DataWarehouse

El DataWarehouse (DWH) és el sistema de gestió de la informació que permet recollir les dades dels sistemes operacionals on han estat registrades pels diferents serveis i unitats de gestió de la Universitat, i endreçar-les en funció de les necessitats i dels interessos dels diversos àmbits de gestió.

El DataWarehouse es va posar en funcionament fa vuit cursos. Inicialment, la informació que contenia s’utilitzava per a consum intern. En els darrers cursos, però, s’ha consolidat com a suport en el proveïment de les dades necessàries per a diversos processos. A continuació se n’enumeren alguns exemples:

  • Al llarg d’aquest curs s’ha avançat en la integració del DWH i l’eina de suport al seguiment i l'acreditació de les titulacions per tal que les dades que el DWH pot proveir estiguin disponibles en el moment de generar l’autoinforme de les titulacions.
  • En el mateix sentit, s’ha avançat en la integració dels informes generats pel DWH i les diferents webs de dades i d'indicadors que es publiquen a la web de la UPF (UPF en Xifres, Indicadors per Estudis, etc.).

Amb la incorporació de dades al DataWarehouse, aquest es consolidarà com la principal eina proveïdora de dades i informació cap a l’exterior i també en l’àmbit intern, habilitant l’establiment de protocols de tramesa dels informes cap als òrgans de govern de la Universitat per a la presa de decisions, i cap a agents externs (Generalitat, ministeris, etc.), amb els quals hi ha compromisos de transparència i d'intercanvi d’informació.

Per tot això, augmentar-ne la difusió i la utilització per part de tots els usuaris potencials de la Universitat continua sent un altre dels interessos estratègics del DataWarehouse.