Política de professorat

Durant el primer trimestre del curs 2019-2020, s’han promocionat cinc professors: tres catedràtics d’universitat i dos catedràtics contractats. A més, s’han estabilitzat set professors com a professors agregats. Tot això, complint la taxa de reposició prevista per a l’any 2019, que ve determinada per les jubilacions i les baixes de l’any anterior.

La convocatòria dels concursos de vuit places de professors agregats i dos com a catedràtics contractats prevista per al segon trimestre del curs 2019-2020 s’ha vist afectada per la crisi sanitària de la covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma. Un cop aixecat aquest, s’han publicat les convocatòries el mes de juny. 

Cal destacar que el Vicerectorat per a la direcció de projectes en l’àmbit de captació i retenció de talent, juntament amb el Vicerectorat per a la direcció de projectes en l’àmbit de professorat, han continuat treballant amb els directors de les unitats de coordinació acadèmica (UCA) en la previsió de contractacions definida el curs passat, per al període 2019-2023, atenent la taxa de reposició prevista.

En el marc del programa tenure-track de la UPF, la Universitat ha adquirit l’aplicació informàtica Interfolio, per gestionar les convocatòries de places que hi estan vinculades. Els objectius són: 1) ajudar el PAS de les UCA i així agilitzar la gestió dels processos selectius, 2) obtenir informació per millorar les polítiques i les estratègies de captació i retenció de talent. L’eina estarà implementada quan finalitzi aquest curs acadèmic i també es podrà utilitzar per a altres convocatòries competitives/obertes.

També en el segon trimestre, el Consell de Govern ha aprovat un ajut de primera instal·lació per al professorat contractat, en el marc del programa tenure-track que hagi de fer un canvi de residència, i un adreçat a joves investigadors que, reunint certs requisits, tinguin cura d'un fill menor de sis anys. 

A causa de la crisi sanitària de la covid-19, la Universitat Pompeu Fabra, en virtut de les normatives aprovades per establir mesures excepcionals, ha prorrogat els contractes d’aproximadament 100 predoctorals i 25 postdoctorals que finalitzaven la seva vinculació amb la Universitat entre el 2 d’abril del 2020 i l’1 d’abril del 2021. Una altra mesura excepcional ha estat l’aprovació d’una proposta de contractació per urgència de professors associats per al primer trimestre del curs 2020-2021.

 

Estadístiques