Indicador 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de contractes de llicències i royalties

8 7 10 11 10

Import contractes de llicències i royalties (milers d'euros)

57,0 65,9 81,8 86,6 119,3
Contractes sense contraprestació econòmica 93 72 79 91 175

Nombre de contractes de confidencialitat (CDA/NDA)

15 26 24 13 32

Nombre d'acords de col·laboració / acords marc

23 10 7 7 7

Nombre de MTA / DTA signats

49 31 38 63 126

Nombre d'acords de cotitularitat

3 2 4 2 7

Nombre de llicències sense contraprestació econòmica

- 2 5 3 3

Altres

3 1 1 3 0