La missió formativa del CLIK, adreçada al personal docent i investigador de la UPF, en la línia d’un model educatiu propi, proposa la consecució de les competències transversals d’EDvolució (comunicacionals i digitals, d’autonomia, de coneixement transdisciplinari, de perspectiva de gènere i de compromís ciutadà global). Així mateix, ofereix accions formatives relacionades amb les àrees temàtiques d’aquest model educatiu (rol del professorat, acompanyament a l'estudiant, arquitectura d’aprenentatge, espais i recursos, i formats educatius). 

El CLIK organitza els programes formatius que es presenten a continuació:
 

Formació contínua

La programació dels cursos de formació contínua per als professors de la UPF responen a les necessitats del desenvolupament del nou model educatiu, de les peticions dels mateixos professors i també de la detecció de les necessitats formatives i dels comentaris i resultats obtinguts a través de les enquestes de satisfacció.

El programa formatiu s’engloba en els àmbits següents:

 • docència
 • gestió
 • recerca
 • llengües (aquest curs acadèmic, durant el primer i segon trimestres)
 • seguretat i salut en el treball

En total, durant el curs acadèmic 2019-2020 s'han programat 46 accions formatives distribuïdes en els àmbits següents: 13 de formació contínua, 5 cursos sobre llengua catalana, 4 sobre llengua anglesa, 1 sobre llengua alemanya, 1 sobre llengua francesa, 12 webinars sobre docència no presencial, 3 sobre seguretat i salut laboral, 1 workshop i 6 cursos a mida. 

La participació total en aquestes accions formatives ha estat de 1.176 professors i professores (en la taula adjunta podreu veure la distribució de la participació per cada àmbit).

S'han continuat oferint accions formatives presencials, semipresencials i en línia per tal de proporcionar als professors de la UPF una modalitat formativa més flexible i autònoma i tutoritzada per un expert en cada tema, segons un calendari establert.

En el format semipresencial, s’han combinat les classes presencials amb sessions o activitats impartides a través de la plataforma virtual Aula Global.

En el format en línia, s'han ofert cursos des de la plataforma Aula Global, tutoritzats per un expert, i també el format webinar, un seminari en línia a través de l’eina Collaborate, d’una hora de durada. Precisament, i a causa de la pandèmia produïda per la covid-19, a partir del 14 de març, tota la formació es va convertir en un format en línia i es van organitzar webinars per tal de formar a tot el professorat que tenia docència durant aquest període en les eines necessàries per fer docència i avaluació no presencial.

Pel que fa a la formació en llengües, organitzada pel CLIK i impartida per Idiomes UPF, durant el primer i el segon trimestres s'han ofert cursos en llengua anglesa, llengua alemanya, llengua francesa i llengua catalana per al personal docent i investigador (PDI), amb l'objectiu de promoure l'ús de les terceres llengües, impulsar i incentivar el multilingüisme en la docència i facilitar als professors la millora en les seves competències lingüístiques, en particular en anglès i en català, tant a les classes com en presentacions i congressos internacionals. A partir del tercer trimestre, l’organització i la gestió de la formació en llengües ha anat a càrrec exclusivament d'Idiomes UPF.

Els cursos institucionals de llengua catalana i espanyola que ofereix directament Idiomes UPF també compten amb la col·laboració del CLIK.

Les accions formatives organitzades al llarg dels dos primers trimestres han estat:

 • Curs Docència i Aula Global (en línia)
 • Nearpod, eina per dinamitzar presentacions
 • Webinar: Com afegir i gestionar les qualificacions a l'Aula Global
 • Aprenentatge cooperatiu (1a. part): Ensenyament obert al diàleg amb els estudiants - ANUL·LAT
 • Taller d’aprenentatge actiu en grups nombrosos
 • Aprenentatge basat en projectes: com començar
 • Web of Science Researcher ID ara a Publons (3 edicions)
 • Com trobar llibres i capítols a Web of Science i Scopus i saber-ne l'impacte (citacions i descàrregues)
 • Mendeley: gestor de bibliografia
 • Com incrementar la visibilitat de la teva recerca: el Portal de la Recerca de Catalunya
 • El model Flipped Classroom en l'ensenyament universitari. Capgira la teva classe! 
 • Educació i tècnica de veu per al personal docent
 • Webinar: Canviant la perspectiva: la diversitat afectivo-sexual i de gènere a l'acadèmia, la tecnologia i la innovació

Cursos de llengües:

 • Writing Academic Articles (sense experiència prèvia)
 • STEP Programme: Methodology for English Medium Instruction
 • Curs general d'anglès Pre-Proficiency II (C2.1)
 • Conversational English
 • Parlez-vous français ? Francès bàsic (A1.1)
 • Basic Catalan for Teachers
 • Taller de pronunciació del català. 2 edicions - ANUL·LAT
 • Taller de preparació del nivell C de català - ANUL·LAT
 • Curs de conversa en català - ANUL·LAT
 • Sprechen Sie Deutsch? Alemany bàsic (A1) - ANUL·LAT

Al llarg del tercer trimestre, i com a conseqüència de la covid-19, la Factoria i el CLIK han organitzat webinars sobre les eines tecnològiques que la Universitat posa a disposició del professorat per tal de fer la docència i l'avaluació del tercer trimestre en format no presencial. Així com també webinars sobre recomanacions pedagògiques i sobre creació i correcció d'exàmens.

Els webinars organitzats han estat:

 • Webinar: Com fer revisió d'exàmens a distància
 • Webinar: Com fer una classe a distància des de l'Aula Global amb l'eina Collaborate
 • Webinar: Com fer un vídeo docent amb l'eina d'autogravació Kaltura Capture
 • Webinar: Recomanacions per planificar la teva docència no presencial
 • Webinar: Creació i revisió d'exàmens
 • Webinar de consultes La Factoria-CLIK: Collaborate vs Collaborate Ultra
 • Webinar de consultes La Factoria-CLIK: Correcció d'exàmens
 • Webinar: Característiques, novetats i resolució de dubtes de Kaltura Capture

Durant el mes de juliol, i amb l’objectiu de formar el professorat per a la docència del pròxim curs acadèmic, s’han organitzat 4 webinars, on hem convidat professorat de centres adscrits (ESCI i IBEI) i d’altres universitats catalanes, com la UdG:

 • Webinar: Recomanacions per a una docència eficient en línia
 • Webinar: Docència no presencial amb l’eina Collaborate
 • Webinar: L'ús de fòrums en una docència no presencial
 • Webinar: Seguiment de les activitats de l’estudiant durant la docència no presencial

En el moment de tancar la memòria, no disposem de dades de participació d’aquests darrers 4 webinars.

Pel que fa a l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball, la formació ha estat organitzada conjuntament per l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, el l'Oficina de Desenvolupament i el CLIK.

Cada treballador ha de rebre formació teòrica i pràctica en matèria preventiva, que el capaciti per poder participar en la prevenció dels riscos laborals derivats del lloc de treball o funció. S’han ofert tres accions formatives inicials quan un treballador s’incorpora a la UPF, que han estat dissenyades en un format en línia a través de l’Aula Global:

 • Aspectes Bàsics de Seguretat Biològica (no presencial)
 • Conceptes Bàsics sobre Seguretat i Salut en el Treball (no presencial)
 • El Pla d'Autoprotecció de la UPF (no presencial)

4.22. CLIK. Participants als cursos de formació contínua del professorat. Curs 2019-2020

 

Formació de taller-workshop sobre temes transversals per a la docència

El format workshop arriba a la seva dinovena edició. És una oportunitat per treballar temes d'actualitat permanent i noves tendències educatives que volen donar valor a la mateixa docència, a través d'un format taller.

Els tallers d'innovació/workshops del CLIK tracten temes transversals per a la docència des d'una perspectiva particular. Són presencials i tenen una durada aproximada de 3 hores. Aquest curs acadèmic s’ha organitzat una edició:

XIX Workshop sobre temes transversals per a la docència: Neurociència i docents: quina relació hi ha entre l'aprenentatge, el cervell i les metodologies docents?, a càrrec del professor David Bueno (17 de desembre del 2019), amb una durada de 3 hores, 49 inscrits i 34 assistents.

 

Formació a mida

La formació a mida sorgeix de la demanda d'un departament o d'un centre de la UPF, a partir de la detecció de necessitats per tal de millorar algun aspecte concret. Des del CLIK es dissenyen i s'adapten programes de formació als requisits tècnics i específics de cada departament, d'acord amb la disponibilitat pressupostària i l’anàlisi d'oportunitats.

Durant aquest curs acadèmic 2019-2020, s'han organitzat 6 cursos a mida, amb un total de 76 assistents:

 • Programa de Mentories del Grau Obert UPF, dirigit als mentors del Grau Obert (13 de setembre del 2019), 6 assistents.
 • The FIDU Programme in Economics. Programa de Formació Inicial en Docència Universitària dirigit a estudiants de màster de la BGSE (del 25 d’octubre al 31 desembre del 2020), 15 assistents.
 • Statistics for Language Studies, dirigit a estudiants del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (15, 22, 29 d’abril del 2020), 12 assistents.
 • Writing for Academic Purposes (MA Thesis), dirigit a estudiants del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (7, 14, 21 i 28 de maig del 2020), 14 assistents.
 • Oral Skills for MA Thesis Presentations, dirigit a estudiants del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (2, 4 i 9 de juny del 2020), 8 assistents.
 • Análisis de Datos Cualitativos y el Programa NVIVO 12, dirigit al grup d'investigadors del projecte ERC TRANSGANG, del Departament de Comunicació. (23 de gener del 2020, 5.30 hores), 21 assistents.

 

CÍCLIKS: formació per a estudiants de doctorat

CÍCLIKS és un programa de formació adreçat als estudiants de doctorat de la UPF que inclou cursos per impulsar la recerca i el desenvolupament professional. El programa està organitzat pel CLIK, en col·laboració amb l’Escola de Doctorat.

Des del 2017, PRBB Intervals i CÍCLIKS-UPF es van unir per oferir cursos d'escriptura científica exclusivament per a estudiants de doctorat inscrits al programa de doctorat en Biomedicina. Aquesta iniciativa està dissenyada per permetre a cada estudiant de doctorat assistir a un curs d’escriptura durant els seus estudis de doctorat: How to Write a Scientific Article.

Al llarg d’aquest curs acadèmic 2019-2020, s’han programat 6 accions formatives, 3 en el marc del Programa CÍCLIKS i 3 més dins del programa Intervals del PRBB, en què es col·labora des del 2017. Hi han participat un total de 104 assistents, amb l’objectiu de formar-se en l’escriptura d’articles i pòsters científics en anglès i en habilitats per la comunicació oral.

El total d’hores ofertes pel col·lectiu d’estudiants de doctorat i postdoctorat ha estat de 60. Aquelles sessions afectades per la pandèmia de la covid-19 durant els mesos de març i abril van finalitzar-se en un format en línia.

El programa CÍCLIKS s’ha gestionat des del CLIK durant el primer i el segon trimestres. El tercer, i com a conseqüència de la covid-19,s’han anul·lat les accions formatives que estaven previstes.

4.23. CLIK. Participants a CÍCLIKS. Curs 2019-2020 

 

Formació en xarxa UPF

Durant el curs 2019-2020, en el marc de la transferència de coneixement a la Xarxa UPF, formada per centres docents adscrits i entitats amb un conveni específic amb la UPF, s’ha continuat obrint part de l’oferta formativa docent. També s’ofereix el servei de disseny d’accions formatives in situ i a mida i assessorament pedagògic específic.

Aquest any, la participació total de membres de la xarxa UPF ha estat de 20 en accions formatives docents ofertes al llarg del primer i segon trimestres. 

La participació ha estat repartida de la manera següent: 3 de la BSM, 2 de l’ESCI, 3 de l’ESIM, 4 de l’IBEI i 8 del TecnoCampus-Mataró.

A partir del tercer trimestre, ESCI i IBEI han demanat poder participar en algun dels webinars sobre docència no presencial. Aquesta participació ha estat durant el mes de juliol, i per això no disposem de dades en el moment del tancament de la Memòria.

 

Formació inicial en docència universitària

Enguany, arribem a la divuitena edició del Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), que té per objectiu donar formació bàsica als professors novells, a fi que puguin seguir el seu desenvolupament professional com a docents universitaris.

S'ha continuat amb dos itineraris formatius: Itinerari A (170 hores) i Itinerari B (80 hores), amb el mateix format semipresencial, combinant les sessions presencials amb altres sessions en línia a través de l’Aula Global.

Atès l’èxit de participació en edicions anteriors de l’itinerari formatiu en línia i en llengua anglesa, continuarem oferint-lo en aquell professorat estranger que no entén la llengua catalana o castellana, al professorat que no disposa de tant temps de dedicació i al professorat que està d’estada a l’estranger i que no pot fer sessions presencials.

L’oferta d’itineraris formatius per participar en el programa FIDU durant el curs acadèmic 2019-2020 ha estat la següent:

 • Itinerari A: professors novells que s’acaben d’incorporar a la UPF. 170 hores (6 crèdits ECTS).
 • Itinerari B: professors que porten menys de quatre anys impartint docència. 80 hores (3 crèdits ECTS).
 • Itinerari C: professors novells o amb menys de 4 anys de docència i que no tenen disponibilitat presencial o bé que no dominen la llengua catalana. 25 (1 crèdit ECTS) o 20 hores.

Itinerari a mida per a la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) (citat a l’apartat “formació a mida”).

Les activitats desenvolupades en aquesta formació han estat:

 • Realització d’un qüestionari d’autoavaluació docent.
 • Mòduls teòrics formatius sobre temes de docència, en format presencial i no presencial.
 • Elaboració d'un treball individual amb el suport de tutors pedagògics.
 • Filmació de la docència i posterior feedback.
 • Elaboració d'un portafoli electrònic final de reflexió del programa FIDU.

Les accions formatives presencials s’han desenvolupat des del 28 d’octubre del 2019 fins al 26 de febrer del 2020. Han estat 11 sessions de 3 hores cadascuna sobre aquests temes:

 • L'Ensenyament i l'Aprenentatge a la Universitat: Conceptes i Procediments Clau (I)
 • L'Ensenyament i l'Aprenentatge a la Universitat: Conceptes i Procediments Clau (II)
 • Metodologies Docents per a l’Ensenyament en Gran Grup
 • Habilitats Comunicatives: Tècnica de Veu
 • Metodologies Docents per a l’Ensenyament en Seminaris, Tutories i Pràctiques
 • Avaluació dels Aprenentatges: Tipus i Tècniques d’Avaluació. El Portafoli
 • Motivació dels Estudiants
 • Introducció a la Perspectiva de Gènere a la Docència
 • Eines per Dinamitzar i Gestionar el Grup Classe
 • Eines 2.0 per Aplicar a l'Aula Universitària
 • Sessió de competències per encarar el treball individual del programa FIDU

Les sessions no presencials han tractat temes com: estructura dels ensenyaments universitaris, serveis per al professorat, recursos informàtics i d’informació, funcionament de l’Aula Global, sistema d’avaluació docent i responsabilitat social.

Al llarg del programa s’organitzen tutories presencials amb un assessor pedagògic tant per fer el seguiment del projecte d’innovació que elabora el participant al llarg del programa, com per fer el visionat de la docència que prèviament hem enregistrat. Aquest any, i a conseqüència de la covid-19, les tutories s’han organitzat en línia, a través de videoconferència.

El programa ha rebut un total de 43 inscripcions entre tots els itineraris formatius: 8 a l’itinerari A, 8 a l’itinerari B, 12 a l’itinerari C i 15 participants en el programa FIDU a mida de la BGSE (consulteu l'apartat “Formació a mida”). Finalment, han seguit i finalitzat el programa formatiu 35 participants.

4.24. CLIK. Participants al FIDU per itineraris i departaments. Curs 2019-2020

 

Programa de mentories del Grau Obert

El Grau Obert de la UPF és un programa innovador que ofereix la UPF dirigit a estudiants interessats en múltiples disciplines que desitgin adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es volen graduar.

Per tal d’actuar com a referents acadèmics, donar suport i acompanyar els estudiants que es matriculen per primer cop al programa del Grau Obert s’encarrega al CLIK el disseny i la implementació d’un programa de mentories, l’objectiu de les quals és facilitar l’accés a la Universitat, guiar i acompanyar l’estudiant de primer perquè s'hi adapti socialment i institucionalment.

El mentor, antic estudiant d’aquest programa, és l’encarregat de fer l’acompanyament entre iguals i donar resposta als dubtes que sorgeixin als estudiants de primer al llarg del curs acadèmic, fent especial incidència durant el primer trimestre, encara que la mentoria es desenvoluparà al llarg de tot l'any acadèmic. ​

Aquest curs 2019-2020, s'han seleccionat 6 estudiants com a mentors (4 dones i 2 homes) i s'ha organitzat un programa de formació de dos mòduls: un de presentació del programa als nous mentors i mentores (a càrrec del CLIK) i un mòdul en línia basat en habilitats i competències (a càrrec d’una consultora externa). 

En aquest curs acadèmic, hi ha hagut 6 mentors i 34 mentoritzats (estudiants de nou ingrés). En finalitzar el programa, s’envia una enquesta de satisfacció per tal de reformular el programa de mentories per al nou curs acadèmic, si escau.
 

Avaluació de les activitats formatives del professorat 

Com és habitual, es fa un seguiment i una avaluació dels cursos de formació que s’ofereixen al col·lectiu docent en finalitzar cada acció formativa. Al llarg d’aquest curs acadèmic, i a través de l’eina institucional Survey Monkey, s’han enviat les enquestes de valoració. 

Analitzant una mostra de 14 enquestes de valoració, obtenim una mitjana de 4,6 sobre 5 en la valoració global del curs. 
 

Formadors interns PDI

Si un professor és expert en una àrea de coneixement, en la seva pràctica docent o projecte d’innovació o de recerca, pot presentar la seva proposta d’acció formativa i oferir-se com a formador al CLIK per a cursos que s’organitzin. Les propostes han de ser susceptibles de convertir-se en una acció formativa en algun dels diferents tipus de modalitat: presencial, semipresencial o en línia.

Aquest projecte va sorgir de la voluntat de potenciar el professorat de la UPF i de reconèixer el talent intern. Cada curs es manté obert a la presentació de propostes.
 

Assessoraments

Durant el curs 2019-2020, el CLIK ha continuat assessorant els òrgans de govern, serveis interns i centres adscrits, responsables acadèmics en el desenvolupament de projectes institucionals, i individualment els professors que ho han sol·licitat. 

Les tipologies d’assessorament més habituals han estat sobre:

 • Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes d’innovació educativa a l’educació superior.
 • Disseny i aplicació de metodologies actives a la docència universitària.
 • Ús de tecnologies, especialment blended learningflipped classroom, en la creació de materials i en l’ús de metodologies i eines concretes per a la docència.
 • Definició i revisió de les competències descrites als plans d’estudis de les titulacions oficials de la UPF.
 • Consultoria pedagògica: accions de millora de la pràctica docent a partir de l’observació docent i de la pràctica reflexiva.

El CLIK també dóna suport a la Comissió d’Avaluació de la Docència en l’avaluació del professorat, executa processos d’avaluació pedagògica, certifica la participació del PDI en programes d’innovació i millora docent, i dóna suport al PDI en el disseny, l’execució i el seguiment dels programes de millora docent individualitzats que esdevenen de l’avaluació de la docència.

Durant la covid-19, s’ha fet una tasca intensa d’assessorament telefònic i per correu electrònic, per donar suport al professorat i garantir la realització d’exàmens del segon trimestre i la implementació del tercer trimestre de manera 100% virtual. En aquest sentit:

Tipus d'assessorament Nre.
Individual per telèfon    115     
Individual per correu    301

A més, i en aquesta línia, també s'han elaborat productes per poder arribar al màxim de professorat. D’aquesta manera, s'ha combinat l’atenció individualitzada amb webinars sobre eines específiques, webinars per resoldre dubtes (es poden veure les dades a l’apartat de formació), guies amb recomanacions per al professorat, com per exemple la Guia bàsica per digitalitzar la docència per al curs 2020-2021, la Guia bàsica de producció de material multimèdia d’aprenentatge 2020-2021, o la sèrie audiovisual d’Acompanya't sobre les eines digitals UPF. Aquesta sèrie pretén oferir experiències de professorat UPF en l’ús d'eines de l’Aula Global a través de deu càpsules audiovisuals d'entre 5-10 minuts, que es poden consultar a https://www.upf.edu/web/clik/acompanya-t-de-les-eines-digitals-upf.