El Consell Social de la UPF

Naturalesa, composició i eixos bàsics d'actuació

El Consell Social és l’òrgan de govern de la Universitat que, per Llei, representa la societat catalana. Té una naturalesa col·legiada i treballa en Ple i comissions.

Els seus membres exerceixen la representació del govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, de les organitzacions sindicals i empresarials majoritàries i, també, dels antics alumnes de la UPF. La Universitat hi està representada pel rector, el secretari general, el gerent i els representants dels diferents col·lectius de la institució.

En aquest curs acadèmic, d’acord amb les funcions que li atorga la legislació vigent, les principals línies de treball han estat les següents:

  • el plantejament i l’acord sobre el pressupost de la Universitat, el seguiment de l’execució pressupostària i de la situació econòmica institucional, així com l’aprovació dels comptes anuals auditats;
  • la promoció de polítiques d’optimització dels recursos i d’avaluació de l’eficiència;
  • el seguiment de la igualtat d’oportunitats en l’accés als estudis i la permanència, el rendiment acadèmic i les pràctiques dels estudiants;
  • la col·laboració amb l’adaptació de l’oferta docent a les necessitats socials, la inserció laboral dels titulats i el programa d’antics alumnes;
  • l’impuls a la innovació i la internacionalització de la docència, la recerca i la gestió, i
  • l’articulació d’estratègies i mecanismes per a una millor contribució de la formació i de la producció científica al desenvolupament i el benestar socials.

Aquest treball s’ha complementat amb altres activitats i col·laboracions, que es relacionen a continuació.

La contribució al govern i a la gestió de les universitats

Quant al sistema universitari català, el Consell Social de la UPF participa en la Junta i la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, de l’Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i del Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

A més, en el primer trimestre de l’any 2019, la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya va convidar els consells socials de les universitats catalanes a participar en els treballs en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

Quant al sistema universitari estatal, el Consell Social de la UPF participa en la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, de la qual són membres la majoria dels consells socials de les universitats públiques i privades espanyoles. L’executiva d’aquesta associació es va reunir a la UPF el mes de maig.

En l’àmbit de la UPF, el Consell Social participa en el Consell de Govern, en algunes comissions institucionals i en alguns consells assessors de facultats, així com dels patronats de la Fundació UPF i de la Fundació Institut d’Educació Contínua.

El febrer del 2019, va convocar una nova sessió del Consell Assessor del Fòrum Social i Empresarial, que està format per empreses i entitats que col·laboren amb la Universitat en els projectes de recerca o les pràctiques dels estudiants. La reunió es va fer al campus del Poblenou i es va centrar en l’oferta de títols i el model docent.

Al llarg de tot el curs acadèmic, d’acord amb les seves competències, ha informat i ha autoritzat diversos assumptes en matèria d’economia, patrimoni, programació i organització de la Universitat.

A més, en l’àmbit de la gestió i els recursos humans, el mes de maig va convocar una nova edició del Premi a la Iniciativa i la Innovació en l’Administració i els Serveis, per estimular la proactivitat i les bones pràctiques professionals.

La col·laboració en la projecció i la responsabilitat social institucionals

En general, el Consell Social ha estat partícip de l’estratègia institucional i n’ha fet el seguiment, contribuint directament en alguns dels nous projectes.

Així mateix, ha col·laborat en els actes de graduació de grau i de postgrau; en la 14a. edició d'UPFeina, la fira d’ocupació de la Universitat, i en la 4a. edició dels Diàlegs Humanístics, un espai de reflexió i de trobada entre la societat i la comunitat universitària.

Conjuntament amb el Vicerectorat per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat, ha convocat una nova edició del Concurs de Projectes per a la Responsabilitat Social Universitària, adreçat als membres de la comunitat i a entitats de l’entorn institucional, i els Ajuts a Projectes d’Activitats Solidàries, adreçats a la cooperació, en el marc del programa UPF Solidària.

També ha donat suport a diverses iniciatives i activitats estudiantils, com les de la Barcelona Debating Society; la Lliga de Debat amb interns de centres penitenciaris, organitzada pel Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, o la participació d’estudiants d’enginyeria en la Conferencia 2018 European Horitzons, per promoure la igualtat de gènere en l’àmbit de les TIC. I, per continuar impulsant la iniciativa empresarial de joves estudiants i graduats, ha convocat una nova edició del Premi UPFEmprèn, amb dues modalitats, Empresa i Idea.

La col·laboració amb la docència, la recerca i la transferència de coneixement

En aquest marc, el Consell Social va convocar una nova edició del Premi a la Qualitat en la Docència, per promoure i reconèixer els projectes innovadors i les trajectòries exemplars.

Així mateix, va convocar una nova edició del Premi a la Transferència de Coneixement, adreçat a projectes d'investigadors que proposen una comercialització dels resultats de la recerca. L'objectiu és promoure una major orientació de la recerca universitària cap a les necessitats socials.

També ha mantingut la col·laboració amb la càtedra Pompeu Fabra i el projecte institucional UPF Ventures, una start-up creada per augmentar les relacions entre les empreses i la Universitat.

En aquest curs acadèmic, a més, el Consell Social ha contribuït amb iniciatives de diversos membres o unitats institucionals, entre d’altres, a la Jornada de Dret i Capacitat, la Conferència de Revistes Acadèmiques de Comunicació, l’Aula Brecht, les Lliçons Alois Haas, l’UPF Female Mentoring o el Congrés d’Economia de l’Esport. 

Principals acords

Economia i patrimoni

Acord de 22 d’octubre del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2020), per a la contractació de l’arrendament, modalitat de rènting, de quatre equips de cardioprotecció (desfibril·ladors), per al conjunt de campus i edificis de la UPF.

Acord de 22 d’octubre del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021), per a la contractació del servei de prestació de serveis per part dels agents de Propietat Industrial.

Acord de 22 d’octubre del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021), per a la contractació del servei de mudances, a preus unitaris, per al conjunt de campus i edificis de la UPF.

Acord de 22 d’octubre del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020), per a la contractació del subministrament de material fungible de laboratori per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), així com per a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF.

Acord de 22 d’octubre del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2019), per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la UPF.

Acord de 18 de desembre del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2022), per a la contractació del subministrament mitjançant arrendament de la renovació de la llicència Campus de Microsoft i els serveis de suport Premier.

Acord de 18 de desembre del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021), per a la contractació del servei d’impressió de títols acadèmics oficials i propis per a la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 7 de maig del 2019 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021), per a la contractació i renovació de les llicències d’entorns de virtualització de servidors VMware de la UPF.

Acord de 7 de maig del 2019 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021), per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de laboratoris virtuals.

Acord de 7 de maig del 2019 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021), per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de gestió dels repositoris de dades de recerca.

Acord de 7 de maig del 2019 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021), per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de detecció de coincidències en els treballs acadèmics presentats a la UPF.

Acord de 7 de maig del 2019 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021), per a la contractació del servei de xarxa de lliurament de continguts.

Acord de 7 de maig del 2019 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021), per a l’adquisició de les llicències de Matlab per a la UPF.

Acord de 8 de novembre del 2019 pel qual s’aprova el compte general i els comptes anuals auditats de l’exercici 2017.

Acord de 20 de desembre del 2018 pel qual s'aprova el pressupost de la UPF per a l’exercici 2019 -que inclou el pressupost del Consell Social- i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, condicionant la seva execució a l’evolució dels ingressos i de les despeses.

Acord de 20 de desembre del 2018 pel qual s'aprova la constitució d’una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat, la qual, amb proposta de denominació Bioinspired Materials, SL, tindrà per objecte social la recerca i el desenvolupament d’elements biotecnològics per a la producció i la comercialització de nous materials aplicats al camp de la construcció i l’arquitectura.

Acord de 28 de febrer del 2019 pel qual s’aprova transmetre la totalitat de les participacions de la UPF en l'entitat Prospera Biotech SL.

Acord de 28 de febrer del 2019 pel qual s’aprova una desafectació de fons bibliogràfic.

Acord de 28 de febrer del 2019 pel qual s’aprova contribuir al funcionament de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2019.

Acord de 9 de maig del 2019 pel qual s'aprova la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 10.000.000 euros.

Acord de 9 de maig del 2019 pel qual s'aprova l’autorització al rector de la UPF per fer els actes que siguin necessaris per a la concessió administrativa d’ús privatiu de l’edifici Balmes, situat al carrer Balmes, 132-136, i dels despatxos 24.124 i 24.125 de l’edifici Mercè Rodoreda, 24, així com l’ús d’aules de diversos tipus i capacitats i altres espais dels campus de la Universitat a la Fundació Institut d’Educació Contínua (IDEC).

Preus i tarifes

Acords de 22 d’octubre i de 18 de desembre del 2018 pels quals s’aproven els preus de matrícula d’estudis propis de la UPF, per a diferents cursos acadèmics.

Acord de 18 de desembre del 2018 pel qual s’aproven les tarifes dels cursos del Campus Júnior per a l’any 2019.

Acords de 18 de desembre del 2018 i de 7 maig del 2019 pels quals s’aproven els criteris econòmics relatius a les taxes, les bonificacions i els certificats dels programes de mínors de la UPF.

Acord de 18 de desembre del 2018 pel qual s’aprova una tarifa anual d’ús dels serveis bibliotecaris per part dels centres de recerca vinculats a la UPF.

Acord de 26 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2019.

Acord de 26 de febrer del 2019 pel qual s’aprova l’increment del 42% sobre el preu previst de màsters universitaris per al curs 2019-2020, pendent d’aprovació del Decret de preus, per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Suïssa o Liechtenstein.

Acord de 7 de maig del 2019 pel qual s’acorda afavorir la participació dels estudiants dels socis d’EUTOPIA en el programa BISS (Barcelona International Summer School), tot equiparant les condicions als estudiants de la UPF, i aprovant unes tarifes específiques dels cursos de la BISS.

Programació i gestió

Acord de 20 de desembre del 2018 pel qual es pren coneixement que el Consell de Govern ha estat informat que el Patronat de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) ha acordat no procedir al canvi de denominació del centre Escola Superior de Comerç Internacional per Barcelona School of International Studies”, que havia estat tractat i aprovat en la sessió del Ple del Consell Social de 19 de juliol del 2018.

Acords de 28 de febrer i de 9 de maig del 2019 pels quals s’aprova la programació o modificació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per a diferents cursos acadèmics.

Comunitat universitària

Acord de 8 de novembre del 2018 de resolució de sol·licituds de permanència, de progressió i d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acords de 22 d’octubre del 2018 i de 26 de febrer del 2019 pels quals s’aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió del professorat de la Universitat.

Acords de 22 d’octubre i de 18 de desembre del 2018 i de 26 de febrer i de 7 de maig del 2019, pels quals s’aproven modificacions de la RLT i les despeses que comporten.

Acord de 8 de novembre del 2018 pel qual es pren coneixement i es ratifiquen els acords de la Mesa d’Universitats, amb data 6 de novembre del 2018, sobre els increments retributius del 2018.

Acord de 28 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la convocatòria 2019 del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària i dels Premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència, adreçat al personal docent i investigador; a la Transferència de Coneixement, adreçat al personal docent i investigador; a la Iniciativa i Innovació en l’Administració i els Serveis, adreçat al personal d’administració i serveis, i el Premi UPF Emprèn, adreçat als estudiants, graduats i postgraduats del Grup UPF.

Acord de 9 de maig del 2019 pel qual s’aprova elevar al secretari d’Universitats i Recerca la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Altres acords

Acord de 26 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la creació d’una Comissió Permanent de la Comissió Econòmica, per resoldre les qüestions d’urgència justificada que siguin de la seva competència, de la mateixa manera que ho fa la Comissió Permanent del Ple.

Acords de 8 de novembre i de 20 desembre del 2018 i de 28 de febrer del 2019, pels quals s’aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d’aquest Consell en altres òrgans.

Acord de 28 de febrer del 2019 pel qual s’aprova la ratificació dels nous Estatuts del consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.

Acord de 9 de maig del 2019 pel qual el Ple pren coneixement sobre la proposta d’adhesió de la UPF a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

Composició

Ple

Núria Basi Moré, presidenta (fins al 22 de març del 2019)

Montserrat Vendrell Rius, presidenta (des del 22 de març del 2019)

Jaume Casals Pons, rector

Jaume Badia Pujol

Judit Carrera Escude

Ignasi Costas Ruiz del Portal (des del 19 de març del 2019)

Lydia Garcia Escobosa

Salvador Garcia Ruiz

Xesús B. González López

Jordi Marín Puigpelat

César Molins Bartra

Carmen Mur Gómez

Maria M. Payeras Sitjar

Milagros Pérez Oliva

Miquel Rubirola Torrent

Josep Tarradas Faja (fins al 19 de març del 2019)

Pere Torra Pla

Pelegrí Viader Canals

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2018-2019, el Ple s'ha reunit 6 vegades

Comissió Acadèmica

Miquel Rubirola Torrent, president

Judit Carrera Escude

Salvador Garcia Ruiz

Cristina Gelpí Arroyo

Josep Lluís Martí Màrmol

Cèsar Molins Bartra

Teresa Monllau Jaques

Carmen Mur Gómez

Maria M. Payeras Sitjar

Milagros Pérez Oliva

Coro Pozuelo Batista

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2018-2019, la Comissió Acadèmica s'ha reunit 3 vegades

Comissió Econòmica

Josep Tarradas Faja, president (fins al 8 de novembre del 2018)

Jordi Marín Puigpelat, president (des del 8 de novembre del 2018)

Jaume Badia Pujol

Carles Castells Oliveres

Lydia García Escobosa

Xesús B. González López

Jordi Ollé Palou

Carles Ramió Matas (fins al 20 de desembre del 2018)

Enric Vallduví Botet

Pelegrí Viader Canals

Daniel Vidal Canellas

Ramon Villanova Fortuny (des del 20 de desembre del 2018)

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2018-2019, la Comissió Econòmica s'ha reunit 6 vegades

Comissió de Promoció

Salvador Ruiz Garcia, president 

Jaume Badia Pujol 

Mònica Figueras Maz

Domingo Jaumandreu Ros

Josep Jofre Santamaria

Teresa Monllau Jaques

Josep M. Piqueras Folch

Ferran Sanz Carreras

Daniel Serra de la Figuera

Anaís Tarragó Guarro 

Maria Isabel Valverde Zaragoza

Daniel Vidal Canellas

Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2017-2018, la Comissió de Promoció no s'ha reunit