El procés d’adaptació de l’estructura organitzativa de la Universitat, endegat durant el curs 2017-2018, ha culminat amb la publicació de la Resolució del rector, de 4 de desembre del 2018, de mesures organitzatives en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal a la UPF. Simultàniament, el marc normatiu que regula els tractaments de dades personals s'ha completat amb la publicació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Durant l’any 2018, s’ha col·laborat amb la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) en la revisió dels tractaments de dades personals realitzats per 42 projectes de recerca de la Universitat.

El suport al tractament de dades personals dels projectes de recerca de la Universitat es fa en el marc de la revisió ètica que la CIREP-UPF realitza, i de manera coordinada amb aquesta.

S’ha iniciat l’actualització de la web de protecció de dades personals, a fi d’actualitzar-la segons el nou entorn legal i s’ha creat el Registre de les activitats de tractament de dades personals de la UPF. Durant el primer semestre de l’any 2019 i amb l’ajut d’una empresa externa també s’han analitzat determinats tractaments de dades personals que la Universitat fa.

Des del mes de maig del 2018, la Universitat disposa d’un delegat de Protecció de Dades, que, entre d’altres funcions, s'encarrega de vetllar per la conscienciació i la formació dels membres de la Universitat sobre protecció de dades de caràcter personal; assessorar davant els dubtes que puguin aparèixer, i atendre consultes o reclamacions per part dels titulars de les dades. El delegat de Protecció de Dades està obligat a mantenir el secret o la confidencialitat en l’exercici del seu càrrec.