Eleccions

Degans i directors

Al llarg del curs 2018-2019 han tingut lloc les eleccions als càrrecs de director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Sergio Jorda Puig), de director del Departament d’Economia i Empresa (Daniel Serra de la Figuera), de director del Departament  de Ciències Experimentals i de la Salut (David Comas Martinez), de director del Departament de Ciències Polítiques i Socials (David Sancho Royo) i de director del Departament de Dret (Joan Pico Junoy).

Pel que fa a degans i directors de centre, s’han fet eleccions per escollir el director de l’Escola d’Enginyeria (Enric Peig Olive), el degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials (Miquel Salvador Serna) i el degà de la Facultat de Traducció i Interpretació (Sergi Torner Castells).

Juntes de centre

Durant el primer trimestre s'han fet les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de la Junta de Centre de la Facultat d’Economia i Empresa.

Consells de departament

Durant el segon trimestre s'han fet les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de tots els consells de departament: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Departament de Ciències Polítiques i Socials, Departament de Comunicació, Departament de Dret, Departament d'Economia i Empresa, Departament d'Humanitats, Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Normativa

Durant aquest curs s’ha modificat el Reglament Electoral de la UPF per tal d’establir mecanismes que contribueixin a impulsar i utilitzar l’administració electrònica, així com per modificar determinats aspectes operatius dels processos electorals.

 

Equip de govern i càrrecs

S’ha incorporat a l’equip de govern el professor Pablo Pareja Alcaraz, com a comissionat per a la trajectòria dels estudiants a la UPF. També s’ha nomenat comissionat a la Fundació IDEC per a la reforma acadèmica de la Barcelona School of Management, el professor Oriol Amat Salas.

Consell Social

Durant aquest curs ha pres possessió del càrrec de presidenta del Consell Social la Sra. Montserrat Vendrell, que substitueix la Sra. Núria Basi, que ha exercit durant dos mandats aquest càrrec.

Normativa

Durant aquest curs s’ha aprovat la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra, per tal d’establir un marc transparent i flexible en la regulació dels càrrecs acadèmics que assumeixen funcions de direcció i de gestió en les facultats o escoles i departaments. La normativa preveu la creació del càrrec de coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica que, sota la supervisió del degà o degana de facultat o director o directora d’escola o del director o directora de departament, segons que correspongui, exerceix funcions de coordinació acadèmica de caràcter transversal en l’àmbit científic de què es tracti.

Comissions

Durant aquest curs s’ha creat el Consell Assessor de la Transparència (CAT), com a òrgan de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

S’ha modificat la Comissió de Cultura de la UPF, incorporant-hi nous membres.

 

Òrgans de govern

Claustre

Durant aquest curs acadèmic el Claustre universitari s’ha reunit una vegada, a la tardor del 2018, en què es va aprovar l’informe del rector i es van debatre vuit mocions.

Comissió de Debats del Claustre

La Comissió de Debats té com a funcions proposar i organitzar debats sobre assumptes que afectin la comunitat universitària, tant en el si de les sessions del Claustre com en actes oberts a la comunitat universitària.

Durant aquest curs acadèmic la Comissió s’ha reunit en diferents ocasions per tal de tractar i debatre les qüestions plantejades en el darrer Claustre. En aquest cas, s’ha tractat la moció sobre "la paritat de gènere en el nombre de catedràtiques", que conclourà amb una reunió amb els responsables de contractació del professorat per analitzar la situació.

També s’ha tractat la moció relativa a "l'augment de la perspectiva de gènere en els plans docents", i la realització d'una jornada. Així, el 30 de maig del 2019 es va celebrar la Jornada sobre la Perspectiva de Gènere a la Docència a la UPF, oberta a la participació de tota la comunitat universitària i representants d’altres institucions vinculades a l’ensenyament universitari.

La Jornada es va dividir en quatres blocs: “De què parlem quan parlem de perspectiva de gènere en la docència”, a càrrec de Maria Margalida Payeras i Tània Verge; “L’impuls a la perspectiva de gènere en els sistema universitari català”, a càrrec de Martí Casadesús i Eva Benito (AQU), Ignasi Casadesús (Xarxa Vives) i Montse Solé (DGU); “Mesures adoptades i accions realitzades a la UPF”, a càrrec de Mònica Figueres i Cristina Gelpí, i “Intercanvi d’experiències de les facultats. On som? On volem arribar?", a càrrec de professors de les diferents unitats de coordinació acadèmica (UCA).

 

Estructura acadèmica

Centres integrats

El Consell de Govern, en data 10 d’abril del 2019, va modificar el Reglament del Departament de Comunicació.

Centres acadèmics adscrits

La Generalitat de Catalunya ha aprovat l’adscripció a la UPF del centre BIST Dolors Aleu Graduate Center, titularitat de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology. L’objectiu del nou centre adscrit és impartir estudis oficials especialitzats en els àmbits científics i tecnològics per tal d’impulsar la recerca multidisciplinària en ciències experimentals aconseguint una oferta acadèmica d’excel·lència i d’impacte internacional.

L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UPF, continuarà amb aquesta denominació, atès que ha decaigut la proposta de la denominació Barcelona School of International Studies.