Visualització del contingut web

La transparència, d’acord amb la legislació aplicable, està formada per dos grans pilars fonamentals: la publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública, essent la primera una transparència proactiva i la segona una transparència reactiva, que espera a rebre una consulta per a donar la informació al ciutadà interessat.

Doncs bé, en relació amb el primer pilar, la publicitat activa, durant el curs 2018-2019, la UPF ha donat una imatge totalment renovada al Portal de la Transparència, que ara és més visual, més entenedor i de consulta més àgil. El nou disseny va acompanyat d'un esforç continuat per ampliar i actualitzar els continguts i de la millora que es preveu aconseguir gràcies a la col·laboració dels membres de la Xarxa Universitària de Transparència (XUT) constituïda a finals de l’any 2018.

Cal destacar, a més, l’acció realitzada en formació sobre transparència i bon govern tant als membres de la XUT com als membres del Personal d’Administració i Serveis de la UPF, tenint una gran acollida per tots ells i assolint satisfactòriament –en tres edicions- els objectius de conèixer les obligacions de transparència aplicables a la UPF, així com les pràctiques per incrementar la transparència a la UPF.

Així mateix, per tal d’enfortir la política de transparència de la UPF, s’ha creat i constituït durant aquest curs acadèmic el Consell Assessor de la Transparència de la UPF (CAT), màxim òrgan de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El CAT, integrat per representants de tots els col·lectius de la comunitat universitària i del Consell Social, té entre les seves funcions assessorar els òrgans de govern de la Universitat en matèria de transparència, informació pública i bon govern, promoure l’elaboració de recomanacions, directrius, l’adopció de bones pràctiques i modificacions normatives en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com elaborar una memòria anual en matèria de transparència, informació pública i bon govern, que ha de ser presentada al Consell de Govern i al Consell Social.

En la mateixa línia, i amb la voluntat d’incrementar la transparència a les universitats catalanes, a finals de juny s'ha constituït el grup per a la Transparència en la Recerca, l’Aprenentatge, la Gestió i la Innovació (TRAGÍ) amb una primera reunió de treball que va tenir lloc a la UPF. En aquesta reunió van participar-hi tècnics i secretaris generals de la pràctica totalitat de les universitats catalanes, tant públiques com privades. L'objectiu del projecte TRAGÍ consisteix a obrir un espai de reflexió i debat, on plantejar i avaluar propostes relatives a la transparència i el bon govern de les universitats catalanes, així com també compartir criteris i bones pràctiques en l’àmbit de la publicitat activa i en el del dret d’accés a la informació pública.

D’altra banda, en relació amb el segon pilar de la transparència, el dret d’accés a la informació pública, la UPF ha continuat atenent aquelles sol·licituds d’accés a la informació pública que ha rebut, les quals aquest curs (de setembre del 2018 a juny del 2019) han estat 37. Igualment, al mateix portal de la transparència es publiquen les corresponents resolucions, tot anonimitzant les dades de caràcter personal, així com un document excel on es poden consultar totes les sol·licituds de dret d’accés rebudes i resoltes per la UPF des de l’any 2015, fent un pas més en favor de la transparència i el fàcil accés a la informació pública.

De la mateixa manera, la UPF ha atès durant aquest curs acadèmic tres sol·licituds d’informe que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha requerit envers tres resolucions de dret d’accés recorregudes pels interessats davant la GAIP.

En relació amb el dret d’accés a la informació pública, és de gran rellevància emfatitzar l’últim informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern que el Síndic de Greuges de Catalunya ha publicat al mes de juliol, on juntament amb un equip d’investigadors de la UB i la UOC, ha avaluat el nivell de qualitat de les resolucions denegatòries de sol·licituds d’accés a la informació pública, puntuant aspectes com la claredat, l’estructura, la motivació, la congruència o la racionalitat en elles. D’aquesta avaluació, la UPF n’ha obtingut la millor puntuació amb un 9,34 sobre 10.

Addicionalment, cal esmentar que en el marc de la millora contínua de la transparència, la UPF s’ha posicionat en el vuitè lloc en el rànquing dinàmic realitzat per la plataforma col·laborativa Dynamic Transparency Index (DYNTRA). Amb un percentatge del 72,26% de compliment dels indicadors (99 de 137), la Universitat es posiciona com la primera universitat catalana en transparència, d’un total de 79 universitats avaluades, incloent tant públiques com privades.

També, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que ha elaborat una “Auditoria 1/2018, sobre els portals de la transparència”, ha analitzat els portals de la transparència del sector públic de Catalunya. Es tracta d'un complet informe per a verificar el compliment de la legislació sobre protecció de dades personals en la publicitat activa als portals de la transparència. Encara que aquest informe no efectua cap rànquing, es pot comprovar que la UPF es troba en una posició força bona i que ja compleix un gran nombre de les pautes que l'APDCAT dona a les administracions públiques analitzades. Sens dubte, hi ha ajudat de forma decisiva el fet que els responsables de transparència de la Secretaria General col·laboren amb el delegat de protecció de dades personals.