Durant el curs acadèmic 2018-2019, amb la finalitat de dotar les unitats de l’estructura adequada per optimitzar i millorar la prestació dels serveis i, d'acord amb els objectius estratègics de la Universitat, s’han fet les modificacions següents, mitjançant resolucions del rector:

  • Reestructuració de l’Àrea de Recursos Humans i Organització, amb la creació de la Unitat de Nòmines i Gestió Pressupostària, adscrita directament a l’Àrea de Recursos Humans i Organització, i la supressió de la Secció de Nòmines i de Gestió Econòmica del Servei de PDI. Aquest canvi respon a la característica transversal dels processos de nòmines i de gestió pressupostària i de seguiment de la despesa de personal que afecta els Serveis de PAS i de PDI,  i a la finalitat de facilitar la millora en la coordinació dels processos, de l’atenció als usuaris i dels serveis que ofereix aquesta unitat.
  • Reorganització de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, que canvia el nom del fins ara Servei de Gestió Patrimonial i Contractació pel de Servei d’Infraestructures i Patrimoni. Així mateix, es crea la Unitat de Contractació Administrativa, adscrita directament a l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, després d'haver suprimit la Secció de Gestió Econòmica i Contractació. Aquest canvi respon a la necessitat d’atendre el volum i la complexitat dels processos de contractació administrativa segons el nou marc jurídic, així com els requeriments tècnics de les unitats administratives usuàries i dels grups de recerca.
  • Actualització dels àmbits funcionals en els quals s’organitza la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, per tal de millorar la gestió dels serveis que ofereixen als usuaris, fent emergir el nou àmbit de Responsabilitat Social fins ara no previst. Els àmbits són els següents: Comunicació, Imatge Corporativa i Serveis Gràfics, Promoció d'Estudis, Responsabilitat Social i Serveis Lingüístics.
  • Reestructuració administrativa de la Biblioteca, amb la creació de la unitat de La Factoria, per tal de reforçar la prestació de servei que la Biblioteca dóna als seus usuaris, especialment en el suport per elaborar materials docents, en l’ús de la plataforma d’ensenyament virtual i en la producció de materials multimèdia. La resolució actualitza el nom de la resta d’unitats adscrites a la Biblioteca.

Pel que fa a l’àmbit dels processos, cal destacar el desenvolupament de l’apartat d’indicadors del Gestor del Mapa de Processos (GMP), que permet introduir i consultar de manera àgil la informació dels indicadors associats als processos de gestió. En conjunt, el mapa de processos conté un total de 966 processos operatius actius de tercer nivell, dels quals 305 estan diagramats (32% del total).

Alhora, s’han continuat documentant, revisant i actualitzant processos relacionats amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) dels centres.

En global, aquest curs s’han documentat 93 processos. Cal destacar que la diagramació de processos és clau per al bon funcionament de l’organització de les unitats.

En aquest àmbit d'organització i processos destaca l’elaboració de tres anàlisis organitzatives, així com les 40 descripcions de llocs de treball.