Grau

Per al conjunt de la Universitat, la majoria dels indicadors de rendiment del curs 2018-2019 evolucionen positivament, tenint en compte que ja estan en nivells molt alts i satisfactoris.

El curs 2018-2019, a la UPF es van graduar 1.968 estudiants de grau (63% de dones i 37% d'homes), xifra molt similar a la del curs passat (1.909). Any rere any, tot i que lleugerament, augmenta el nombre de graduats. La relació entre els estudiants matriculats de nou accés a primer curs i els titulats es manté constant al llarg dels anys en 0,7.

La taxa de rendiment dels graus ha anat augmentant gradualment, fins a situar-se entorn el 90% els últims anys.

La taxa d’eficiència se situa a nivells altíssims, entorn el 95%. Tots els estudis tenen una taxa d’eficiència superior o molt propera al 90%.

La taxa de graduació dels graus és molt elevada i estable, al voltant del 65%. La taxa d’abandonament se situa entorn el 26%.

Màster

La taxa de rendiment s’expressa amb valors altíssims pel que fa als màsters UPF (95%).

El curs 2018-2019 es graduen 797 estudiants de màster (63% de dones i 37% d'homes), amb una taxa de graduació molt elevada, superior al 85%.

L’abandonament en els màsters UPF és molt baix. El fet que estigui situat al voltant del 10% és una dada força raonable i positiva.

Doctorat

El curs 2019-2020, a la UPF es van llegir 216 tesis doctorals, distribuïdes al 50% entre dones i homes.