 308
Tecnocampus Mataró Maresme (TCM) 15 749 - 44 42 - - - 850
Escola Superior d'Infermeria del Mar - 94 - - - - - - 94
Curs Writing Academic Articles in English - 27 - - - - - - 27
Total oferta a mida 163 870 12 166 42 0 0 26 1.279
Total cursos terceres llengües 185 1.237 12 229 92 0 15 26 1.796
 

*El curs 2020/21 no s'han impartit els cursos d'àrab, rus i japonès de l'oferta general per falta de demanda. El Campus Plurilingüe es realitzarà per 1a vegada de manera virtual

Variació respecte curs anterior (les cel.les del curs 2018/19 estan ocultes)

Tipus de curs Alemany Anglès Àrab Francès Italià Japonès Rus Xinès Total

Oferta general d'Idiomes UPF*

Cursos generals (90h)

-78,6% -36,9% - -15,3% -5,3% - - - -40,6%
Cursos de preparació de diplomes (45 hores) - 12,1% - - - - - - 12,1%
Curs específic de preparació de diploma (60+40 hores) - -31,4% - - - - - - -31,4%
Cursos semipresencials (55+35 hores) - -59,4% - - - - - - -57,1%
Total oferta general -78,6% -13,6% - -12,5% 0% 0% - - -22,5%
                   

Cursos d'estiu d'anglès d'Idiomes UPF

Cursos intensius (60+40 hores)

- 120% - - - - - - 120%
Campus Plurilingüe (20 hores) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Total cursos d'estiu 0% 120% 0% -100% 416,7% - 400% 0% 146,7%
                   

Cursos a mida per estudiants de grau

Assignatures d'idiomes als graus:

                 
Escola de Comerç Internacional (ESCI) 23,3% - - 15,1% - - - - 29,4%
Tecnocampus Mataró Maresme (TCM) -44,4% -9,5% - -6,4% - - - - -8,8%
Escola Superior d'Infermeria del Mar - -70,7% - - - - - - -70,7%
Total cursos terceres llengües