Relació laboral Homes Dones Total
persones
Eventual 6 7 13
Funcionari de carrera 67 227 294
Funcionari interí 37 118 155
Laboral fix 66 44 110
Laboral eventual 24 25 49
Funcionari interí no estructural 11 16 27
Laboral eventual no estructural 19 27 46
Total 230 464 694