Fons bibliogràfic en diferents suports

  • Monografies: 600.000 exemplars en suport físic (paper, CD, DVD, microformes, etc.) i 40.000 títols en suport digital i en accés remot.
  • Publicacions en sèrie: 12.580 col·leccions (corresponents a 11.900 títols) en suport paper i 25.000 títols en suport digital i en accés remot.

 

En conjunt, i en termes absoluts, el curs ha suposat, respecte al fons en paper, un increment d’uns 10.000 volums del fons de monografies i el manteniment de les col·leccions i els títols de publicacions en sèrie. En paral·lel i respecte als documents d’accés remot, ha significat un increment de 2.500 títols en el cas de les monografies i d’uns 2.000 en el de les publicacions en sèrie. 

Pel que fa a la procedència de les monografies ingressades, i com s’indica en la taula 6.7, el 35,1% s'han adquirit per compra i el 64,9%, per donació. Durant aquest curs no s’han catalogat fons provinents de cessió.

 

Fons transferits al GEPA

S'han continuat transferint fons de baix ús, tant de monografies com de publicacions en sèrie, al magatzem cooperatiu Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés (GEPA) del CSUC. En finalitzar el curs 2020-2021, la UPF hi té dipositats 78.000 volums de monografies (equivalent al 13% del seu fons bibliogràfic en paper, i que suposa uns 6.000 més que en finalitzar el curs anterior) i 3.750 col·leccions de publicacions en sèrie (equivalent al 30% de les col·leccions de publicacions en sèrie en paper).
 

Desafectació de fons

Al llarg del curs, s'ha portat a terme un nou procés de desafectació de fons, amb un volum total de 3.805 exemplars que, per diferents motius (obsolets, en mal estat, perduts, duplicats, etc.), restaven valor a la col·lecció.