El marc econòmic

Els pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2018 van ser aprovats el 3 de juliol, després d’haver passat per un període de sis mesos de pròrroga pressupostària. Com l'any 2017, amb la seva aprovació el govern de l’Estat pretenia continuar amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat financera de totes les administracions públiques, enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia espanyola i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària.

L'assoliment d'aquests tres objectius anava encaminat a consolidar el marc d'una política econòmica orientada al creixement econòmic i la creació de l'ocupació. En aquesta línia, es perseguia l'objectiu prioritari de continuar reduint el dèficit públic i de complir els compromisos de consolidació fiscal amb la Unió Europea, en un context de ferm creixement econòmic, d'increment dels recursos tributaris i de confiança dels mercats a Espanya, gràcies en aquest mateix compromís i a les mesures adoptades pel govern en els últims anys.

A Catalunya, els últims pressupostos generals aprovats han estat els de l’any 2017. Això ha comportat una pròrroga d’aquest pressupost que ha comprès tot l’exercici 2018 i una part del 2019.

 

Política pressupostària i financera

La Universitat Pompeu Fabra gestiona el seu patrimoni i les seves finances d'acord amb criteris administratius i pressupostaris. L’execució del seu pressupost s’ha dut a terme respectant els principis d’eficàcia i d'eficiència, de manera transparent, tot complint el marc legal vigent. Als efectes de normalització comptable, l'execució s'ha adaptat a les normes que, amb caràcter general, resulten d'aplicació al sector públic; en conseqüència, tot acte o operació amb transcendència econòmica ha estat registrat i justificat documentalment.

El pressupost de la Universitat per a l’exercici 2018 va ser aprovat pel Consell Social en sessió de 21 de desembre del 2017 per un import de 140.185.101,24 euros, 7,4 milions d’euros més que a l’exercici del 2017.

És el primer dels últims quatre pressupostos aprovats que planteja un cert increment en l’assignació dels recursos destinats a l’activitat ordinària. També incorpora un creixement sostingut dels fluxos derivats de l’activitat amb finançament afectat (principalment projectes de recerca) i dóna resposta a l’aplicació de la normativa que, en matèria salarial, afecta la Universitat.

Ha estat un pressupost elaborat de manera realista, però també exigent. Realista pel que fa als ingressos i a les despeses i exigent amb la gestió, l’eficiència i la planificació. D’això, se’n deriva que s’hagi pogut liquidar en equilibri amb un romanent genèric de 2.589 euros. El romanent de tresoreria ha totalitzat 35 milions d’euros, dels quals 42,3 compten amb afectació a finalitat. En conseqüència, el romanent genèric acumulat en aquesta data és negatiu, per un import de 7,3 milions d’euros.

D’altra banda, la Universitat ha continuat assumint el compromís de liquidar el deute contret com a conseqüència de la concessió de bestretes reintegrables destinades al finançament d’infraestructures científiques, i ha afrontat el pagament del deute ajornat que va vèncer al llarg de l’exercici pressupostari i, fins i tot, una petita part del deute ajornat amb venciment 2019.

 

Pressupost i execució d'ingressos

El pressupost d’ingressos, aprovat per un import de 140,2 milions d’euros, s’ha incrementat en 39,7 milions com a conseqüència d’haver incorporat 36,8 milions de romanents afectats provinents d’exercicis anteriors i 2,9 milions d’ingressos de l’exercici, destinats sobretot a cobrir la despesa derivada de l’increment retributiu corresponent a l’any 2018 (1,1 milions).

El pressupost s’ha liquidat per un import de 140,2 milions d’euros i la desviació global respecte al pressupost definitiu –romanents al marge– ha estat de -2,9 milions d’euros. En destaquen les desviacions originades per les transferències de capital previstes per finançar projectes de recerca i per les bestretes reintegrables previstes com a avançament de subvencions amb la mateixa finalitat (-1,9 milions).

Per la naturalesa de l’ingrés, amb 96,2 milions d’euros, els provinents de transferències corrents i de capital han tornat a ser els més significatius, i representen, com l'any 2017, un 69% de l’import total reconegut en l’exercici. La Generalitat de Catalunya, directament o indirectament mitjançant agències o altres organismes, torna a ser l’Administració amb un import més gran subvencionat (68,8 milions), seguida a distància de la Unió Europea i de l’Estat, amb 12 i 10,1 milions d’euros respectivament, tots imports molt similars als de l’any anterior.

Els drets reconeguts per matrícula (30 milions, mateix import que el 2017), les prestacions de serveis (7,1 milions) i els ingressos procedents de concessions administratives (4 milions) han estat els altres ingressos més significatius de l’exercici.

Pressupost i execució de despeses

El pressupost de despeses de l’any 2018 té consignats 109,5 milions d’euros per a operacions corrents, 28,9 milions per a operacions de capital i 1,8 per a operacions financeres.

Les modificacions més significatives han estat conseqüència de la incorporació de romanents (32,1 milions d’euros en accions de recerca i 4,7 en altres activitats) i de l’ampliació de crèdits pressupostaris, per un import de 2,9 milions d’euros.

Les desviacions pressupostàries més importants s’han produït en les partides en què s’ha incorporat romanent (36,6 milions en programes de recerca i 1,2 milions en beques i altres ajuts), en la despesa de personal (2,9 milions) i en la inversió material (1,7 milions).

En relació amb l’execució del pressupost d’operacions corrents, destaquen els 71,6 milions d’euros de despesa de personal i els 28 milions d'euros de despesa corrent en béns i serveis, que representen un 93% de tota la despesa corrent de l’exercici. En total, s’han liquidat 107,4 milions d’euros en operacions corrents, import lleugerament superior als 104 milions del 2017.

Pel que fa a les operacions de capital, s’han invertit 2,1 milions d’euros en actius materials, import lleugerament inferior al de l’any anterior. També s’han gastat 21 milions en programes de recerca, import inferior en 1,5 milions al del 2017.

S’han pogut amortitzar 3,6 milions d’euros d’operacions d’endeutament, tots relatius a bestretes reintegrables provinents de convocatòries estatals per al finançament d’infraestructures de recerca.

Inversió material

S’han invertit 2,1 milions d’euros en infraestructura i equipaments, destinats majoritàriament a actuacions de renovació i de millora. Aquesta inversió ha estat efectuada en edificis, construccions i instal·lacions (0,8 milions); en mobiliari i equipaments (0,6 milions); en equipament per al procés de dades (0,5), i en fons bibliogràfic (0,2 milions).

Situació financera i patrimonial

Els últims comptes anuals formulats en la data d’elaboració d’aquesta memòria corresponen als de l’exercici 2017, en què la Universitat va presentar un balanç amb 231 milions d’euros d’actiu, 184 dels quals corresponien al valor net del seu immobilitzat. Els ingressos per distribuir, constituïts per les subvencions de capital rebudes pendents de ser traspassades a resultats, eren, amb 118 milions d’euros, la partida més significativa del passiu.

L’actiu i el passiu van incrementar-se en 8 milions d’euros com a conseqüència principal de l’augment de l’actiu circulant (10 milions, sobretot en tresoreria) i en el passiu circulant (11 milions d’euros).

El resultat va ser d’1,1 milions d’euros, xifra que manté la tendència d’obtenir resultats positius evidenciada al llarg dels últims exercicis. Amb aquest resultat, els fons propis de l’entitat es van situar al voltant dels 10,5 milions d’euros.

 

Aprovació de comptes i auditoria

El compte general i els estats comptables (balanç, compte del resultat econòmico-patrimonial i memòria) de l’any 2017 van ser aprovats pel Consell Social en sessió plenària del 8 de novembre del 2018 un cop auditats per Faura-Casas auditors, que van elaborar un dictamen sense excepcions en què opinen que aquests documents expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Universitat.

En la data d’elaboració d’aquesta memòria, el compte general i els estats comptables de l’any 2018 estan sent formulats a l’objecte que puguin ser auditats per Faura-Casas auditors, entitat adjudicatària del servei d’auditoria corresponent en aquest exercici.