Política de professorat

Durant el primer trimestre del curs 2018-2019 s’han resolt els concursos per accedir a la plaça de catedràtic, de les quals quatre corresponen al cos docent de funcionaris i les altres quatre, a la categoria de catedràtic contractat, del règim laboral. A més, vuit professors en vies d’estabilització han accedit a una plaça permanent com a professors agregats. Tot això per donar compliment a la taxa de reposició prevista per a l’any 2018, que ve determinada per les jubilacions i les baixes de l’any anterior.

Cal destacar que el Vicerectorat per a la direcció de projectes en l’àmbit de professorat, juntament amb els directors de les unitats de coordinació acadèmica (UCA), han establert una previsió de contractació per al període 2019-2023. Aquesta previsió és una estimació de: 1) les promocions, 2) les places d’estabilització que es podran convocar a concurs durant els pròxims cinc anys, tenint en compte les baixes que es pugin produir al llarg d’aquest període, juntament amb les previsions pressupostàries de cadascun dels anys, i 3) la incorporació de nous professors tenure-track, que consolidaria, d’aquesta manera, el model de carrera acadèmica aprovat l’any 2016.

El Consell de Govern ha aprovat una nova normativa de permisos i llicències per estades de docència i/o recerca per al professorat a temps complet. Aquesta normativa recull les noves categories de professorat introduïdes per la LOU i la LUC, i estableix el circuit per tal que el professorat faci la seva estada coneixent la situació administrativa en la qual queda quan gaudeixi del seu permís o llicència, i de la cobertura sanitària i per accidents que tindrà durant la seva estada.

 

Estadístiques