El 2018, el finançament global obtingut per la UPF s'ha situat en 40,6 milions d'euros. Els trets més destacables són els següents:

  • El finançament europeu ha assolit gairebé 13 milions d'euros i continua representant la font principal del finançament de la UPF. Aquests resultats consoliden la UPF en els primers llocs entre les entitats espanyoles en captació de recursos europeus.
  • Els fons procedents d’empreses i d'institucions han augmentat notablement, degut a l’increment del nombre de projectes obtinguts en convocatòries competitives.
  • El finançament de l'administració autonòmica també ha augmentat. Cal destacar l'obtenció d'un projecte per a la valorització de resultats obtingut per la Unitat d'Innovació UPF Business Shuttle en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, amb un import de 2,2 milions d'euros i la resolució de la convocatòria de suport a grups de recerca (SGR 2017), en la qual es van obtenir 1,8 milions d'euros.
  • Els fons procedents de l'administració estatal no tenen en consideració la convocatòria 2018 de projectes I+D dels programes "Retos" i "Generación de conocimiento" perquè no es va resoldre durant l'any considerat a efectes de la present memòria. Els primers resultats provisionals d'aquestes convocatòries es van publicar l'abril del 2019 i el finançament global va ascendir a 5,2 milions d'euros. Si s'afegís aquest finançament al total, s'assoliria un finançament global proper als 46 milions d'euros, xifra gairebé igual a l'aconseguida l'any 2017. 
  • El finançament a través de contractes i ajuts no competitius es va situar en 3,9 milions d'euros valor que representa una petita alça en relació a l’obtingut l’any anterior.

Si es tenen en compte els ajuts del PDI de la UPF gestionats per les entitats del Grup UPF (CREI, CRG, IBEI, IMIM i ISGlobal), el finançament del 2018 se situa en 46,9 milions d'euros.