Patents
2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de patents prioritàries sol·licitades 

3 2 2 8 13

Espanya

-

- 0 0 0

EUA

-

1 0 1 3

Patent europea

3

1 2 7 10

Nombre de sol·licituds PCT i fases nacionals

3 3 15 13 15

PCT

3

3

1

2 6

USTPO

- - 3 1 1

Altres

-

- 11 10 8
Software      

Nombre de registres o dipòsits de software

- 2 1 0 4