Composició

(Juliol del 2019)

President

Jaume Casals Pons, rector.

Vocals

Jaume Badia i Pujol, gerent.

Membres del Consell Social

Montserrat Vendrell Rius, Milagros Pérez Oliva i Miquel Rubirola Torrent.

Vicerectors

Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència; José Luis Martí Mármol, vicerector per a la direcció de projectes d’innovació; Cristina Pujadas Corbi, vicerectora per a la direcció de projectes en l’àmbit del professorat; Enric Vallduví Botet, vicerector per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca; Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització; Pelegrí Viader Canals, vicerector adjunt al rector; i Ramon Villanova Fortuny, vicerector per a la direcció de projectes per a la comunitat universitària.

Membres elegits per i entre els degans i directos de centre, departament i institut universitari

Degans i directors de centre

Jordi Balló Fantova, degà de la Facultat de Comunicació; Anna Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret; Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat d’Humanitats; Walter García-Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Enric Peig Olivé, director de l’Escola Superior Politècnica; Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, i Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació.

Directors de departament 

David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Vanesa Daza Fernández, directora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; José Delgado Ribas, director del Departament d’Humanitats; Anna Maria Espunya Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació; Xavier Freixas Dargallo, director en funcions del Departament d’Economia i Empresa; Elena Larrauri Pijoan, directora del Departament de Dret, i David Sancho Royo, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

Membres elegits pel Claustre

Professors doctors amb vinculació permanent

Joaquim Albareda Salvadó, Josep Eladi Baños Díez, Josep Blat Gimeno, Consuelo Chacartegui Jávega, Tomàs de Montagut i Estragués, Albert Nodar Domínguez, Vicente Ortún Rubio, Aida Torres Pérez i Olga Valverde Granados.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Lorena Ramírez Ludeña i Antoni Rubí Puig.

Estudiants de grau

Marta Amigó López, Antonio Company Valverde, Roger Frances Duran i Maria Margalida Payeras Sitjar.

Personal d'administració i serveis

Lydia Garcia Escobosa i Maria Queralt Molera Busoms.

Hi assisteixen com a convidats

Lluís de Yzaguirre Maura, representant de la JPDI; Àlex Garcia Domínguez, representant del Comitè del PAS; Àngels Ingla Mas, cap del Gabinet del Rectorat; Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d’Administració i Serveis, i Mercè Oliva Rota, representant del Comitè del PDI.

Secretari

Pere Torra Pla, secretari general.

Reunions

S'han fet sis reunions, els dies 17 d'octubre i 14 de desembre de 2018; 20 de febrer, 10 d'abril, 29 de maig i 3 de juliol del 2019.

 

Principals acords

Comissions

Acord del Consell de Govern de 17 d’octubre del 2018 pel qual s’aprova la modificació de la Comissió d’Ordenació Acadèmica.

Docència 

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2018 pel qual s’aprova el Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement. Pla CLIK 2019-2020.

Distincions 

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova la concessió de medalles de la UPF al professor Xavier Freixas Dargallo, director del Departament d’Economia i Empresa i professora Vanesa Daza Fernández, directora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a la Sra. Maria João Pires.

Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019 pel qual s’aprova la concessió del Guardó d’Honor de la UPF a la Sra. Núria Basi Moré, presidenta del Consell Social (2008-2019).

Acord del Consell de Govern de 3 de maig del 2019 pel qual s’aprova la concessió de medalles de la UPF a Pablo Pareja Alcaraz, vicerector per a la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants i Elena Larrauri Pijoan, directora del Departament de Dret.

Economia i finances 

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova el Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici 2019

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aproven les bases per  executar el pressupost 2019 de la Universitat Pompeu Fabra.

Ensenyaments

Acord del Consell de Govern de 17 d’octubre del 2018 pel qual s’aprova la Normativa sobre el procediment de declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor de títols emesos per universitats estrangeres.

Acord del Consell de Govern de 17 d’octubre del 2018 pel qual s’aprova la proposta de creació del programa de beques de mobilitat internacional UPF MUNDUS.

Acord del Consell de Govern de 17 d’octubre del 2018 pel qual s’aprova la proposta de bases de la convocatòria de beques talent-Fundació Caixa d’Enginyers.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova el calendari acadèmic per al curs 2019-2020.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova la modificació de la programació universitària.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova el Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2019.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova la Convocatòria d’ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2019-2020.

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la proposta de modificació i programació universitària dels cursos 2019-2020 i
2020-2021.

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual s’aprova el canvi de denominació de les bases de la convocatòria del programa UPF d’ajuts a l’estudi i d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF. Curs 2018-2019.

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la modificació  del programa Barcelona International Summer School (BISS).

Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019 pel qual s’aprova la modificació de la programació 2019-2020 i 2020-2021.

Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019 pel qual s’aprova el Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau (curs 2019-2020).

Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019 pel qual s’aprova el programa especial de grau-doble titulació en Llengües Aplicades/Traducció i Interpretació.

Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 2019 pel qual s’aproven les places de grau i de màster universitari i de doctorat, curs 2019-2020.

Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 20196 pel qual s’aprova la modificació del programa de beques per a l’Escola d’Estiu Internacional UCLA-UPF.

Acord del Consell de Govern de 3 de juliol del 2019 pel qual s’aprova el programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la Higher School of Economics de Sant Petersburg.

Acord del Consell de Govern de 3 de juliol del 2019 pel qual es modifiquen les places de màster universitari , curs 2019-2020.

Estructura acadèmica

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual s’aprova adequar les noves denominacions de la Facultat d’Economia i Empresa, la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge i l’Escola d’Enginyeria.

Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Departament de Comunicació.

Normativa

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova la Normativa de creació i funcionament de les càtedres d’empresa a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa per la qual es regeix l’aplicació de cànons a diverses activitats.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova el Pla de Prevenció de Riscos Laborals (política de seguretat i salut en el treball de la Universitat i assignació de responsabilitats i funcions de prevenció de riscos laborals).

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova la proposta de política de seguretat en la informació.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 pel qual s’aprova el Consell Assessor de la Transparència (CAT). 

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la  modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la normativa de càrrecs acadèmics de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019 pel qual s’aprova la Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 3 de juliol del 2019 pel qual s’aprova la  Normativa sobre les contrasenyes d’accés als serveis TIC.

Acord del Consell de Govern de 3 de juliol del 2019 pel qual s’aprova la modificació del Reglament Electoral de la UPF.

Participació i adhesions en altres entitats

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual es ratifiquen els Estatuts de l’institut Català d’Avaluació en Polítiques Públiques.

Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019 pel qual s’aprova l’adhesió  de la UPF a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 20197 pel qual s’aprova la proposta de constitució de la Young European Research Universities Network YERUN AISBL com a associació internacional sense ànim de lucre.

Personal d'administració i serveis 

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la modificació de la regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis.

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual s’aprova el reglament de llicències, permisos i vacances del personal d’administració i serveis.

Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 20195 pel qual s’aprova la modificació parcial del Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del personal d’administració i serveis funcionari al servei de la Universitat Pompeu Fabra.

Personal docent i investigador

Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019 pel qual s’aprova la modificació d’assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador.

Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 20194t pel qual s’aprova el Reglament de llicències d’estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra.

Recerca 

Acord del Consell de Govern de 17 d’octubre del 2018 pel qual s’aprova la proposta de reconeixement i baixa de diverses figures de recerca.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2018 pel qual s’aprova la creació i participació en l’spin-off  Bioinspired Materials

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la venda de les participacions de la UPF en l’spin-off Prospera Biotech SL per cessament d’activitat.

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 2019 pel qual s’aprova el Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2019.

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la proposta de reconeixement i baixa de diverses figures de recerca.

Acord del Consell de Govern de 10 d’abril del 2019 pel qual s’aprova la convocatòria de projectes de recerca sobre Benestar Planetari 2019.

Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 20198 pel qual s’aprova la creació de l’spin-off MIWENDO SOLUTIONS, SL.

Acord del Consell de Govern de 3 de juliol del 2019 pel qual s’aprova la creació de la spin-off Lucid Technologies SL.