Transferència de coneixement i emprenedoria

El procés de valorització de resultats o tecnologies té per objecte facilitar i promoure la transferència efectiva dels resultats i les capacitats d'investigació generats des de l'entorn universitari cap a l'entorn socioeconòmic. Aquest procés, que pot arribar a ser complex, comprèn les fases d'identificació de resultats, protecció, avaluació de resultats, desenvolupament tecnològic i experimental, comercialització i promoció, valoració econòmica i formalització de la transferència de tecnologia.

Identificació i protecció de resultats i tecnologies

Durant l'any 2018, han estat identificades i/o comunicades un total de vint noves tecnologies o coneixements, vuit en l'àmbit de les TIC, onze en l'àmbit de BIO i una en l'àmbit de les ciències socials.

Pel que fa a la protecció de resultats de recerca, cal destacar que, al llarg del 2018, es van presentar dues sol·licituds de prioritat nacional i pel que fa a les sol·licituds de PCT o altres extensions internacionals, l'any 2018 s'han presentat quinze sol·licituds de PCT i/o extensió. La taula 5.4 mostra l'evolució de la protecció de resultats i software.

Valorització de resultats i tecnologies

Al llarg del 2018, la UPF ha continuat participant en les línies de finançament públic destinades a subvencionar o a promocionar la valorització i la transferència de coneixement. Pel que fa als resultats d’aquest any, es pot destacar l'import global obtingut en diverses convocatòries destinades a donar suport a la valorització o la comercialització de tecnologies, en què es van obtenir 420.000 euros. En concret, destaquem les convocatòries següents:

 • Convocatòria CAIXAMPULSE. Han estat concedits tres projectes, per un import total de 210.000 euros.
 • Convocatòria Proof of Concept (PoC) de l'ERC. S’ha concedit un projecte del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per un import global de 150.000 euros.
 • Convocatòria TECNIO-DTPs: ajuts de suport als grups de la UPF candidats a ser acreditats TECNIO. El finançament obtingut han estat de 60.000 euros.

Programa UPF INNOValora

El 2018 es va posar en marxa UPF INNOValora, el primer programa de la UPF que dóna suport a la recerca translacional i a projectes de prova de concepte relacionats amb l'activitat investigadora de la Universitat.

Els objectius principals són:

 • Disminuir el risc de comercialització de coneixements i tecnologies de la UPF.
 • Augmentar l’impacte de la recerca duta a terme a la UPF.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la transferència de coneixement.
 • Contribuir a mig termini al finançament o la sostenibilitat de l’activitat de recerca i transferència.

El pressupost d'aquesta primera convocatòria es va situar en 150.000 euros, amb un màxim finançament per projecte de 30.000 euros, per un període d'execució de 6-9 mesos (amb possibilitat de tres mesos d'extensió).

Un total de cinc projectes van resultar finançats, dos del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i tres del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: 1) contractes universitat-empresa; 2) llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació; 3) creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.

Contractes universitat-empresa

L'any 2018, s'han signat 160 contractes amb empreses i institucions, per un import de 3.850.037 euros. En la taula 5.5 se'n pot veure la distribució segons els diferents conceptes.

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2018, s'han signat deu contractes de llicència de tecnologia i coneixement (inclosos royalties), per un import total de 81.843 euros. S'ha continuat impulsant l'assessorament i la gestió d'altres contractes de transferència, amb el resultat de 79 contractes vinculats a tecnologies (MTA, acords de cotitularitat, acords de confidencialitat, etc.).

Creació d'empreses

Al llarg del 2018, s’han iniciat diversos projectes de creació d’empreses, en què destaquen:

Project Lobster és una start-up creada per Oscar Valledor, Alumni de la UPF dels estudis en Administració i Direcció d'Empreses. Project Lobster és una empresa que intenta trencar amb l'status quo de la indústria òptica amb les seves ulleres artesanals i de venda directa al client. Les ulleres de Project Lobster estan produïdes a mà, de manera 100% artesanal entre Barcelona i el Regne Unit. Les vendes es fan directament a través de la pàgina web i de les dues botigues que té l’empresa, una a Barcelona i l’altra a València. Actualment, té contractades deu persones i confien tancar l'any superant el milió d'euros de facturació.

BIOM. El projecte empresarial i de base tecnològica Bioinspired Materials SL ha de constituir-se com a spin-off del Grup de Recerca en Synthetic Biology for Biomedical Applications de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i té per objectiu vehicular l’explotació  d'una tecnologia consistent en un procés biotecnològic per valoritzar purins mitjançant la seva transformació en una matèria primera que servirà per a la síntesi biològica de molècules adhesives lliures de formaldehid.

Pel que fa a la creació d'empreses, el 2018 s'han atès 48 nous emprenedors amb vinculació diversa amb la UPF (investigadors, alumnes, antics alumnes i professors). Les iniciatives comprenen diferents àmbits de negoci.

Foment de l'emprenedoria

El foment de l'esperit emprenedor a la Universitat és crucial perquè a mig termini s'aconsegueixi un increment del nombre d'emprenedors de base tecnològica en l'àmbit investigador.

Entre les activitats de formació i de sensibilització desenvolupades el 2018 destaquen:

 • Sessions informatives als diferents campus: Ciutadella, Poblenou i Mar.
 • Cicle de conferències Tardes d'Emprenedoria UPF Business Shuttle. Les conferències del 2018 han estat tres i dues aules obertes, amb mes de 300 assistents.
 • UPF STARTUP SHOWCASE (4a. edició): esdeveniment organitzat per donar visibilitat i posar en contacte els principals inversors i acceleradores amb start-ups vinculades a la UPF. S'hi van presentar set start-ups que pertanyien a diferents sectors d’activitat empresarial.
 • Programa Akademia. Com en les últimes edicions, la Fundació de la Innovació Bankinter va presentar a la UPF la VIII edició del curs Akademia (2018-2019), que té com a objectiu despertar i fomentar una actitud innovadora i emprenedora entre els participants, orientant-los perquè esdevinguin els veritables protagonistes del seu futur.
 • Programa EXPLORER (3a. edició): Jóvenes Emprendedores, organitzat conjuntament amb el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) i amb el patrocini del Banco Santander. Al llarg del programa, s’ha donat formació i assessorament a quinze projectes d’emprenedors vinculats a la UPF, principalment de l’àmbit de les TIC i de l’àmbit social. El projecte guanyador de l'EXPLORER UPF 2018 i premiat amb una estada a l’ecosistema de Silicon Valley va ser el projecte liderat per l’emprenedor Miquel Escobar (antic estudiant del màster en Direcció Financera de la UPF Barcelona School of Management), pel seu projecte "Komodore".
 • Skills UPF: aquest programa ofereix tallers i sessions grupals adreçats als estudiants i als graduats que volen orientar la seva carrera professional, buscar feina o desenvolupar competències clau per assolir l'èxit professional. Es van oferir quatre píndoles per a emprenedors, en col·laboració amb UPF Alumni.
 • Participació a través de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) al BizBarcelona (premi al millor Elevator Pitch Universitari).

Espais d’Incubació Almogàvers Business Factory

Al llarg de l’exercici 2018, han estat incubades en els Espais d’Incubació Almogàvers Business Factory cinc empreses de base tecnològica o innovadora que han sorgit de la UPF o amb vinculació en aquesta. De les cinc empreses, quatre són start-ups i una, spin-off. Pel que fa a l’impacte que aquestes han tingut en el teixit socioeconòmic i la creació de llocs de treball, entre les cinc han ocupat un total de 59 treballadors i 3 estudiants en pràctiques de la UPF. Pel que fa a dades econòmiques, la facturació va ascendir a un total de 1.816.650 euros. Cal destacar que durant tot el període van mobilitzar capital per un import global de 2.824.382 euros, provinent d’inversió privada i d’ajuts i instruments financers públics. 

Universitat Pompeu Fabra Ventures SLU

Universitat Pompeu Fabra Ventures SL és una empresa de gestió de la innovació 100% participada per la Universitat Pompeu Fabra que té com a principal missió crear un ecosistema empresarial al voltant de la Universitat, facilitant d’aquesta manera la transferència tecnològica i el finançament de les spin-off de la UPF.

UPF Ventures col·labora estretament amb l'oficina de transferència de la UPF (Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle), així com amb d’altres entitats públiques i privades.

Les activitats que s’han fet durant l’any 2018 s’emmarquen en tres grans blocs:

Industry Connect: són aquelles activitats que pretenen fomentar la relació amb les empreses, per compartir els coneixements i el know-how dels nostres investigadors, trobant finançament per a la seva recerca o generant col·laboracions i apropant d’aquesta manera la indústria innovadora a la nostra universitat.

Dins d’aquest bloc hi ha la participació d'UPF Ventures en el programa:

 • Open Innovation Forum: programa d’innovació oberta que dóna l’oportunitat a empreses de llançar els seus reptes d’innovació i obtenir propostes de solucions de la mà de grups d’universitats i centres de recerca catalans.
 • Jornada Smart Cities: en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i a través de la Fundació Bit, es va organitzar una jornada amb el títol Smart Cities for Smart Challenges en el marc de la Smart City Expo World Congress (novembre del 2018)
 • European Incubators Network: dins del marc de l'EIT Health, formem part d’una xarxa d’incubadores europees. Durant l’any 2018 UPF Ventures va participar en la ideació del programa Bridgehead, un programa de mobilitat per a start-ups europees.
 • Clústers empresarials: per tal de seguir una estratègia estructurada d’apropament a les empreses, durant l’any 2018 UPF Ventures s'ha afiliat a dos clústers empresarials, CataloniaBio & HealthTech i al Kid’s Cluster, i ha participat activament en les activitats de foment de la relació universitat-indústria.

Investment Readiness: són aquelles activitats de preparació per a la inversió dissenyades per fer créixer els projectes UPF fins a la creació d’una empresa tecnològica.

Les activitats realitzades durant l’any 2018 són diverses:

 • UPF Go: es tracta d’un programa d’incubació dissenyat ad hoc per als projectes emprenedors de la UPF. Els projectes que hi han tingut accés són aquells que ja estan dins la cartera de projectes de la Unitat d’Innovació Business Shuttle i que compleixen criteris empresarials favorables per tal de formar-ne part.
 • Investor’s Meet Up: jornades personalitzades amb inversors especialitzats per tal que aquests puguin veure, en el termini de mig dia, tots els projectes que els puguin interessar de la UPF i l’equip emprenedor rebre consells amb alt valor afegit. Durant l’any 2018, s'han fet quatre sessions amb diferents fons de capital risc

Consultoria: durant l’any 2018, UPF Ventures ha ofert serveis de consultoria d’innovació a entitats externes. Els clients han estat de dos tipus, principalment: starts–ups tecnològiques (Bluephage SL, Apta Targets SL i IDP Pharma SL) i unitats d’innovació d’entitats externes (Fundació Pasqual Maragall i IS Global).