Descripció Formació Interna Formació Externa Total
Análisi i solució de problemes 5 - 5
Anàlisi de dades i avaluació - 1 1
Avaluació tècnica - 1 1
Comunicació interpersonal efectiva 3 - 3
Coneixement i compromís amb el servei públic i la UPF 1 - 1
Direcció de l'equip 8 - 8
Docència 7 6 13
Económic 2 1 3
Flexibilitat i gestió del canvi 4 - 4
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 1 - 1
Gestió documental 3 5 8
Gestió emocional 10 - 10
Informació a l'usuari intern o extern - 1 1
Infraestructures i recursos materials - 2 2
Innovació i creativitat 2 - 2
Jurídic 33 11 44
Lideratge i influència 5 5 10
Llengua anglesa 12 4 16
Llengua catalana 5 - 5
Organització del treball i del temps 11 1 12
Orientació a la qualitat i als resultats - 1 1
Orientació a l'usuari 3 - 3
Persones i organització 2 3 5
Promoció, comunicació i informació 14 6 20
Recerca i transferència del coneixement 3 8 11
Responsabilitat social 9 1 10
Seguretat i salut laboral 77 10 87
Tecnologia de la informació i la comunicació 25 11 36
Treball en equip i cooperació 4 - 4
Total 249 78 327