Aquesta memòria global sobre els expedients tramitats i les consultes ateses comprèn el període entre el 6 de juny del 2018 i el 6 de juny del 2019. Tot i que l’informe sobre el període anterior (2017-2018) corresponia a tretze mesos i el del 2018-2019 correspon a dotze mesos, el nombre total d’actuacions és lleugerament més elevat. Durant aquest darrer període s’han dut a terme 105 actuacions, de les quals 61 han estat queixes tramitades i 44, consultes ateses.

Pel que fa a l’increment de queixes i de consultes procedents d’estudiants de grau, cal remarcar que són relatives, principalment, a les avaluacions d’exàmens. En aquest sentit, es detecta un desconeixement dels reglaments i les normes de la Universitat Pompeu Fabra aprovats pel Consell de Govern, que són accessibles des del Campus Global, i que els afecten positivament respecte als seus drets, i molt en particular al dret d’instar la convocatòria de la Comissió de Reclamacions en cas de discrepar d’una qualificació final. Cal advertir que tant en algunes secretaries de centre com en algunes tutories acadèmiques l’alumnat no troba gaire facilitats per acollir-se a aquests drets i tramitar-los.

Ha estat també remarcable un augment de casos relacionats amb qüestions econòmiques sobre la matrícula o reclamacions d’imports per motiu de trasllat d’expedient, d’abandonament d’estudis o de baixa per malaltia.

Els problemes relacionats amb el règim acadèmic i les normes i les pràctiques en centres adscrits també han estat rellevants durant aquest període. Cal dir, però, que les advertències, les recomanacions i els suggeriments del síndic han estat atesos positivament i han motivat la revisió de formes de docència, i de procediments i garanties d’avaluació d’exàmens en algun dels centres adscrits afectats per queixes d’estudiants.

Tant pel que fa en aquest àmbit dels centres adscrits com en el conjunt de la Universitat, el síndic agraeix la col·laboració trobada en els estudis o els serveis afectats per queixes. També agraeix la confiança que li dispensen persones de tots els col·lectius (estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis) en presentar a l’oficina queixes o consultes.

Les tasques del Síndic de Greuges

Durant aquest període, s’han atès un total de 144 persones i s’han portat a terme 105 actuacions, de les quals 61 són queixes i 44 són consultes. Dins del còmput total d’entrades s’han pogut contestar, investigar i tancar 88 sol·licituds; 17 queixes estan en diferents fases del procés de tancament; hi ha 3 queixes col·lectives, 87 individuals, 3 d’ofici, 8 rebutjades i 4 retirades. S’han pogut resoldre favorablement el 65% de les queixes presentades i s’han pogut contestar i resoldre el 100% de les consultes. En molts casos, s’ha decidit no incoar un expedient, tot i portar a terme un seguit de gestions, perquè s’ha valorat que la rapidesa en la solució del conflicte no requeria d’una obertura d’expedient.

Sobre les reclamacions i les persones que les fan, destaquem el següent: el 74% dels casos són queixes o consultes dels estudiants de grau (78); el 9%, d’estudiants de postgrau (10); el 10%, del PDI (10), i el 7%, del PAS (7). Respecte al període anterior, és destacable la baixada de queixes dels postgraduats, que passen de 22 a 10; es mantenen a l’alça les dels estudiants de grau, que passen de 73 a 78, i pugen les del PAS, d’1 a 7. Pel que fa al sexe dels reclamants, s’han adreçat a l’oficina del Síndic un nombre superior d’homes i inferior de dones que en el període anterior: 58% d’homes (61), que pugen de 42 a 61; i un 42% de dones (44), que baixen de 60 a 44. S’ha invertit l’ordre respecte al període anterior.

Destaquem els tres temes en què hi ha més volum de queixes durant aquest període: en primer lloc, les avaluacions i les recuperacions (21), que han pujat respecte al període anterior: passen de 14 a 21. En segon lloc, els relacionats amb els temes econòmics (18), que guanyen força novament en aquest període. En tercer lloc, els relacionats amb la docència (17), que baixen de 22 a 17. Pel que fa a les vies d’accés, el 67% de queixes i de consultes han entrat pel formulari de l’Acollida del Síndic (71); el 15%, per correu electrònic (17); el 12% per telèfon (13); el 3%, pel Registre General (3); un 1%, presencialment a l’oficina (1), i un 3% s’ha iniciat d’ofici (3).

Rellevància d’alguns expedients

Irregularitats en pràctiques docents i d’avaluació de proves dels estudiants en alguns centres adscrits, i contradiccions de les seves normatives respecte a les que regeixen el conjunt de la Universitat

Durant aquest període, han estat freqüents les queixes d’estudiants de dos centres adscrits que estan relacionades amb diverses irregularitats que afecten les garanties de la docència impartida.

És rellevant, en aquest sentit, que assignatures en les quals consta que la docència s’ha d’impartir en llengua catalana acabi impartint-se en llengua castellana o llengua anglesa.

En un altre ordre de coses, el síndic ha d’atendre consultes i queixes d’estudiants que no troben informació, ni els la donen quan la sol·liciten, sobre el seu dret a la revisió i, si és el cas, a la reclamació contra la qualificació atorgada a un examen final.

Les gestions del síndic d’acord amb els càrrecs de la Universitat responsables de vetllar per l’acompliment dels convenis en els centres adscrits han donat un resultat positiu.

S’han adoptat mesures per assegurar que el règim acadèmic en els centres adscrits estigui harmonitzat amb el del conjunt de la Universitat. Les direccions dels centres adscrits han acceptat les recomanacions i els suggeriments, i han agraït la intervenció constructiva del síndic. 

L’expedient més rellevant que ha afectat un centre adscrit, però, ha estat el d’una estudiant de grau que es va adreçar, en petició d’empara, per denunciar que s’havien vulnerat els seus drets en el treball conjunt d’una assignatura. Sol·licitava, a més, la devolució de l’import de la matrícula pel fet que una malaltia sobrevinguda l’obligava a abandonar els estudis.

El síndic va advertir al professor que en els treballs en equip dels estudiants el docent responsable de l’assignatura ha d’intervenir necessàriament en les sessions pràctiques o les reunions operatives. Per tant, ha de conèixer presencialment qui treballa i com treballa, i, en conseqüència, supervisar de manera constant l’evolució de la feina i el grau de participació de cada membre de l’equip.

D’aquesta manera el professor pot impedir que hi hagi comportaments entre estudiants que causin discriminacions o marginacions personals. El professor no pot inhibir-se de la seva funció formativa, ni abstenir-se, per tant, d’orientar i de corregir el treball d’equip en curs.

Tensions en els campus a causa d’interpretacions contradictòries de l’exercici de les llibertats d’opinió i d’expressió

Durant els mesos de març i d'abril del 2018, el síndic va atendre diverses queixes relacionades amb l’exercici de les llibertats d’opinió i d’expressió en els espais oberts i comuns d’un campus.

Una de les queixes era per la convocatòria d’un acte en el qual participaven persones que l’estudiant sol·licitant considerava que defensen posicions ideològiques rebutjables. La directora del campus afectat indicar que l’entitat organitzadora de l’activitat esmentada per l’estudiant està registrada com a associació a la UPF, i que el tracte que rep respecte a les seves activitats és el mateix que es dóna a altres associacions registrades a la Universitat.

El síndic va comunicar a l’estudiant que, de les explicacions donades no se'n derivava cap conculcació de drets ni de llibertats que afectessin la comunitat universitària en conjunt, ni de manera particular a cap dels seus membres.

En aquesta mateixa conversa, el síndic va recordar a l’estudiant interessat que, en l’exercici del seu dret d’expressió com a estudiant, pot exposar les seves objeccions als criteris aplicats al registre d’associacions en el Consell de Govern o en el Claustre universitari, si és membre d’aquests òrgans col·legiats, o mitjançant les persones que representen estudiants en aquestes instàncies de participació democràtica.

Un professor va presentar una altra queixa sobre aquesta matèria, contra el fet que en un espai de la recepció del campus apareixien penjats cartells de propaganda política. Segons ell, aquella exhibició es podria interpretar com un subtil exercici d’intimidació cap als membres del personal universitari (estudiants, PAS, PDI) que no comparteixen l’opinió continguda en els cartells esmentats.

El professor al·legava que la Universitat és un espai obert de discussió, per la qual cosa cal observar una exquisida neutralitat en els espais comuns de contacte amb el públic.

El professor afegia que l’acció denunciada posava en una difícil situació els empleats de la recepció que no estiguessin d’acord amb el missatge dels cartells, pel fet que n'han de defensar l'exhibició en el seu espai de treball encara que no estiguin d’acord amb el contingut, circumstància que vulneraria la seva llibertat ideològica en l'entorn de treball.

Quan el síndic va fer la gestió en el campus afectat, li van comunicar que l’autoritat universitària ja havia ordenat la retirada dels cartells afectats per la queixa.

Relacions amb institucions semblants

Com cada any, s’han mantingut diverses reunions amb els síndics i els defensors d’altres universitats i s’hi ha participat: 

Xarxa Vives d'Universitats

XI Trobada de Síndics de Greuges, Defensors i Mediadors Universitaris de la Xarxa Vives: els dies 12 i 13 de juliol del 2018, a la Universitat d’Alacant (UA).

Trobada Estatal de Defensors Universitaris (CEDU)

La XXI Trobada Estatal de Defensors Universitaris va tenir lloc al campus de la Universitat de Lleó entre els dies 17 i 19 d’octubre del 2018.

Xarxa de l'Ombudsman de Catalunya 

Aquesta Xarxa és de nova creació, i va acollir la trobada de la Xarxa de Defensories de Catalunya el dia 19 de setembre del 2018, a la Universitat de Girona.