Visualització del contingut web

El Pla d'Inclusió de la UPF vetlla, d’una banda, per garantir la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, facilitar-los la plena mobilitat i autonomia per les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en la vida universitària. D’altra banda, preveu les accions per garantir la igualtat d’oportunitats per raons econòmiques entre els estudiants o aspirants a estudiants a la UPF.

Inclusió per a persones amb necessitats especials

En el marc del Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, i amb l'objectiu de continuar la revisió i la millora dels procediments que regeixen l'atenció als estudiants amb necessitats especials, s'ha continuat treballant en l’atenció i el suport als estudiants amb necessitats educatives especials tenint en compte els principals recursos de què disposa, a través del Servei d'Atenció als Estudiants amb Necessitats Especials, i treballant de manera conjunta i coordinada amb els tutors de necessitats especials i el Servei d'Assessorament Psicològic (SAP) de la UPF. Atenent les directrius del Pla, en aquest curs s’ha fet la segona reunió de la Comissió de Seguiment del Pla d’Inclusió, amb la intenció de fer el seguiment de les prioritats que es van establir en la reunió inicial i els terminis d’execució en les seves accions.

Durant aquest curs acadèmic, el Servei d'Atenció als Estudiants amb Necessitats Especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha ofert suport a 186 estudiants, dels quals 132 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. Respecte als estudiants participants en programes de mobilitat, aquest curs s’han incorporat al programa 11 estudiants estrangers. Pel que fa al personal docent, el Servei ha atès les consultes que el professorat li ha fet arribar relatives a les adaptacions dels estudiants amb necessitats educatives especials. La nova web d’Inclusió, que està disponible també en anglès des del segon trimestre de curs, presenta dos apartats referits tant al suport dels estudiants com al del professorat en matèria d’adaptacions docents.

Pel que fa al professorat del Grup UPF, s’han atès un total de tres consultes i s’han continuat fent trobades de coordinació i de suport a tutors acadèmics de centres del Grup UPF.

Entre les accions fetes destaquen la revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat dels diferents campus a la UPF; l'atenció i el seguiment personalitzat d'aquests estudiants; el préstec de materials tècnics de suport com ara equips FM, personal de suport per a la transcripció de jornades docents; l'adaptació de materials bibliogràfics, així com l'atenció al personal docent del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors en matèria de discapacitat designats per cada facultat i a tot el professorat en general que s’hagin adreçat al Servei en matèria d’adaptacions per als estudiants.

Des del programa es fomenta l'impuls de pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat. En aquest sentit, el programa ofereix assessorament a les empreses per coordinar les adaptacions necessàries per a la realització de les pràctiques dels estudiants.

Atenent el pla d’Inclusió, aquest curs, s’han ofert dues accions formatives sobre el Pla d’Inclusió adreçades al PAS. D'una altra banda, en col·laboració amb el CLIK, dintre del mateix marc i amb el nom genèric d’Inclusió a les Aules, s’ha ofert al PDI per primera vegada dues sessions formatives, una sobre Salut Mental, a càrrec de la Fundació Vidal i Barraquer, i una altra sobre Trastorns d’Aprenentatge: TDAH i Dislèxia, a càrrec de la Fundació Adana.

Durant aquest curs, s'ha comptat amb la col·laboració d’un estudiant de suport o acompanyament per a estudiants amb necessitats educatives especials.

Pel que fa a les intervencions en matèria d'adaptacions, la participació a la convocatòria UNIDISCAT, a càrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha comportat un finançament de prop de 6.000 euros que, sumat al pressupost de la mateixa Universitat dedicat a aquestes iniciatives, ha permès, entre d'altres, l'adquisició de programes adaptatius, serveis de transcripció i d'acompanyament, així com accions destinades a les adaptacions i condicionaments dels espais de la Universitat.

Respecte a les relacions amb entitats d'aquest àmbit, s'ha continuat mantenint la participació de la UPF en les xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat: SAPDU (Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad), en l'àmbit estatal, i d'UNIDISCAT (dins de l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya), en l'àmbit autonòmic. Així mateix, en matèria de recursos tècnics, està en contacte amb diverses fundacions i entitats pel que fa a la inserció laboral dels estudiants amb discapacitat, entre d'altres, la Fundació Prevent, la Fundació Universia i la Fundació ONCE.

Inclusió per a estudiants amb necessitats econòmiques especials

La convocatòria 2018-2019 del programa d’ajuts a l’estudi es va resoldre el mes de juny, amb l’aprovació de 13 de les 21 sol·licituds presentades, que van rebre gairebé 24.000 euros. Aquests ajuts van adreçats als estudiants de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màsters que es troben davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula.

D’altra banda, la UPF va aprovar el programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de la UPF del curs 2019-2020. En data 5 de juliol s’ha resolt provisionalment, amb l’atorgament de cinc beques salari en modalitat general i dues en modalitat Prometeus, és a dir, vinculades al projecte Prometeus, que se centra en estudiants dels instituts Milà i Fontanals i Miquel Tarradell.  

Sensibilització. Cursos amb la Fundació Catalana Síndrome de Down

Arran del conveni amb la Fundació Catalana Síndrome de Down, es van impartir les terceres edicions dels cursos professionalitzadors d’auxiliar de producció de programes de ràdio i d’auxiliar de museus, impartits pel professor Francesc Miquel Ponsa i per Ion Gràcia. Un total de 18 estudiants van completar aquests dos cursos i van recollir el diploma acreditatiu durant l’acte de lliurament, que va tenir lloc el 16 de maig a l’auditori del campus del Poblenou.