(Juny del 2019)

Gerent

Jaume Badia Pujol

Campus de la Ciutadella
Cristina Oliva Berini

Campus del Poblenou
Anna Belchi Divison

Campus del Mar
Josefina Lorente Valderrama

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Jordi Campos Díaz

Àrea de Docència

Vicegerent
Coro Pozuelo Batista

Servei de Gestió Acadèmica
M. Pilar Carrasco Delgado

Oficina de Postgrau i Doctorat
Marta Aragay Sunyol

Oficina de Programació i Planificació d'Estudis
Pau Solà Ysuar 

Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK)
Responsable administrativa: Rosa Maria Martí Altés

Àrea de Recerca i Innovació

Vicegerent
Josep Jofre i Santamaria

Servei de Recerca
Eva Martín García

Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle
Ana Sagardoy Muñoz
 

Àrea de Recursos Humans i Organització

Vicegerent
Rosa Maria Pujante i Mitjavila

Servei de PDI
Ana Isabel Rivera Muñoz

Servei de PAS
Anna Torné Úbeda

Oficina tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
Sergi Jarque Salas

Unitat d'Organització i Processos

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Vicegerent
Mercè Cabo Rigol

Servei d'Informàtica
Manel Lozano Nebro

Biblioteca
Montserrat Espinós Ferrer

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Gemma García Giménez

Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

Vicegerent
Manuel Giménez Sanz

Servei de Pressupostos i Finances
Àlex Dorado i Marey

Servei d'Infraestructures i Patrimoni
Toni González Cubo

Unitat de Contractació Administrativa
Santi Lewin-Richter Vidal-Quadras

Gabinet del Rectorat

Àngels Ingla Mas

Servei de Relacions Internacionals
Sara López Selga

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Marc Boldú i Botam

Secretari general

Pere Torra i Pla

Servei d'Assessoria Jurídica
Enric Arranz Serrano