Accions relatives als estudiants

Representació dels estudiants

Consell d'Estudiants (CEUPF)

Enguany, el CEUPF ha mantingut gairebé la totalitat de la seva activitat, entre la qual destaca l'organització de la Fira d'Associacions, que es va celebrar de manera virtual el dia 22 de febrer del 2021, seguint el model utilitzat per la Fira UPF Solidària. Hi van participar un total de 16 associacions i s'hi van establir un total de 761 connexions. Les associacions participants van atendre un total de 117 consultes. El Mercat Solidari d'objectes trobats, en canvi, no es va poder fer degut a les restriccions sanitàries. Aquests objectes trobats als campus han estat guardats durant tres mesos i, un cop passat aquest termini, es venen; els diners obtinguts van destinats al Programa d'Ajuts a l'Estudi de la UPF.

Durant el curs 2020-2021, s'han publicat dos nous números de la revista Àgora, un al segon trimestre i un al tercer, en format digital. Per primera vegada no se n'ha fet una tirada física d'exemplars. El Secretariat Tècnic del CEUPF manté reunions periòdiques mensuals amb el vicerector per a projectes de comunitat universitària. El CEUPF també ha designat estudiants representants per a diferents òrgans de govern.

Eleccions a delegats

En la convocatòria d’eleccions a delegats del curs 2020-2021 s’han convocat un total de 163 eleccions, de les quals en 96 s’han proclamat directament els candidats, perquè el nombre d’estudiants presentats era igual o inferior al nombre de llocs que s'havien de cobrir; 56 no s’han celebrat per falta de candidats, i només s’han hagut de celebrar 11 eleccions amb sistema de votació electrònica, perquè en aquests casos el nombre de candidats presentats ha estat superior al nombre de llocs per cobrir.

El nombre de candidats presentats el curs 2020-2021 ha estat de 167, el que representa un petit descens (16%) respecte al curs anterior. Dels 167 candidats, 153 han resultat escollits (un 91%). Hi ha hagut, en conseqüència, un augment de delegats electes d’un 7% respecte al curs 2019-2020 (142 delegats escollits). La xifra de proporció entre candidats homes i candidates dones ha variat lleugerament respecte al curs anterior, amb un augment de 10 punts en el cas de les dones i una disminució de 10 punts en el dels homes. Així, aquest curs el 51% de les candidatures electes són dones i el 49% són homes.

El sistema de vot electrònic en les eleccions a delegats està consolidat. La participació ha experimentat un augment respecte al curs anterior; en concret, ha estat del 52%, respecte al gairebé 47% del curs anterior.
 

Ajuts a l'estudi de la comunitat UPF

Són ajuts finançats amb aportacions voluntàries dels estudiants de la UPF, d'empreses i d'entitats privades i de la Universitat, adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF, matriculats en ensenyaments oficials de grau, que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder afrontar el pagament de la matrícula. Els ajuts en cobreixen l'import sencer o la part no coberta per les beques equitat. També cobreixen les despeses per gestionar l'impagament.

40 sol·licituds presentades:

  • 19 concedides
  • 21 denegades

Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF

Els ajuts del programa UPF de beques salari estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb escassos recursos econòmics.

Se'n convoquen cinc places, de les quals tres són de modalitat general i dues, de modalitat Prometeus (Institut Milà i Fontanals i Institut Miquel Tarradell).

Els ajuts tindran la durada dels anys del pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent, i consisteixen en una prestació econòmica de 600 euros mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, renovables durant els anys de durada d'un grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria.

70 sol·licituds presentades a la modalitat general:

  • 5 concedides
  • 65 denegades

5 sol·licituds presentades a la modalitat Prometeus:

  • 5 denegades

Altres ajuts

Beques equitat: acreditació del tram de renda familiar per minorar els preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2020-2021

Aquestes beques, convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), tenen l'objectiu d'afavorir al màxim l'accés dels estudiants als estudis universitaris, i cobreixen un percentatge de l'import dels crèdits matriculats per primer cop, segons el tram de renda acreditat.

Les beques equitat s'estructuren en sis trams, segons el nivell de renda familiar, els quals van des del tram més baix, 0 i 1, amb un nivell de renda més baix, fins al tram 6, aplicat als estudiants amb el nivell de renda familiar més alt, i per als quals les beques equitat no cobreixen cap import.

3.014 sol·licituds presentades:

  • 1.722 concedides
  • 504 denegades
  • 788 excloses

Ajuts a la mobilitat per als estudiants del segon curs del grau en Filosofia, Política i Economia

La convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del segon curs del grau en Filosofia, Política i Economia té com a objectiu facilitar la mobilitat dels estudiants d'aquest grau que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on es troba la seva universitat; i presta especial atenció als estudiants amb menys ingressos econòmics.

Aquests ajuts es financen amb els fons provinents del conveni signat entre l'Aliança 4Universitats i l'Obra Social "la Caixa", dotat amb 600.000 euros per als quatre anys d'implantació del grau, i compten amb dues modalitats: una modalitat general, amb ajuts de fins a 2.000 euros per estudiant, i una modalitat addicional, que arriba fins a 3.000 euros per estudiant.

29 sol·licituds presentades:

  • 24 concedides a la modalitat general
  • 5 concedides a la modalitat addicional

El grau en Filosofia, Política i Economia és una titulació conjunta entre la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Estadístiques