Principals actuacions

Després d'haver definit durant el curs 2017-2018 les polítiques de recursos humans adreçades al personal d’administració i serveis, a llarg d'aquest curs acadèmic 2018-2019 s’han dut a terme actuacions segons les tres grans línies que orienten l’estratègia en la qual està treballant de manera prioritària l’Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO), tot i la contenció de la despesa que continua vigent:

  • L’estabilització de les persones interines o laborals temporals.
  • La consolidació dels funcionaris de carrera o laborals fixos en els llocs que ocupen amb adscripció provisional.
  • La promoció i la mobilitat del personal, per fomentar la carrera professional del PAS.

Estabilització: oposicions de torn lliure

Després d’una llarga etapa de restricció i de contenció de la plantilla, l’any 2018 es van iniciar els processos que tenen a veure amb l’oferta d’ocupació pública del PAS, mitjançant la convocatòria d’oposició de l’escala de gestió, subgrup A2, que han permès, al febrer del 2019, que el personal interí d’aquesta escala es pogués estabilitzar.

Es van convocar 39 places, 4 places de torn lliure a compte de l’oferta d’ocupació pública limitada per la taxa de reposició i 35 places de promoció interna d’administratiu (subgrup C1) a tècnic mig (subgrup A2). Aquestes places de promoció interna tenien un doble objectiu: d'una banda, estabilitzar els interins de l’escala de gestió (A2) que són funcionaris de l’escala administrativa (C1) i, de l’altra, promocionar el personal funcionari administratiu a l’escala superior.

Durant l’any 2019, i abans que finalitzi el curs acadèmic, s’han previst les convocatòries d'oposicions dels subgrups C1 i C2, així com de l’antic grup E (agrupació professional d’auxiliars de serveis). Aquestes convocatòries seran de torn lliure i estan supeditades a l’oferta d’ocupació pública, la qual depèn de la taxa de reposició dels anys 2016 al 2018, però també de les taxes addicionals de consolidació i d'estabilització previstes en les lleis de pressupostos de l’Estat per als anys 2017 i 2018, respectivament.

Així, a més de la taxa de reposició 27 places en total, la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 va preveure, en compliment de la disposició transitòria quarta del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la consolidació de l’ocupació temporal de les places que, estant dotades pressupostàriament, haguessin estat ocupades ininterrompudament de manera temporal des d’abans de l’1 de gener del 2005.

D’aquesta taxa addicional de consolidació prevista a l’EBEP, la Direcció General d’Universitats va autoritzar una oferta d’ocupació pública d’11 places de personal d’administració i serveis.

En aquest procés de consolidació s’ha d’afegir el que va preveure la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, segons la qual es podia computar una taxa addicional per estabilitzar l’ocupació temporal de places de naturalesa estructural de personal d’administració i serveis que, estant dotades pressupostàriament, haguessin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys tres anys abans del 31 de desembre del 2017.

Així, la Direcció General d’Universitats i el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública van autoritzar una oferta d’ocupació pública extraordinària de personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra, corresponent a la taxa addicional per estabilitzar l’ocupació temporal del PAS de 174 places.

Aquestes dues taxes addicionals tenen per objectiu reduir la temporalitat en l’ocupació pública i representen una oportunitat per a la UPF, que actualment té un 39% del PAS temporal o interí (sense comptar el personal de suport a la recerca). Concretament, un 34% del personal funcionari és interí i un 49% del personal laboral és temporal.

Tots els processos selectius referits a les taxes addicionals han de garantir igualment el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

En aquest sentit, el maig del 2019, la Gerència de la Universitat Pompeu Fabra, la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari i les seccions sindicals de la Intersindical-CSC i de la UGT han signat un pacte per desenvolupar els processos extraordinaris de consolidació i d’estabilització de l’ocupació temporal del PAS funcionari de la UPF.

Abans de finalitzar el curs acadèmic, es preveu que es convoquin a oposicions un total de 106 places dels subgrups C1 i l’antic grup E. Està previst que la resta de places dels altres subgrups de funcionaris i la referent a personal laboral es convoquin durant el curs vinent.

Consolidació: concursos de trasllat i promoció interna

Una segona línia de treball són les polítiques de consolidació dels llocs de treball del PAS funcionari de carrera o laboral indefinit que fa anys que està adscrit provisionalment i que no ha tingut l'opció de consolidar el lloc que ocupa. Així, durant aquest curs, s’han dut a terme concursos per al PAS amb aquesta finalitat i, en concret, s’han convocat 14 concursos de PAS funcionari i 3 concursos de PAS laboral. De manera que es va posant fi als encàrrecs de funcions i les comissions de serveis de llarga durada.

Promoció i mobilitat: concursos de trasllat i promoció interna i oposicions de promoció interna

Una tercera línia d’actuació ha estat el foment del desenvolupament professional mitjançant processos de promoció interna i de trasllat, que han permès la mobilitat dins la Universitat. En concret, durant aquest curs s’han convocat 31 places a concurs de trasllat i promoció interna de PAS funcionari, així com 3 places de PAS laboral.

Aquests concursos, sumats als anteriors, fan que s’hagin convocat un total de 51 places de PAS.

A més, juntament amb la convocatòria d'oposició de torn lliure de l’escala de gestió del subgrup A2 (4 places) s’ha convocat l'oposició de promoció interna de la mateixa escala, que respon a les polítiques de consolidació i promoció, i que s’ha concretat en 35 places.

Amb tot, les places de PAS funcionari i laboral convocades mitjançant concursos, més les places d’oposició de funcionari del subgrup A2, representen un total de 90 places de PAS convocades durant el curs 2018-2019.

Unitats de gestió i administració (UGA)

Cal destacar que en aquest curs ha finalitzat el procés d’implantació de les UGA, iniciada el maig del 2017.

Així, una vegada resolt el curs passat el procés de selecció dels 8 llocs de treball de caps d’UGA, mitjançant concurs específic, aquest curs s’ha dut a terme la segona fase d’implantació amb el procés selectiu dels coordinadors de processos (A2-18) mitjançant les oposicions de l’escala de gestió; així com la tercera fase amb el procés de provisió dels administratius qualificats (C1-20) mitjançant concursos específics.

Des de l’any 2017, en el marc de la reforma organitzativa de les secretaries dels departaments i les facultats, s’ha tecnificat la plantilla de les UGA, que ha suposat la promoció de 46 PAS funcionaris de la Universitat: 8 caps d’UGA, 24 coordinadors de processos i 11 administratius qualificats. A més de tres antigues caps de secretaria, que han promocionat novament a places de comandament.

Una vegada duts a terme tots aquests processos de selecció de les noves places creades, els quals han permès l’ocupació de les places amb personal funcionari i amb adscripció definitiva, ha conclòs el procés d’implantació de la reforma de les UGA.

Relació de llocs de treball (RLT)

En la línia de les polítiques de recursos humans i de les actuacions definides, durant aquest curs s’han continuat creant a la relació de llocs de treball un destacable nombre de places, en tant que les funcions han esdevingut estructurals i que, en els darrers anys, han estat desenvolupades per personal funcionari interí o laboral temporal.

D’aquesta manera, a partir de l’1 de gener del 2019, els nomenaments dels funcionaris interins i els contractes temporals del personal laboral, s’han convertit en interinitat i sense data final prevista, fins a la cobertura de la plaça per convocatòries de concurs o oposició.

Gestió de persones per competències

En paral·lel a totes les actuacions anteriors i en el marc de la política de recursos humans, com a projecte clau per al desenvolupament del PAS, s’ha continuat treballant en la consolidació del sistema de gestió de persones per competències, basat en el diccionari de competències que la Universitat té definit per al PAS. La consolidació s'ha basat en tres grans àmbits d’actuació: el disseny dels perfils professionals, la selecció per competències i el desenvolupament i la formació.

L’enfocament de la gestió de competències ens permet integrar en un context complex i ampli els coneixements, els procediments i els reglaments que caracteritzen els llocs de treball (coneixements) i les habilitats necessàries per executar-los (competències personals i tècniques). En aquest sentit, es dissenyen les descripcions dels llocs de treball, tenint com a punt de referència els perfils competencials marc.

En la mateixa línia, pel que fa als processos selectius del PAS, s’avaluen tant la part de coneixements del lloc de treball, com la part de competències, personals i tècniques, establertes prèviament en cadascun dels perfils competencials; amb l’objectiu de captar el millor talent intern del PAS i el perfil més òptim per a cada un dels llocs de treball.

La selecció segons un model basat en competències ens permet identificar en les persones el nivell exigit de les competències tècniques i personals requerides en els llocs de treball. L’objectiu de la selecció és aconseguir la major adequació de cada persona al lloc.

La integritat de totes les polítiques adreçades al desenvolupament del PAS preveu també la formació en competències. En aquesta línia, s’ha dissenyat el pla de formació, que ha integrat programes de formació articulats en base al diccionari propi.

Així, el mes de febrer es va publicar el Pla de Formació 2019 per al PAS amb un nou format de presentació, i es va incorporar a la intranet del personal de la UPF. Aquest pla ha tingut com a objectiu millorar les competències personals i tècniques del PAS per obtenir un desenvolupament més òptim en el lloc de treball que li permeti assolir amb major èxit les fites de la unitat o servei on treballa, alhora que superar l’adaptació als canvis i a l’entorn laboral.

Seguint una línia continuista amb el pla anterior, s’ha continuat posant èmfasi en el desenvolupament de les competències personals, més enllà de les competències tècniques, tot indicant el nivell en el qual incideix cadascun dels cursos. Així, partint del fet que en els perfils competencials dels llocs de treball estan definits els nivells de les competències personals, cada treballador pot valorar el nivell en el qual necessita incidir més intensament per millorar el desenvolupament del seu lloc de treball.

Així mateix, durant aquest curs s'ha treballat en el desenvolupament professional dels comandaments, tant de primer com de segon i tercer nivells.

També, en el pla de formació d’enguany, s’ha incidit en el desenvolupament professional, més enllà del propi lloc de treball, per tal de permetre la promoció i la carrera professional del PAS dins la Universitat, així com per incentivar la motivació i potenciar el talent.

Cal destacar que dins del pla s’ha inclòs una formació específica per a perfils administratius, i s’han ofert cursos referents a funció pública, contractació administrativa, procediment administratiu, transparència i protecció de dades, entre d’altres. L’objectiu ha estat doble: per una banda, actualitzar els coneixements normatius, atesos els canvis legals que hi ha hagut en els darrers anys, i per altra, formar aquelles persones que, no havent passat un procés d’oposició, requereixen un major coneixement del marc legal per desenvolupar el seu lloc de treball.

Finalment, i en el marc de la responsabilitat social, s’han ofert accions que han permès al PAS formar-se integralment com a ciutadans, dins els àmbits de la inclusió i la igualtat de gènere.

Negociació col·lectiva

En el marc de la negociació, cal assenyalar que s’han continuat els treballs amb els representants dels treballadors en el si de les diverses comissions i reunions que hi ha establertes per tal d’aprofundir en els temes relacionats amb la igualtat, la formació, les condicions de treball i tots aquells altres temes que són matèria de negociació amb els representants dels treballadors.

Cal destacar que s’han signat dos acords en el si de la Comissió Unitària de Condicions Laborals, en data 11 de desembre del 2018: l’acord del calendari laboral del PAS per a l’any 2019 i l’acord de les condicions laborals del PAS referent a les vacances, assumptes particulars, jornada intensiva, acumulació setmanal de treball suplementari i dies anuals de compensació, concatenació de justificacions per a un mateix dia i períodes de tancament.

Aquest últim acord ha donat peu a la modificació de la normativa vigent referent a condicions laborals del PAS, alhora que incorpora una nova regulació d’aspectes que, fins ara, no estaven recollits a la normativa de la Universitat. Així doncs, i arran de la signatura d’aquest acord, el Consell de Govern ha aprovat:

  • La modificació de la Normativa de regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis.
  • El nou Reglament de llicències, permisos i vacances del personal d’administració i serveis.

Així mateix, el gener del 2019 s’ha iniciat la negociació dels horaris del PAS amb un doble objectiu: millorar la gestió, és a dir, simplificar els horaris, i facilitar la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.

A més, durant aquest curs ha continuat vigent l’acord relatiu a determinades condicions especials de treball en funció de l’edat, de 23 de juliol del 2015, el qual es dirigeix al personal de la Universitat que es troba entre els 57 i els 65 anys, per a qui es preveuen un seguit de mesures i d’iniciatives amb l’objectiu d’afavorir condicions d’organització del treball que permetin aplicar un règim d’activitat sensible a la gestió de l’edat. En el marc d’aquest acord, 31 membres del PAS s’han acollit a la modificació del seu horari.

Igualment, s’ha continuat fomentant el teletreball com una modalitat més d’organització del treball i de prestació horària, després de la valoració positiva de les convocatòries anteriors. Prova d’això és que un total de 171 persones n'estan gaudint (39 més que el curs passat).

Comunicació

Durant aquest curs, s’ha treballat en la millora de la comunicació interna, mitjançant plans de comunicació que incorporen accions comunicatives en diversos canals i adreçats a diferents destinataris (agents socials, equip de comandament, col·lectius específics, etc.), garantint la comunicació transversal. En total, s’han elaborat 19 plans de comunicació associats a la difusió de projectes, processos, canvis organitzatius i altres informacions estratègiques.

Gestió per processos

Pel que fa a l’àmbit dels processos, cal destacar el desenvolupament de l’apartat d’indicadors del Gestor del Mapa de Processos (GMP), que permet introduir i consultar de manera àgil la informació dels indicadors associats als processos de gestió. En conjunt, conté un total de 966 processos operatius actius de tercer nivell, dels quals 305 estan diagramats (32% del total).

Salut laboral

En relació amb la prevenció de riscos laborals, durant aquest curs acadèmic, s’ha continuat impulsant una cultura preventiva que afavoreixi els entorns de treball segurs i agradables, a partir de la seguretat i la salut en el treball integrada en el sistema general de gestió de la UPF. A més, també es col·labora en la promoció de la salut de la comunitat universitària mitjançant la capacitació dels seus membres per tal que tinguin cura de la seva salut, tot incidint en qüestions de vida saludables.

Dins els diferents àmbits de gestió en què s’organitza l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, destaquen les activitats següents:

En l’àmbit d’integració i d'organització preventiva: redacció, revisió i actualització de documents del Manual de gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, aprovat per acord del Consell de Govern del 14 de desembre del 2018.

En l’àmbit de la vigilància dels factors de risc i d’acció preventiva:

  • Respecte a l’execució dels dos projectes inclosos en el Pla d’Actuacions 2018-2010:

L’anàlisi de les dades obtingudes de l’avaluació periòdica dels riscos psicosocials, la priorització de les intervencions i la proposta de mesures preventives.

Els controls, mitjançant mostrejos representatius i aleatoris amb instruments de lectura directa, del nivell d’il·luminació, de les condicions termohigromètriques (temperatura i humitat relativa de l’aire) i de les condicions de ventilació a l’entorn de treball (velocitat de l’aire i nivell de CO2), en una mostra de 320 espais de treball representatius; així com visites ergonòmiques per inspeccionar ocularment i verificar la correcta situació dels equips de treball en relació amb les variables ambientals als esmentats espais de treball.

  • Les actuacions de control del risc químic de les substàncies emprades en el conjunt de laboratoris del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut: control ambiental de substàncies durant una manipulació habitual; anàlisi dels valors acumulats (n=147 dels 155 obtinguts) de la concentració en l'aire inhalat d'una substància; anàlisi de les característiques toxicològiques i condicions de manipulació de les substàncies que s'utilitzen en el procés de treball; elaboració d’un mapa d’exposició a partir de l’inventari de reactius emprats per cada grup de recerca, i anàlisi de les condicions de manipulació dels principis actius farmacèutics que s'utilitzen en el procés de treball.
  • Les actuacions de control del risc físic: control dels nivells d'intensitat als laboratoris de les emissions per camps elèctrics i magnètics de l'equipament de laboratori (radiacions òptiques artificials); control dels nivells d’intensitat de les emissions per camps elèctrics i magnètics dels sistemes radiants en rang freqüencial 50 Hz i per camps elèctrics dels sistemes radiants en rang freqüencial d'entre 3 KHz i 3 GHz.

En l’àmbit de la vigilància de l’estat de salut:

  • La programació de 477 exàmens de salut en relació amb els riscos derivats del treball del PAS, del PSR i del PDI: 253 autoritzats per persones adscrites al campus de la  Ciutadella –principalment els exàmens biennals voluntaris–; 40, al del Poblenou; 170, al del Mar –principalment els exàmens anuals recomanables i obligatoris–, i 14, a l’edifici Mercè. D’aquests, 87 persones han renunciat finalment a passar l’examen de salut. Finalment, el nombre d’exàmens de salut programats i practicats al 2018 és de 385.
  • La revisió dels 739 certificats d'aptitud, per verificar les conclusions en termes d'adequació al lloc de treball que hi figuren, i arxiu dels documents associats a la programació i el vistiplau de l’examen de salut a l’expedient individual de cada persona explorada.

Entre les actuacions en l’àrea de la promoció de la salut, en destaca la celebració de la VII Setmana Saludable a la UPF, en el marc de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (us.cat); del Dia de les Universitats Saludables, en el marc de la Red Española de Universidades Saludables (REUS), i la posada en marxa del programa MEUS-UPF, que té com a finalitat implementar, en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, un model estratègic d'universitat saludable mitjançant la redacció d’una estratègia institucional i d’un pla d'acció, per establir les activitats que s'han de fer per generar benestar, qualitat de vida i salut potenciant els recursos positius de les persones i els indicadors que cal tenir en compte per obtenir una millora contínua.