Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ): adaptació als centres

Durant aquest curs, l’UCA d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació, l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida i l’UCA de Ciències Polítiques i Socials han revisat el seu SGIQ i hi han introduït diverses modificacions pel que fa a la política i els objectius de qualitat, la composició de les seves comissions de qualitat, la participació dels grups d’interès, l'elaboració de nous processos, el seu pla de millora, entre d’altres.

Pel que fa als centres docents d'ensenyament superior adscrits durant aquest curs, els tres centres de Tecnocampus, la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA), la Barcelona School of Management (BSM) i l’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) han revisat el seu SGIQ i n'han actualitzat el pla de millora.

L’objectiu d’aquestes revisions és triple: garantir la utilitat d’aquests sistemes quant al control i la millora de la qualitat, tenir un sistema de qualitat adequat per assolir l’estàndard 3 en els processos d’acreditació i preparar cada centre per al procés d’avaluació necessari per obtenir, per part de l’AQU, la certificació de la implantació del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

A més, aquest curs s’ha fet una auditoria del SGIQ de la Barcelona School of Management (BSM) i s’està donant suport al centre en l’adaptació i millora del seu SGIQ per tal d’estar més preparat per al procés de certificació de la implantació del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, que iniciarà el curs vinent.

D'altra banda, s’ha estat treballant per revisar, així com identificar, la manera de reduir i de simplificar els processos transversals (els que afecten a totes les UCA) per preparar-ne l'avaluació per part de l’AQU el proper curs 2019-2020.

Finalment, s’ha començat a treballar en la simplificació del SGIQ UPF i en la seva conversió en un SGIQ Marc que serveixi com a guia per als SGIQ dels centres integrats i adscrits.

 

Acreditació

Durant el segon semestre del 2018, s’han enviat a l’Agència els autoinformes i les evidències de 13 titulacions vinculades a l’UCA d’Humanitats (2), l’UCA de Comunicació (3), l'UCA de Ciències de la Salut i de la Vida (5) i l’UCA de Ciències Polítiques i Socials (3). Paral·lelament, ha tingut lloc la visita d’avaluació externa dels 5 programes de doctorat restants.

Durant el primer semestre del 2019, s’ha iniciat l’elaboració dels autoinformes i les evidències de set titulacions vinculades a l’UCA de Dret (2), l’UCA de Traducció (2) i l’UCA d’Enginyeria i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (3). Aquests informes es fan arribar a l’Agència a finals de juny del 2019. Addicionalment, ha tingut lloc la visita d’avaluació externa de les 13 titulacions esmentades anteriorment. En total s’han organitzat 5 visites d’acreditació, una per centre, exceptuant l’UCA d’Humanitats, que n’ha organitzat 2.

Pel que fa als resultats, aquest curs s’han rebut els informes d’avaluació dels 9 programes de doctorat. Tots han estat avaluats favorablement, i 6 han obtingut una valoració d’excel·lència. Addicionalment, s’han rebut també els informes definitius d’acreditació de 12 titulacions més, totes acreditades favorablement. 

S’han acreditat un total de 84 titulacions, 53 de centres propis i 31 de centres adscrits. De les titulacions de centres integrats, més de la meitat (53%) han obtingut la qualificació d’excel·lència, i la UPF ha estat la universitat amb un percentatge més alt de titulacions acreditades amb excel·lència (58% dels graus, 44% dels màsters i 67% dels doctorats) de les universitats catalanes.

 

Seguiment

Durant el curs 2018-2019, s’han elaborat 18 informes de seguiment, que han avaluat les dades del curs acadèmic 2017-2018. Es tracta d'informes conjunts de centre adaptats als estàndards del procés d’acreditació.

Els centres integrats han presentat 5 informes de seguiment complet en què s’han valorat 18 titulacions de grau i de màster. Paral·lelament, s’han elaborat 2 versions simplificades o parcials de l’informe de seguiment en què s’han analitzat 6 titulacions. Aquests informes inclouen únicament la valoració de les dades d’accés i matrícula i dels resultats acadèmics. Els centres adscrits han presentat 6 informes de seguiment complet en què s’han analitzat 21 titulacions de grau i de màster. També s’han avaluat 10 titulacions a través de 5 informes simplificats. 

Els centres propis que han avaluat alguna de les seves titulacions han estat els següents: Ciències Polítiques i Socials, Ciències de la Salut i de la Vida, Dret, Comunicació, Economia i Empresa, TIC i Traducció. Pel que fa als centres adscrits, aquests han avaluat alguna de les seves titulacions mitjançant el seguiment, llevat de l’IBEI.

 

Plans de millora

Un pla de millora és la proposta d’actuacions, resultant d’un procés de diagnòstic previ que recull i formalitza els objectius de millora i les actuacions corresponents adreçades a enfortir els punts forts i resoldre els febles, de manera prioritzada i temporalitzada.

Els plans de millora es nodreixen de propostes d'actuació que s'han acordat després d'haver detectat punts susceptibles de millora durant un procés d'acreditació, de la realització d'un informe de seguiment o bé durant la revisió del SGIQ.

Durant el curs 2018-2019, s’han recopilat totes les propostes de millora fetes al llarg dels diferents informes d’avaluació de les 8 unitats de coordinació acadèmica de la UPF, més les dels centres adscrits Tecnocampus, ESCI, IBEI, BGSE i ESIM.

 

Eines de suport a la qualitat

Durant el curs 2016-2017, la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), juntament amb el Servei d’Informàtica, van dissenyar una eina per elaborar i revisar els informes de seguiment i d'acreditació dels centres propis i adscrits, amb la finalitat d'avaluar-ne les titulacions.

Durant el curs passat, es va treballar per afegir noves funcionalitats a l’aplicació, com la revisió del SGIQ dels centres, un millor sistema de comentaris, modificacions dels estats dels informes, entre d’altres, que aquest curs han començat a funcionar.

També s’ha treballat per millorar les funcionalitats existents, en base a les propostes rebudes dels usuaris. Aquestes peticions s’han començant a tractar per implementar-les durant el curs vinent.

Des de la seva creació, s’han elaborat 78 informes, en què s’analitzava el funcionament de 147 titulacions i el SGIQ de 17 centres. En aquesta anàlisi hi han participat 251 usuaris diferents (entre PDI i PAS).

Així mateix, s'ha comptat amb l'aplicació per gestionar el Pla de Millora: aquesta aplicació està vinculada a l'anterior i s’ha dissenyat des de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat, juntament amb el Servei d’Informàtica. És una eina que permet gestionar els plans de millora dels centres, dels informes i del SGIQ. Es troba disponible des de finals del curs passat i s’han fet diverses formacions a centres propis i adscrits sobre el seu funcionament.

D'una altra banda, s'han registrat 1.080 propostes de millora des de l’aplicació. Gràcies en aquesta gestió automatitzada s’ha simplificat la feina dels centres, ja que les propostes de millora s’incorporen automàticament als diferents informes d’anàlisi. A més, disposa de notificacions que avisen quan finalitzen els terminis i d'un sistema de filtres i d'ordenació.

Així mateix, la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat està treballant en el disseny d’una aplicació per gestionar íntegrament els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), per facilitar als centres la gestió del seu SGIQ i el proper procés d’avaluació de la implantació d'aquests SGIQ als centres. Per això, està previst oferir a cada UCA un portal propi des d’on gestionar tots els elements implicats en la qualitat de la seva docència: elaboració d’informes, informes aprovats, indicadors, documentació de processos, enquestes, entre d’altres.

 

Avaluació de la docència

La UPF ha desenvolupat un model propi d’avaluació de la docència per part dels estudiants pioner en el nostre entorn i que dóna més eines i millor informació a estudiants, professorat avaluat i responsables acadèmics. Aquest sistema s'integra en les polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Cada trimestre, els estudiants avaluen electrònicament la docència rebuda pel que fa a assignatura-grup. Aquestes enquestes aporten una valuosa informació que és necessària en els processos d’acreditació i d'avaluació del professorat vinculat a l’atorgament de complements econòmics.

El juny del 2018 es va constituir un grup de treball per actualitzar el qüestionari AVALDO, amb l'objectiu tant d'adaptar-lo a la situació actual de molts estudis com per obtenir informació més concreta de cara a millorar la docència impartida. Després de diverses sessions de treball i de testar les noves preguntes es concreta el NOU qüestionari AVALDO.

L’AVALDO és la manera més immediata que té la Universitat de conèixer la satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda. Cada trimestre, tant els professors que han impartit docència com els responsables acadèmics de les titulacions tenen accés a les valoracions fetes pels estudiants respecte a l’assignatura en el seu conjunt i al professor en concret. Els estudiants i la comunitat universitària també tenen accés a la valoració de les assignatures.

Aquesta avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com les activitats que desenvolupa el CLIK, que facilita al professorat un suport per a la millora docent, tant pel que fa a cursos com a assessorament individualitzat.

D'aquesta manera, la UPF s'assegura de proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent. És a dir, facilita a la institució el retiment de comptes, tant individual com col·lectiu (departament, centre, universitat) i proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda.