Servei de Carreres Professionals

El Servei de Carreres Professionals (SCP) de la Universitat Pompeu Fabra acompanya els estudiants i els recent graduats, mitjançant eines d’orientació professional i un ampli ventall d’ofertes de pràctiques i borsa de treball, en el seu pas entre l’etapa de formació acadèmica i l’inici de la seva etapa professional, tot creant sinergies amb la societat i contribuint així al seu benestar i a la creació de valor.

Així doncs, l’SCP dissenya, desenvolupa i gestiona un seguit d’activitats i serveis que faciliten aquesta transició, i ho fa mitjançant els quatre instruments següents:

 1. La gestió centralitzada de totes les pràctiques acadèmiques externes que fan els estudiants de grau, de màster i de postgrau en empreses i institucions.
 2. La borsa de treball oberta a estudiants d’últim curs i a recent graduats.
 3. El servei d’orientació professional personalitzat.
 4. El programa d’activitats d’orientació professional i desenvolupament de competències, el programa Skills UPF, les sessions sobre sortides professionals, les activitats ad hoc i les fires d’ocupació i activitats on-campus que fomenten el networking entre estudiants i graduats i empreses i institucions.

Durant els cinc últims cursos acadèmics, la UPF s’ha beneficiat d'una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement. Aquesta entrada de fons econòmics ha estat possible gràcies a l'adhesió de la Universitat al conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i les universitats catalanes per impulsar la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. Així doncs, part d’aquests serveis i activitats que l’SCP ofereix als seus estudiants i graduats són possibles gràcies a aquesta entrada de fons.

Pràctiques acadèmiques i borsa de treball

Pràctiques en empreses i institucions

Per pràctiques acadèmiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la Universitat, amb l'objectiu d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, així com per apropar-los a la realitat de l'àmbit en el qual els agradaria desenvolupar la seva carrera professional. Per a les empreses, s'ha convertit en una de les principals vies per captar talent, així com en una oportunitat de retorn a la societat a través de la contribució en la formació pràctica dels estudiants.

Les pràctiques poden ser curriculars, les quals figuren als plans d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits, amb independència del seu caire obligatori o optatiu, o bé extracurriculars, que són aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis. Tot i aquesta petita diferència, la UPF dóna el mateix tractament i importància a ambdues tipologies.

A data 20 de maig del 2019, els estudiants de la UPF (grau, màster i doctorat) han fet 2.840 estades de pràctiques en 1.151 empreses i institucions. Aproximadament, un 60% de les estades de pràctiques les han fet dones i un 40%, homes.

La proporció de pràctiques curriculars (58,3%) és 16 punts superior a les extracurriculars (41,7%). La durada mitjana dels convenis és de 420 hores. L’àmbit d’estudi que presenta una major durada és el de ciències de la salut i de la vida, amb 589 hores de mitjana per conveni.

Els àmbits d’estudi en què es concentra el major volum d’estudiants en pràctiques són el de dret (18,2%), economia i empresa (17,2%) i comunicació (11%). Cal destacar que ni en el d'economia i empresa ni en el de dret tenen pràctiques obligatòries en els seus plans d'estudis.

Pel que fa a la remuneració de les pràctiques, s’han remunerat 1.946 convenis, el 68,5% del total. S’han remunerat el 88% dels convenis extracurriculars i el 55% dels convenis curriculars.

Mensualment, s’envia un formulari de les pràctiques als tutors de les empreses perquè en facin una avaluació, així com de les competències professionals adquirides pels estudiants.
 

Pràctiques acadèmiques a la UPF

A banda dels convenis de pràctiques dels estudiants de la UPF en empreses i institucions externes, l'SCP també s'encarrega de la gestió i la centralització dels convenis dels estudiants que fan pràctiques a la Universitat Pompeu Fabra, bé estiguin matriculats a la UPF o en d’altres universitats.

A data 20 de maig del 2019, s’han gestionat 249 convenis de pràctiques a la UPF. El 71% (178) corresponen a estudiants de la UPF, i el 29% (71), a estudiants d'altres universitats o institucions educatives que fan pràctiques en serveis i unitats de la UPF.

Programa de beques Santander Intraemprendre

Aquest curs acadèmic s’ha ofert la primera convocatòria del programa Beques Santander Intraemprendre. Aquest nou programa té com a objectiu fomentar la innovació dels estudiants a través de la resolució de reptes plantejats per vint empreses, que han de ser resolts per equips multidisciplinaris de fins a quatre estudiants universitaris, amb seguiment i mentorització d’un equip de mentors experts en el desenvolupament de projectes d’innovació.

La beca té una durada de dos mesos i un horari de 20 hores setmanals. L’import de la beca és de 600 euros mensuals per a cada estudiant (ajut 100% finançat pel Banco Santander).

S'hi van inscriure un total de 4 estudiants (2 de la UPF, 1 de la BSM-UPF i 1 d’ESCI) i, finalment, s’ha assignat 1 beca a l’estudiant de la BSM-UPF.

Pràctiques d'àmbit internacional

El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) ha convocat durant aquest curs acadèmic set convocatòries de pràctiques en ambaixades i consolats per a estudiants de grau i dues d’específiques. Enguany, la UPF ha participat en aquest programa per setena vegada consecutiva.

Una mostra de la bona acceptació del programa entre els alumnes és el volum d'inscrits en aquestes convocatòries, que ha assolit la xifra de 227 estudiants per a aquest curs acadèmic. L’11% (25) dels estudiants inscrits han estat seleccionats per fer l’estada de pràctiques, 21 dels quals en places internacionals.

El total de convenis internacionals, a data 20 de maig del 2019, és de 39.

Borsa de Treball

La UPF compta amb una aplicació pròpia, el Campus Treball, per gestionar  tant les ofertes i els convenis de pràctiques com les ofertes de la Borsa de Treball. En aquesta plataforma, hi tenen accés estudiants, graduats i empreses. Aquesta plataforma ofereix oportunitats a les empreses per captar el millor talent i als graduats per trobar la seva primera feina.

Hi tenen accés els estudiants que han superat el 70% dels crèdits de la seva titulació i tots els graduats que estan donats d’alta al programa UPF Alumni. A data 20 de maig del 2019, s'hi han publicat 1.764 ofertes de treball.

Orientació professional

L'orientació professional és un servei que ofereix la possibilitat, tant per a l’estudiantat com per als graduats, de rebre suport individualitzat i acompanyament en relació amb els següents aspectes del seu projecte professional:

 • Conèixer els interessos i les motivacions, i definir els objectius professionals.
 • Identificar els punts forts i dels aspectes que s'han de millorar en relació amb l'objectiu professional.
 • Prendre consciència de les diferents opcions que ofereix el mercat laboral, les sortides professionals i les ocupacions.
 • Elaborar un pla d'acció per millorar i aconseguir els objectius establerts.
 • Millorar les eines i el coneixement dels diferents canals per fer una recerca de feina més eficient.

En data 20 de maig del 2019, un total de 216 usuaris (152 dones i 64 homes) han utilitzat el servei d’orientació individualitzat. En la majoria de casos han estat necessàries entre una i quatre sessions amb la mateixa persona, en el marc d’un procés d’orientació presencial i, sovint, amb seguiment en línia del mateix procés. Sempre que s’ha considerat adient, s’ha derivat els usuaris a les activitats del programa Skills UPF, per tal de completar les accions individuals.

Pel que fa a l'àmbit d'estudis d’origen, hi ha diferències importants. Seguint la tendència del curs acadèmic anterior, un 27% són de l'àmbit d'economia i empresa, que representa el major percentatge d’afluència per estudis, mentre que els estudis de Dret han augmentat la seva representació fins a un 33% sobre el total. Els estudiants dels àmbits de ciències polítiques i traducció empaten amb els d’humanitats, amb un 13% de representació cadascun. Comunicació continua amb un 10% de representació respecte del total. Pel que fa als àmbits amb menor afluència, es troba el 5% de l’àmbit de ciències de la salut i el 3% d’enginyeria. Només s’ha atès un estudiant procedent del Grau Obert. Igual que el curs anterior, un 19% de les persones ateses procedeixen dels estudis de postgrau: un 63% de màster i un 37% de doctorat.

El curs passat, l'atenció a estudiants i a graduats es distribuïa aproximadament al 50%, mentre que aquest curs acadèmic el col·lectiu de graduats ha augmentat fins al 76%, i un 81% dels estudiants atesos són de tercer i quart curs.

En relació amb les consultes que han motivat l'afluència d'estudiants i de graduats al Servei d'Orientació, gairebé el 60% dels usuaris tenen com a demanda inicial l’ajuda en la recerca de pràctiques o feina, a parts quasi iguals: un 27% demanen per les pràctiques i un 28%, per la recerca de feina. El 17% de sol·licituds del servei tenen com a necessitat principal revisar el currículum i el 14%, la definició d’objectius professionals. El 9% restant de les orientacions representen molts altres tipus de consultes, que van des de la preparació d’entrevistes a les estades de mobilitat a l’estranger, tant per treballar com per continuar-formant-se; passant per l’elecció d’un màster o la cerca d’estades de voluntariat.

Pel que fa al nivell de satisfacció, la valoració general obtinguda és d’un 9,6 sobre 10. 

Aquest servei personalitzat es complementa amb un seguit de sessions grupals; el ja consolidat programa d’activitats Skills UPF que, juntament amb les activitats ad hoc per estudis, aquest curs ha ofert, en data 20 de maig del 2019, 41 activitats grupals per ajudar els estudiants i els graduats a desenvolupar les seves competències per tal d’augmentar la seva ocupabilitat. També se’ls ha animat a participar en els esdeveniments de networking i de reclutament que ofereix UPFeina i altres fòrums de talent.

Al Saló de l’Ensenyament, el Servei d’Orientació Professional ha participat, per tercer any consecutiu, a l’estand de la Universitat Pompeu Fabra. S’ha incorporat, per segon any, l’eina en línia anomenada “Quin grau t’escau?”, amb l’objectiu de guiar els estudiants de Batxillerat en la tria dels seus estudis. Enguany, l’eina ha estat revisada per tot l’equip i s’hi han desenvolupat millores en les seves funcionalitats.

Activitats d'orientació i desenvolupament de competències professionals

En relació amb les activitats de millora de competències clau i d’accés a l’ocupació, el Servei de Carreres Professionals (SCP), a data 20 de maig del 2019, ha organitzat o coorganitzat en col·laboració amb les UGA, un total de 41 activitats per als estudiants i els Alumni de la Universitat. Concretament, se n’han dut a terme 15 durant el primer trimestre, 15 al llarg del segon trimestre i 11 el tercer trimestre, a falta de 9 activitats més.

La xifra total d’assistents ha estat de 1.200 participants, amb una mitjana de 29 participants per activitat. De tots els participants, aproximadament un 64% han estat dones i la resta (36%), homes. D’aquests, seguint la tendència dels cursos anteriors, un 80% dels participants han estat estudiants i la resta, graduats i graduades de la Universitat.

Enguany, ha disminuït el nombre total d’activitats. Això és degut a la voluntat per part de l'SCP d’oferir menys activitats, però que siguin de més interès i qualitat. Gairebé la meitat de les activitats ofertes (20) són transversals és a dir, per a tots els estudis i la resta van dirigides a àmbits, estudis o públics específics.

Els Alumni han estat presents en algunes de les activitats que s'han organitzat (16), ja sigui com a formadors d'aquestes o participant-hi com a graduat o graduada. Així, un total de 32 Alumni han tornat als campus de la UPF.

En el marc del conveni de col·laboració establert amb Barcelona Activa, l’eina de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de polítiques d’ocupació, hem pogut oferir cursos de la mà dels seus professionals en matèria d’estratègies i eines de recerca de feina tant als estudiants com als graduats de la Universitat. Per als altres cursos i tallers, s'ha comptat amb la col·laboració de professionals externs, i en alguns casos hi ha col·laborat el PDI.

Activitats Skills UPF

Aquestes activitats tenen un format de taller o xerrada i han estat impartides per professionals externs, empreses col·laboradores i Alumni de la Universitat.

Són sessions adreçades a tots els estudis, és a dir, activitats de caràcter transversal.

Després de cinc anys de funcionament, l’equip de l’SCP ha fet una anàlisi més profunda sobre el tipus d’activitats ofertes, l’organització d'aquestes i la tendència quant a nombre de participants, tant per temàtica com per activitat. Amb tot això, i tenint en compte tant les necessitats com l’oferta del mercat de treball, així com les noves estratègies de cerca de feina actuals, per a aquest curs 2018-2019 es va proposar un nou enfocament en les activitats grupals, les Skills UPF.

Així doncs, les activitats queden distribuïdes al voltant de quatre grans temàtiques:

 1. Coaching laboral: autoconeixement i definició d’objectius professionals.
 2. Cerca de feina: eines i estratègies per a una recerca d’oportunitats professionals més efectiva.
 3. Competències clau: formació en habilitats, coneixements i actituds transversals que poden afavorir un millor encaix en qualsevol lloc de feina.
 4. Oportunitats professionals: coneixement del mercat laboral i de les ocupacions.

Activitats ad hoc

Tastet Skills per a Humanitats

Aquest any, els estudiants d’Humanitats ha tingut l’oportunitat de participar, per primer cop, en unes activitats organitzades a mida de les seves necessitats en relació amb la gestió de la seva carrera professional. En el disseny d’aquestes s’han tingut en compte tant les característiques dels participants com del mercat laboral i les maneres d’accedir-hi, per tal de dotar-los d’eines per afavorir la consecució d’una oportunitat professional coherent amb les seves motivacions i interessos.

Projecte “Be Global at UPF” per a Global Studies

Gràcies als ajuts del PlaCLIK de suport a la qualitat i la innovació en l’aprenentatge i el coneixement, aquest curs acadèmic s’ha dut a terme la segona fase del projecte pilot “Be Global at UPF”. Aquesta iniciativa pretén afavorir la incorporació d’elements que facilitin als estudiants del grau en Global Studies el desenvolupament, al llarg dels seus estudis, de competències rellevants per embarcar-se en una carrera professional d’èxit, posant el focus en aquelles que els facilitaran l’accés a les oportunitats internacionals. Donada la idoneïtat i la bona acollida de bona part d’accions del programa, probablement se li donarà continuïtat en propers cursos acadèmics. El resultat d’aquest curs ha estat de deu activitats sobre cerca de feina i oportunitats professionals, que han tingut un total de 557 assistents.

Programa Cícliks per a l’Escola de Doctorat

Aquest curs acadèmic s'ha donat suport al programa Cícliks, adreçat als estudiants de doctorat de la UPF, concretament en el disseny d’un pla de formació amb l'objectiu de millorar la gestió de la seva carrera professional, orientada a continuar en el món acadèmic i també a aquells que volen reorientar la seva carrera en l’àmbit professional. Aquest seguit d’activitats ha tingut molt bona acollida, i hi han participat 59 estudiants en 3 de les 4 activitats que s’han organitzat.

Sortides professionals / Dinars amb Alumni

S'han coorganitzat amb diverses facultats les sessions de sortides professionals en format tradicional, així com en format de dinar. En aquestes han participat, com cada any, Alumni de la Universitat que expliquen la seva experiència professional i també donen consells als estudiants per tal de motivar-los i ajudar-los en la recerca de noves oportunitats professionals.

Enguany, aquestes sessions s’han organitzat en col·laboració i per als estudis següents: grau en Llengües Aplicades, grau en Traducció i Interpretació, grau en Criminologia, grau en Dret (fins a 4 sessions) i grau en Publicitat i Relacions Públiques. D’aquí a finals de curs queda pendent la sessió amb el grau en Periodisme i amb el grau en Ciències Polítiques i de l’Administració.

Fires d'ocupació 

UPFeina

UPFeina, la fira d’ocupació de la Universitat Pompeu Fabra, ha celebrat la seva 14a. edició al campus de la Ciutadella el dia 14 de novembre del 2018.

Un any més, s’ha complert l’objectiu de connectar els joves amb el món laboral i, al mateix temps, s’ha posat a l’abast de les empreses i les entitats el talent i la preparació dels estudiants de la UPF, a través de les seves candidatures.

En aquesta edició, hi han participat professionals de recursos humans de 67 entitats de diferents sectors, una xifra que manté el rècord aconseguit en l’edició anterior.

La fira s’ha distribuït en quatre espais diferenciats i identificats cadascun amb un color:

L’espai més ampli ha estat el d’"Empreses”, amb el color blau, que ha comptat amb una cinquantena d’organitzacions. Enguany, hi han vingut per primera vegada Mattel, Caixa d’Enginyers, Wolters Kluwer, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, HP Inc. i  BRICOMART.

L’àmbit del “Tercer sector”, amb el color verd, s'ha consolidat plenament, i ha acollit sis participants. Han repetit International Committee of the Red Cross (ICRC), Aracoop, la Fundació Esclerosi Múltiple, el Programa ExE i Oikocredit, i s’hi ha afegit la Fundació Pasqual Maragall.

L’espai “Continua formant-te a la UPF”, amb el color vermell, ha inclòs la presència de set membres del Grup UPF: Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle, Idiomes UPF, Barcelona GSE, ESCI-UPF, IBEI, BSM-UPF, i amb l’assistència per primer cop d’ELISAVA, Escola de Disseny i Enginyeria de Barcelona, adscrita a la UPF.

Finalment, i com a novetat d’enguany, s'ha creat l’espai taronja, per acollir-hi aquelles institucions públiques amb les quals el Servei de Carreres Professionals col·labora estretament: Barcelona Activa i la Xarxa Universitària per a l’Ocupació.

Per altra banda, a l’espai speed-networking, els estudiants preseleccionats han tingut l’oportunitat de fer entrevistes amb diferents reclutadors. Aquestes han tingut lloc durant tota la jornada, en fraccions de 15 minuts per entrevista. En total, s’han fet 119 entrevistes.

S’ha dut a terme la xerrada “Benvinguts al món laboral”, en què s’han tractat les habilitats que poden ajudar als estudiants a triomfar i a saber quins són els aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’emprendre un camí professional. Ha anat a càrrec de Salva López, Alumni de la primera promoció d’Econòmiques de la UPF.

Aquest any, la fira ha aconseguit assolir el propòsit de ser "molt més que un dia", organitzant un programa d'activitats prèvies, un fet que ha permès que els estudiants anessin més ben preparats. Algunes d’aquestes activitats han estat “Diferencia’t amb Linkedin”, per millorar el perfil personal en aquesta xarxa; “Arriba a la final: carta i CV”, una sessió d’ajuda per preparar la carta i el curriculum vitae, i arribar lluny en els processos de selecció, o “Dissenya el teu propi elevator pitch”, un discurs amb el qual posar-se en valor i resumir el CV i l’objectiu professional en dos minuts.

III Fòrum de Talent en Enginyeria Biomèdica

El Fòrum de Talent en Enginyeria Biomèdica va iniciar-se fa tres anys amb la voluntat de crear un espai anual de trobada entre estudiants i Alumni del grau en Enginyeria Biomèdica i empreses del sector de la tecnologia mèdica.

Es tracta d’una iniciativa compartida entre diferents agents del sector acadèmic i empresarial. Per una banda, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i, també, les organitzacions empresarials FENIN i CataloniaBio & HealthTech.

La primera edició es va dur a terme a la UB; la segona, a la UPC, i aquest any, coorganitzat entre l’SCP i l’Escola d’Enginyeria de la UPF, ha tingut lloc a la UPF, concretament el dia 8 de maig, al campus de la Ciutadella.

En aquesta ocasió, s’ha ofert un programa complet de xerrades i un espai de networking entre estudiants i 23 empreses del sector. Quant a la participació dels estudiants en aquesta fira, les dades d’assistència han estat significatives. Gairebé hi han participat 200 estudiants, distribuïts de la manera següent: UPC (64), UB (60) i UPF (51).

Tant els estudiants com les empreses han valorat positivament aquesta fira de talent, i entre tots els agents s’ha acordat treballar conjuntament per continuar oferint cada any aquest tipus d’activitat.

Altres

Botiga UPF

Coincidint amb el llançament de la nova marca de la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació UPF va posar en marxa, el gener del 2013, UPFShop: el marxandatge de la Universitat.

Per tal d'evitar inversions i productes obsolets, i estalviar recursos (espai d'emmagatzematge, enviaments...), es va optar per externalitzar el servei, sempre sota la supervisió i la coordinació de la Fundació UPF. Així doncs, el proveïdor, l'empresa Emedé, comercialitza els productes a través de les botigues que la cooperativa Abacus té als campus, i també a través de la venda en línia.

La vintena de productes que actualment estan a la venda s'emmarquen en les categories de tèxtil, escriptura, bosses i complements. Els productes més venuts al llarg d’aquest últim curs acadèmic han estat: l'escriptura (bolígraf, llapis/goma, joc roller i bolígraf i les llibretes de diferents mides), seguit pel tèxtil (dessuadora i samarreta). Dels complements, els que més èxit han tingut entre el públic són el ventall, la tassa, el kit d’imants i el paraigua. Les bosses continuen tenint molt bona acollida, en especial les de cotó.

Més del 90% dels productes s'han venut directament des de la web i les botigues d'Abacus, i la resta s'ha venut en línia, a través de la pàgina web oficial shop.upf.edu, que té una funció més de promoció o de catàleg de productes que no pas de punt de venda.

La compra d'aquest material per part de les diferents unitats i serveis de la UPF es fa a través de la web de material d'oficina d'Abacus i, en cas de comandes específiques o de grans quantitats, directament amb el proveïdor Emedé.