La missió formativa del CLIK, adreçada al personal docent i investigador de la UPF, en la línia d’un marc educatiu propi, proposa activitats orientades a l'assoliment per part de l’estudiant de les competències comunes descrites a EDvolució: d'autonomia, de coneixement transdisciplinari i interdisciplinari, de compromís social amb visió global, comunicacionals i digitals.

Així mateix, ofereix accions formatives relacionades amb la resta d’eixos temàtics del marc educatiu EDvolució. 

El CLIK organitza els programes formatius que es presenten a continuació.

Formació contínua

El programa de formació contínua per al professorat de la UPF d'aquest curs acadèmic està centrat en la situació d'excepcionalitat com a conseqüència de la covid-19 i, per tant, les accions formatives programades són específiques per dur a terme una docència en línia i híbrida.

Les activitats formatives proposades estan adreçades a tot el PDI de la Universitat. Són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de participació que admet una valoració en els processos d’acreditació de l'AQU i de l'ANECA.

El programa s’estructura en quatre grans àrees:

 • Planificació  
 • Metodologies  
 • Recursos i activitats formatives  
 • Avaluació

Cada àrea pot estar formada per cursos en format en línia, enllaços a webs, materials o guies de suport.

En total, durant el curs acadèmic 2020-2021 s'han programat 28 accions formatives, entre les quals hi ha quatre webinars impartits durant el mes de juliol no comptabilitzats en la memòria del curs acadèmic passat.

La participació total en aquestes accions formatives han estat de 991 professors (més informació a la taula adjunta 4.27).

Aquest any, i a conseqüència de la covid-19, tota la formació s’ha fet en format en línia, seguint el pla de contingència de la Universitat, on la presencialitat ha estat majoritàriament reduïda, i exclusiva per a estudiants de primer curs, i on la formació del professorat s’ha organitzat sense presencialitat física, però necessàriament amb interacció, a través de l’Aula Global i amb activitats síncrones i asíncrones. 

Durant el mes de juliol del 2020 es van organitzar quatre webinars, en què es van convidar professorat de centres adscrits (ESCI i IBEI) i d’altres universitats catalanes, com la UdG. En el moment de tancar la memòria del curs anterior, no es disposaven de dades de participació. És per això que s'incorporen en aquesta memòria, i són els següents:

 • Recomanacions per a una Docència Eficient en Línia 
 • Docència no Presencial amb l’Eina Collaborate 
 • L'Ús de Fòrums en una Docència no Presencial 
 • Seguiment de les Activitats de l’Estudiant durant la Docència no Presencial 

Les accions formatives organitzades al llarg dels tres trimestres del curs 2020-2021 han estat:

 • Dinàmiques per a una Docència Híbrida
 • Oratòria Online: Impacta el teu Alumnat amb un Discurs Convincent
 • Presentacions i Reunions Virtuals Eficients
 • Què Hem de Tenir en Compte per Afavorir un Feedback Eficaç?
 • Webinar: Trucs per Organitzar i Automatitzar l'Aula Global com a Docent
 • Webinar: Ús de l'Eina Nearpod per Dinamitzar les Classes de Grup Gran
 • Webinar: Qüestionaris d'Avaluació: Nivell Bàsic
 • Webinar: Qüestionaris d'Avaluació: Nivell Avançat
 • Webinar: Activitats d'Avaluació: Fòrum, Tasca i Turnitin
 • Disseny d'Activitats Formatives per Dinamitzar les Classes en Línia i Augmentar la Participació
 • Webinar: Elaboració de Material Docent Audiovisual
 • Estratègies d'Avaluació Efectiva amb Eines Digitals
 • La Setmana d'Aula Global
 • Webinar: Qualificacions a l'Aula Global
 • Treballar els ODS a través de la Metodologia ABP i ABPj
 • El Procés d'Autoavaluació i de l'Avaluació entre Iguals a través de l'Aplicació de Rúbriques d'Avaluació
 • Escape Room y Breakout Educativo: Diseño de Experiencias Lúdicas de Aprendizaje
 • Estratègies per Motivar l'Alumnat en Entorns Híbrids d'Aprenentatge
 • II Setmana de l'Aula Global: FAQtoria - Avaluació
 • Planificació de la Docència Híbrida
 • Uso de Herramientas Digitales para Diseñar Actividades en Contextos no Presenciales
 • Webinar: Com Utilitzar les Eines d'Avaluació a Turnitin? (anul·lat)
   

 

Formació organitzada amb la col·laboració d’altres serveis

Conjuntament amb la Unitat d’Igualtat, s'ha organitzat la sessió formativa en línia Canviant la Perspectiva: la Diversitat Afectivo-sexual i de Gènere a l'Acadèmia, la Tecnologia i la Innovació, en què han participat 40 persones dels tres col·lectius, 27 de les quals membres del cos docent.

La sessió va ser de dues hores, a càrrec dels ponents Simon Perera i Arnau Roig.

La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) va organitzar una sessió formativa de dues hores de durada, dirigida al PAS i al PDI sobre identitat digital, i el CLIK en va fer difusió: Identitat Digital i Certificació Electrònica (dues edicions), en què van participar 24 professors.

Pel que fa a l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball, la formació ha estat organitzada conjuntament per l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, Desenvolupament i el CLIK.

S’han ofert tres accions formatives inicials quan un treballador s’incorpora a la UPF, que han estat dissenyades en un format en línia a través de l’Aula Global, amb un total de 56 assistents:

 • Aspectes Bàsics de Seguretat Biològica (no presencial)
 • Conceptes Bàsics sobre Seguretat i Salut en el Treball (no presencial)
 • El Pla d'Autoprotecció de la UPF (no presencial)

Formació a mida

La formació a mida sorgeix de la demanda d'un departament/UCA o d'un centre adscrit de la UPF, a partir de la detecció de necessitats per tal de millorar algun aspecte concret. Des del CLIK, es dissenyen i s'adapten programes de formació als requeriments tècnics i específics de cada departament, d'acord amb la disponibilitat pressupostària i l’anàlisi d'oportunitats.

Durant aquest curs acadèmic 2020-2021, s'han organitzat 9 cursos a mida, amb un total de 105 assistents:

 • Programa de Mentories del Grau Obert UPF, dirigit als mentors del Grau Obert (setembre del 2020), 9 assistents.
 • The FIDU Programme in Economics. Programa de Formació Inicial en Docència Universitària, dirigit a estudiants de màster de la BGSE (de gener a juny del 2021), 10 assistents.
 • The FIDU Programme in Translation and Language Sciences. Programa de Formació Inicial en Docència Universitària, dirigit a professorat de Traducció (d’octubre del 2020 a juny del 2021), 7 assistents.
 • Statistics for Language Studies, dirigit a estudiants del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (de 7 al 28 de maig del 2021), 33 assistents.
 • Writing for Academic Purposes (MA Thesis), dirigit a estudiants del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (del 10 de maig al 7 de juny del 2021), 7 assistents.
 • Oral Skills for MA Thesis Presentations, dirigit a estudiants del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (de l’1 al 8 de juny del 2021), 19 inscrits.
 • Taller per Crear els teus Perfils d’Investigador ORCID, Web of Science ResearcherID (Publons), ScopusID i Google Scholar profile (presencial), dirigit a professorat del centre adscrit Barcelona School of Management (BSM) (19 de maig del 2021), 3 assistents.
 • Com Fer Cerques a Web of Science i Scopus (en línia), dirigit a professorat del centre adscrit Barcelona School of Management (BSM) (5 de maig del 2021), 5 assistents.
 • Webinar: Activitats d’Avaluació: Qüestionaris, dirigit a professorat del màster en Salut Pública (29 de gener del 2021), 12 assistents.

  4.27. CLIK. Participants en els cursos de formació contínua del professorat. Curs 2020-2021
   

CÍCLIKS: formació per a estudiants de doctorat

CÍCLIKS és un programa de formació adreçat als estudiants de doctorat de la UPF que inclou cursos per impulsar la recerca i el desenvolupament professionals. 

Al llarg d’aquest curs acadèmic 2020-2021, la gestió del programa CÍCLIKS s’ha repartit entre dos serveis de la Universitat: el CLIK i l’Escola de Doctorat. El CLIK s’encarrega del disseny de les accions formatives i l’Escola de Doctorat, de la gestió administrativa d’aquests cursos.

Aquest curs acadèmic s’han programat 6 accions formatives en format en línia, 3 en el marc del programa CÍCLIKS i 3 més dins del programa Intervals del PRBB (col·laboració amb aquest programa formatiu dirigit exclusivament a estudiants de doctorat inscrits al doctorat en Biomedicina).

Un total de 51 hores (15 al programa CÍCLIKS i 36 al programa Intervals-PRBB).

Les dades de participació d’aquests cursos han estat les següents:

4.28. CLIK. Participants a CÍCLIKS. Curs 2020-2021 

 

Formació del Grup UPF

Durant el curs 2020-2021, en el marc de la transferència de coneixement al Grup UPF, formada per centres docents adscrits i entitats amb un conveni específic amb la UPF, s’ha continuat obrint part de l’oferta formativa docent. També s’ofereix el servei de disseny d’accions formatives in situ i a mida i assessorament pedagògic específic.

Aquest any, han participat 26 membres del Grup UPF: 6 de la BSM, 15 d'ESCI, 5 de l’IBEI en diferents accions formatives docents ofertes al llarg del curs. 

A més, a l’apartat “Formació a mida”, hem detallat els dos cursos i assistents que el centre adscrit BSM va demanar per al seu professorat.

Formació inicial en docència universitària

Enguany, arribem a la dinovena edició del Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), que té per objectiu donar formació bàsica als professors novells, a fi que puguin seguir el seu desenvolupament professional com a docents universitaris.

Donada la situació per la covid-19, s’ha replantejat aquest programa i s’ha transformat a un format 100% en línia per poder oferir-lo al professorat interessat.

S'ha continuat amb dos itineraris formatius: Itinerari A (170 hores) i Itinerari B (80 hores), però amb un format en línia a través de l’Aula Global, en lloc de semipresencial, com les edicions anteriors.

Atès l’èxit de participació en edicions anteriors de l’itinerari formatiu en línia i en llengua anglesa, continuem oferint-lo en aquell professorat estranger que no entén la llengua catalana o castellana, al professorat que no disposa de tant temps de dedicació i al professorat que està d’estada a l’estranger i que no pot fer sessions presencials. 

L’oferta d’itineraris formatius per participar en el programa FIDU durant el curs acadèmic 2020-2021 ha estat la següent:

 • Itinerari A: professors novells que s’acaben d’incorporar a la UPF. 170 hores (6 ECTS).

 • Itinerari B: professors que porten menys de quatre anys impartint docència. 80 hores (3 ECTS).

 • Itinerari C: professors novells o amb menys de 4 anys de docència i que no tenen disponibilitat presencial o bé no dominen la llengua catalana. 25 (1 ECTS) o 20 hores.

 • Itinerari a mida per la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) (Citat a l’apartat “Formació a mida”).

 • Itinerari a mida per al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Citat a l’apartat “Formació a mida”). 

Les activitats desenvolupades en aquesta formació han estat:

 • Realització d’un qüestionari en línia d’autoavaluació docent.

 • Mòduls teòrics formatius sobre temes de docència, en format no presencial.

 • Elaboració d'un treball individual amb el suport de tutors pedagògics i tutories de seguiment en línia per part del tutor.

 • Enregistrament de la docència en línia i posterior feedback.

 • Elaboració d'un portafoli electrònic final de reflexió del programa FIDU.

Les accions formatives en línia i síncrones s’han desenvolupat del gener al març del 2021 i han estat sobre aquests temes:

 • L'ensenyament i l'aprenentatge a la Universitat: conceptes i procediments clau. Consideracions específiques de models híbrids i no presencials

 • Metodologies docents per a l’ensenyament en gran grup

 • Tècnica de veu i expressió

 • Metodologies docents per a l’ensenyament en seminaris, tutories i pràctiques

 • Avaluació dels aprenentatges: tipus i tècniques d’avaluació. El portafoli

 • Motivació dels estudiants

 • La perspectiva de gènere com a garantia de qualitat i d’equitat de la docència universitària

 • Eines per dinamitzar i gestionar els grups a classe

 • Sessió sobre competències per encarar el treball individual del programa FIDU

Altres sessions no presencials disponibles a l’Aula Global del programa han tractat temes institucionals com ara: l’estructura dels ensenyaments universitaris, serveis per al professorat, la docència a la UPF, recursos informàtics i d’informació, sistema d’avaluació docent, entre d’altres.

Al llarg del programa s’organitzen tutories en línia amb un assessor pedagògic, tant per fer el seguiment del projecte d’innovació que elabora el participant al llarg del programa, com per fer el visionat de la docència que prèviament s'ha enregistrat. Aquest any, i a conseqüència de la covid-19, les tutories s’han organitzat en format en línia, a través de videoconferències.

El programa ha rebut un total de 45 inscripcions entre tots els itineraris formatius: 10 a l’itinerari A, 7 a l’itinerari B,  21 a l’itinerari C i 7 FIDU a mida de Traducció. Finalment, han seguit i han finalitzat el programa formatiu 42 participants.

4.29. CLIK. Participants en el FIDU per itineraris i departaments. Curs 2020-2021

 

Programa de mentories del Grau Obert

El Grau Obert de la UPF és un programa dirigit a estudiants interessats en múltiples disciplines que volen adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es volen graduar.

Per tal d’actuar com a referents acadèmics, donar suport i acompanyar els estudiants que es matriculen per primer cop al programa del Grau Obert, s’encarrega al CLIK el disseny i la implementació d’un programa de mentories, l’objectiu de les quals és facilitar l’accés a la Universitat, guiar i acompanyar l’estudiant de primer perquè s'hi adapti socialment i institucionalment.

Aquest curs 2020-2021 s'han seleccionat 9 mentors (8 noies i 1 noi) i 34 mentoritzats, estudiants de nou ingrés (29 noies i 5 nois).

S'ha organitzat un programa de formació de dos mòduls en línia: un de presentació del programa als nous mentors de manera síncrona (a càrrec del CLIK) i un mòdul de forma asíncrona basat en habilitats i competències (a càrrec d’una consultora externa).

Acompanya’t de...

La Factoria i el CLIK han creat la segona temporada de la sèrie Acompanya't de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge. La primera temporada va ser Acompanya't de les eines digitals de la UPF, un producte audiovisual compost per diferents capítols que fa èmfasi en les eines digitals que estan disponibles a l'Aula Global per a una digitalització de la docència.

En aquesta segona temporada, s'han buscat experiències docents sobre metodologies d'ensenyament-aprenentatge com ara l'ABP, estudi de casos, Flipped Classroom, ludificació, entre d'altres. Es tracta d'una sèrie de vídeos (deu càpsules audiovisuals d'entre 4-8 minuts) que es poden consultar amb l'objectiu d'acompanyar el professorat en la seva docència. A cada episodi, una companya o un company, a través d'una breu entrevista, explica com utilitza una determinada metodologia, per què l'ha triada, com l'aplica a l'aula i per què la recomana a la resta de col·legues.

Assessoraments

Durant el curs 2020-2021, el CLIK ha continuat assessorant els òrgans de govern, els serveis interns i centres adscrits, els responsables acadèmics en el desenvolupament de projectes institucionals, i individualment els professors que ho han sol·licitat. 

Les tipologies d’assessorament més habituals han estat sobre:

 • Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes d’innovació educativa a l’educació superior.
 • Disseny i aplicació de metodologies actives a la docència universitària.
 • Ús de tecnologies, especialment blended learningflipped classroom, en la creació de materials i en l’ús de metodologies i eines concretes per a la docència.
 • Definició i revisió de les competències descrites als plans d’estudis de les titulacions oficials de la UPF.
 • Consultoria pedagògica: accions de millora de la pràctica docent a partir de l’observació docent i de la pràctica reflexiva.
 • Assessorament per a la transformació de l’assignatura presencial en un format en línia o híbrid.

El CLIK també dóna suport a la Comissió d’Avaluació de la Docència en l’avaluació del professorat, executa processos d’avaluació pedagògica, certifica la participació del PDI en programes d’innovació i millora docent i dóna suport al PDI en el disseny, l’execució i el seguiment dels programes de millora docent individualitzats que esdevenen de l’avaluació de la docència.

Durant la covid-19, s’ha fet una tasca intensa d’assessorament telefònic i per correu electrònic, per donar suport al professorat i garantir la realització d’exàmens del segon trimestre i la implementació del tercer trimestre de manera 100% virtual. En aquest sentit:

Tipus d'assessorament Nre.
Individual per telèfon    65     
Individual per correu   251

A més, i en aquesta línia, també ha elaborat productes per poder arribar al màxim de professorat. D’aquesta manera, ha combinat l’atenció individualitzada amb guies amb recomanacions per al professorat, com per exemple la Guia bàsica per digitalitzar la docència per al curs 2020-2021, la Guia bàsica de producció de material multimèdia d’aprenentatge 2020-2021 i les col·leccions Acompanya’t esmentades anteriorment.